Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70720

Hankkeen nimi: Kitkanmittauslaitteen markkinatutkimus ja ohjausjärjestelmän kehittäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2015 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MOVENTOR OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2322699-3

Jakeluosoite: Viherkiitäjä 2

Puhelinnumero: +358 10 2896109

Postinumero: 33960

Postitoimipaikka: PIRKKALA

WWW-osoite: www.moventor.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kallio Mikko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projekti-insinöör

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.kallio(at)moventor.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505749638

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Messut ja markkinatutkimusmatkat Markkinatutkimusmatkat viiteen eri maahan. Inter Airport messut 2015 osallistuminen. Tavoitteena on saada selvitettyä markkinamahdollisuudet näissä maissa. Messuosallistumisen tarkoituksena on uusien asiakaskontaktien hankkiminen ja siten liikevaihdon kasvu. Projektin tuloksena saadaan markkinaselvitykset viidestä maasta sekä uusia asiakkaita messuilta. Uusi käyttöliittymä kitkanmittauslaitteelle Tavoitteena: 1. Moderni ja kilpailukykyinen käyttöliittymä kosketusnäytöllä 2. 1-10 uutta asiakasta vuosittain 50t¿-1M¿ liikevaihdon kasvu vuosittain 3. Varmistaa pitkän aikavälin kilpailukyky kustannustehokkaalla ja modernilla tuotteella Tuloksena myyntivalmis tuote.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 180

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 180

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 120 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 120 180

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pirkkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viherkiitäjä 2

Postinumero: 33960

Postitoimipaikka: PIRKKALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei nähty tarpeelliseksi tuotekehitys- ja markkinatutkimushankkeessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei nähty tarpeelliseksi tuotekehitys- ja markkinatutkimushankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei nähty tarpeelliseksi tuotekehitys- ja markkinatutkimushankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-