Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70715

Hankkeen nimi: Ingo Ilmoittautumisjärjestelmä

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.12.2014 ja päättyy 30.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AURINKO MEDIA COMPANY OY LTD

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1059458-6

Jakeluosoite: PL 255

Puhelinnumero: +358443113111

Postinumero: 67101

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.aurinkomedia.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Särkijärvi Keijo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: keijo.sarkijarvi(at)heinakuu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443113111

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ingo on urheilutapahtumille suunnattu ilmoittautumisjärjestelmä joka on räätälöitävissä erikseen jokaista urheilutapahtumaa varten kts. www.ingo.fi. Palvelu on kehitetty yhteistyössä useiden urheiluseurojen kanssa. Nyt aloitettavan kehitysprojektin jälkeen järjestelmä on helposti laajennettavissa esimerkiksi kaupunkien ja järjestöjen tilanvarausjärjestelmäksi, kokoustiloihin jne. Ensivaiheessa keskitymme kuitenkin urheilullisten joukkotapahtumien ilmoittautumiseen. Nykyisestä asiakaskohtaisesti toimivasta järjestelmästä kehitetään puolen vuoden tehokkaalla kehitystyöllä pilvipalveluna toimiva ylivoimaisen innovatiivinen ratkaisu, johon on helppo liittyä mukaan. Nykyistä järjestelmää ei voi monistaa menestyksekkäästi ja siksi ohjelmoitava pilvipalveluksi. Tarkempi selostus liitteessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 39 720

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 39 036

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 39 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 036

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kustaa Aadolfinkatu 3

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
sukupuolineutraali ohjelmisto ja toimintatapa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
toiminta ja tulos on avoin molemmille sukupuolille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
sukupuolineutraali ohjelmisto ja toimintatapa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Tilaisuuksiin ilmoittautuminen voidaan tehdä helposti kotoa käsin. Ja järjestäjä saa tarvittavat raportit ja statistiikat ilman ylimääräisiä tulostuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 10 10
Ei aiheuta minkäänlaisia päästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Ei aiheuta minkäänlaisia päästöjä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 10
Ei aiheuta minkäänlaisia päästöjä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 8 8
Ei aiheuta minkäänlaisia päästöjä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Helpottaa järjestäjien ja ilmoittautujien ilmoittautumista omilla laitteilla. Ei aiheuta jätteitä eikä tarvitse uusia laitteita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Helpotta järjestäjien logistiikkaa tapahtumia järjestettäessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Järjestelmän tarkoitus: Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Kaikille järjestäjille tulee mahdollisuus käyttää järjestelmää sen edullisuuden vuoksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on ollut hyvin perinteinen ohjelmiston rakennus, johon sisältyi alkusuunnittelu, vaatimusmäärittelyt, ohjelmointivaihe, käyttöliittymäsuunnittelu, asiakastestaus jne. Projektia helpotti se, että järjestelmää oli jo testattu laitekohtaisesti parin vuoden ajan ennen tämän pilvipalveluprojektin aloitusta.