Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70714

Hankkeen nimi: Avainhenkilön palkkaaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.8.2014 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FOUGA TALOUSHALLINTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2592131-6

Jakeluosoite: Satamatie 330

Puhelinnumero: +358 405048400

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtonen Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.lehtonen(at)fougait.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 504 8400

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeen tavoitteena on luoda FougaTH:n asiakkaiden palvelun parantamiseksi siirtoprosessi ja käytännönprosessit. Molemmissa tapauksissa yritykselle luodaan toimintatavat, dokumentit sekä määritellään tarvittavat järjestelmät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 23 130

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 562

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 23 130

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 562

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Satamatie 330

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.00, joihin työllistyvät naiset 4.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Alueemme työllisyystilanne huomioon ottaen luomme mieluusti lisää naistyöpaikkoja, mutta syntyvät työpaikat ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Avainhenkilön palkkaaminen mahdollisti yrityksen ydinprosessien kehittämisen. Tällä oli suuri vaikutus yrityksen joka päiväiseen toimintaan helpottaen ja tehostaen uusien asiakkaiden "sisäänajoa" sekä jo olemassa olevien palvelemista. Tämä kasvatti merkittävästi yrityksen ammattitaitoa, jolla on ollut puolestaan se vaikutus, että yritys on saanut asiakkaiksi ja on voinut palvelella yhä suurempia ja vaativampia yrityksiä eri puolella Suomea