Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70716

Hankkeen nimi: Yrityksen kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.2.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SAVON ERISTYSTEKNIIKKA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2520736-6

Jakeluosoite: Isoharjantie 6

Puhelinnumero: +358 400 679764

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: SIILINJÄRVI

WWW-osoite: www.savoneristystekniikka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Erja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Assistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.heikkinen(at)savoneristystekniikka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400197501

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Liiketoiminnan kehittämishanke ja laiteinvestoinnit. Laadun ja johtamisjärjestelmän kehittäminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 840

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 840

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isoharjantie 6

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: SIILINJÄRVI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toimintoympäristössä ei ole tehty analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on lisätä naistyöpaikkojen lukumäärää toteuttajaorganisaatiossa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Välillisenä tavoitteena on lisätä naistyöpaikkojen lukumäärää toteuttaja yrityksessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 2
Käytettävän materiaalin määrän seuranta paranee laatujärjestelmän myötä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 1
Paranee laatujärjestelmän myötä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 2
Paranee laatujärjestelmän myötä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 2
Paranee laatujärjestelmän myötä
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Paranee laatujärjestelmän myötä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 1
Paranee johtamisen kehittämisen myötä
Tasa-arvon edistäminen 6 2
Paranee johtamisen kehittämisen myötä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Paranee johtamisen kehittämisen myötä
Kulttuuriympäristö 2 2
Paranee johtamisen kehittämisen myötä
Ympäristöosaaminen 5 5
Paranee johtamisen kehittämisen myötä

9 Loppuraportin tiivistelmä

-