Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70712

Hankkeen nimi: Savonlinnan Lämpöpumppu Oy:n palveluliiketoiminnan kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.12.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAVONLINNAN LÄMPÖPUMPPU OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2235965-5

Jakeluosoite: Schaumanintie 20

Puhelinnumero: +358 405193248

Postinumero: 57230

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

WWW-osoite: www.savonlinnanlampopumppu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lautiainen Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto(at)savonlinnanlampopumppu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405193248

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palveluliiketoiminnan kehittäminen järjestelmäratkaisun avulla

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 142

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 142

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Schaumanintie 20

Postinumero: 57230

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen totetus tuo erittäin todennäköisesti lisätyöpaikkoja yritykseen. Työpaikkoihin voivat yhtälailla työllistyä miehet tai naiset; tämä on huomioitu toimitilasuunnittelussa toteuttamalla sosiaalitilat miehille ja naisille toisistaan erilleen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yrityksen toiminnassa ja nyt toteutettavassa hankkeessa ei ole eritelty työtehtäviä joihin sopisivat joko vain naiset tai vain miehet. Hankkeen työllistämisvaikutukset ovat yhtäläiset molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen työllistämisvaikutukset ovat yhtäläiset molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Yrityksen jokainen toimiala pyrkii uusiutuvan energian käyttöön mahdollisuuksien mukaan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 7
Yritys myy tuotteita ja (myös kehittää) palveluita joilla on merkitystä mm. hiilikuormitusten vähentämiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusi lämmitysjärjestelmä on energiatehokas ja ympäristöystävällinen maalämpö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Tuo erittäin todennäköisiä lisätyöpaikkoja seudulle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Palvelujen kehittäminen suuntaa tulevaisuudessa lämpöjärjestelmien kestävyyteen, tähän luodaan ihan omaa konseptiaan
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-