Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70717

Hankkeen nimi: Päädyn valmistuksen halkaisijoiden ja ainevahvuuden suurentaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 21.4.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OY PETÄJÄVEDEN METALLI AB

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0361561-7

Jakeluosoite: PL 12

Puhelinnumero: +358 400 634356

Postinumero: 41901

Postitoimipaikka: PETÄJÄVESI

WWW-osoite: www.petajavedenmetalli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salminen Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen pj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.salminen(at)petajavedenmetalli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 634356

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen myötä yrityksellä on tavoitteena kehittyä pohjoismaiden johtavaksi päätyjen valmistajaksi. Uusien päätyjen valmistuslaitteiden myötä pystymme valmistamaan asiakkaille nykykyistä suurempia halkaisijaltaan 3-8 metrin päätyjä. Tällä hetkellä Suomessa ei ole yritystä, joka pystyisi valmistamaan näitä päätyjä, joilla kuitenkin on suuri menekki. Tämän johdosta hankkeellamme olisi jo valmiiksi olemassa oleva asiakaskunta. Hanke turvaa suurien säiliöiden valmistuksen jatkumisen Suomessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 760 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 760 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 760 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 760 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Petäjävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teollisuustie 15

Postinumero: 41900

Postitoimipaikka: PETÄJÄVESI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei koeta tarpeelliseksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Työllistyvän henkilön sukupuolella ei ole merkitystä, vain ammattitaidolla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite taata suurien päätyjen valmistus Suomessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Työllistäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa yritys on laajentanut toimintaansa uudelle tuotantoalalle suurien, halkaisijaltaan yli 3 metrin, päätyjen valmistukseen. Suurien päätyjen jatkokäsittelyä varten hankkeeseen sisältyi päädyn valmistuslaitteiden lisäksi lämpökäsittelyuuni.