Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70721

Hankkeen nimi: LAPLAND - ABOVE ORDINARY Bränditeot

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0937073-7

Jakeluosoite: Hallituskatu 20 B

Puhelinnumero: 040 711 8391

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Mantere

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)lapinliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 711 8391

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lappi-brändin sisältö on yhdistelmä yhteisiä näkemyksiämme sekä jaettuja arvoja, joiden avulla pyritään erottautumaan eduksemme kansainvälisessä kilpailussa. Aikaisemmissa hankkeissa on määritelty Lappi-brändin tavoitemielikuva, pääviesti (Lapland - Above Ordinary: Lappi on henkisesti, maantieteellisesti ja teoissaan tavanomaisen yläpuolella) ja viisi arvoa, joille Lappi-brändi perustuu. Näitä ovat 1. avoin ja arktinen, 2. luonnossa ja luonnosta, 3. aito hulluus, 4. outoa taikaa ja 5. tehemä pois. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä ja yhteisesti tehtävää työtä. Se ei tarkoita pelkästään viestintää, vaan edellä mainittujen brändiarvojen todentamista eri tahojen tekojen, osaamisen ja toiminnan kautta. Lappi-brändin rakentamisessa ovat mukana kaikki lappilaiset.

Lapland – Above Ordinary bränditeot hanke jatkaa Lapissa tehtyä brändityötä ja on seuraava askel kohti vahvaa, monipuolista ja houkuttelevaa Lappi-brändiä. Lappi tunnetaan jo laajasti matkailusta ja luonnosta, mutta myös muista vahvuuksista sekä arktisen alueen nopean kehityksen myötä syntyneistä uusista mahdollisuuksista tulee viestiä eri kohderyhmille. Lapin vahvuuksia, joita hankkeella halutaan erityisesti nostaa esiin, ovat mm. loistava logistinen sijainti euro-arktisen alueen keskellä, arktisten olosuhteiden hallinta, arktinen palvelumuotoilu ja hyvinvointi. Tehokkaalla viestinnällä, strategisilla bränditeoilla (symbolic actions) ja pitkäjänteisellä brändinrakentamisella Lappi pystyy lunastamaan paikkansa arktisen alueen menestyjänä.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa brändiviestintää maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla sijaitseville kohderyhmille. Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat kaksi strategista bränditekoa (symbolic actions), joita ovat brändikumppanuuksien rakentaminen muiden tunnettujen brändien kanssa, sekä Lapland Ambassadors -verkoston luominen brändiviestinnän tueksi. Lisäksi hankkeessa hallinnoidaan, ylläpidetään ja kehitetään Lappi-brändin sisältöjä aiemmin tehtyä työtä (pääviesti ja vetovoimatekijät) kunnioittaen ja varmistaen viestinnän yhdenmukaisuus. Hankkeessa myös edistetään pienempien bränditekojen syntymistä.

Hankkeen myötä vahvistuva ja monipuolistuva Lappi-brändi hyödyttää alueen elinkeinoelämää monella tavalla. Lisäämällä tietoisuutta Lapin vahvuuksista se tukee elinkeinoelämän vientiponnisteluja ja auttaa avaamaan ovia uusille markkinoille. Lisäksi vahva brändi houkuttelee alueelle osaavaa työvoimaa ja uusia yrityksiä. Brändikumppanuudet ja Lapland Ambassadors - verkosto edistävät kansainvälisten suhteiden rakentumista ja Lapin brändiviestintä tukee elinkeinoelämän omaa markkinointia.

Lapin liiton bränditeot -hanke tekee läheistä yhteistyötä House of Lapland media- ja viestintätalon kanssa. Näin saavutetaan kustannustehokkuutta ja synergiaetuja. Lisäksi hankkeen kautta varmistetaan brändinrakentamisen eteneminen strategisten bränditekojen (symbolic actions) myötä ja huolehditaan brändiviestinnän yhdenmukaisuudesta. Yhteistyössä HOL:n kanssa perustetaan johtoryhmä ohjaamaan brändiviestinnän sisältöjä ja huolehtimaan viestinnän kokonaiskuvasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Myös laajapohjainen ohjausryhmä tuo brändityöhön oman panoksensa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen päätoimenpiteillä (brändikumppanuus ja Lapland Ambassador) on selkeät kohderyhmät. Koko hankkeen osalta ne kohderyhmät, joihin halutaan vaikuttaa, ovat huomattavasti laajemmat. Niitä on käyty läpi kohdassa 5.5.

Päätoimenpiteiden kohderyhmät ovat:
• kasvuhakuiset ja kansainvälistymään pyrkivät pk-yritykset sekä matkailuala (yritykset ja matkailijat)
• investorit kotimaassa ja ulkomailla
• osaava työvoima ja eri alojen huippuasiantuntijat
• Kotimaiset ja/tai kansainvälisesti tunnetut mediapersoonat, jotka soveltuvat Lappi-brändin sanansaattajiksi (Ambassadors)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä ja yhteisesti tehtävää työtä. Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä (bränditeot eli symbolic actions), joilla tavoitellaan tarkasti määriteltyjä kohderyhmiä. Bränditekojen merkitys on kuitenkin kokonaisuutena suurempi, sillä bränditekojen kautta todennetaan niitä asioita, joiden kautta Lappi haluaa tulla tunnetuksi eli brändiarvoja. Termillä symbolic actions tarkoitetaan suuria, strategisia, koordinoituja ja kansainvälistä huomiota saavia tekoja, joilla vaikutetaan ihmisjoukkojen mielikuviin. Bränditeoilla halutaan monipuolistaa ja päivittää Lappiin liitettäviä mielikuvia. Tällä hankkeella halutaan erityisesti nostaa esiin mm. Lapin loistava logistinen sijainti euro-arktisen alueen keskellä, arktisten olosuhteiden hallinta, arktinen palvelumuotoilu ja hyvinvointi. Hankkeella pyritään saavuttavaan mahdollisimman suuri näkyvyys ja siten vaikuttamaan laajan ihmisjoukon mielikuviin Lapista sekä kotimaassa että ulkomailla.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 363 565

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 345 499

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 382 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 363 683

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Muonio, Enontekiö, Pello, Pelkosenniemi, Keminmaa, Savukoski, Simo, Posio, Salla, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Kolari, Ranua, Ylitornio, Tornio, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke palvelee kaikkia yrityksiä ja koko yhteiskuntaa. Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma kaikessa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on toinen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tai parantamiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä toimia Natura 2000- ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella on neutraali vaikutus materiaaleihin tai jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella on neutraali vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hanke edistää merkittävästi lappilaisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä edistämällä Lappi-brändiviestintää maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla. Vahvasta aluebrändistä hyötyvät kaikki: asukkaat, yritykset ja koko yhteiskunta. Se vahvistaa kilpaulukykykuvaa, lisää vaikutusvaltaa, taloudellista kasvua ja yrittäjyyttä sekä parantaa työllisyyttä lisäämällä uusia työpaikkoja, houkuttelee uusia asukkaita, yrityksiä ja investointeja, lisää verotuloja, avaa ovia, antaa mahdollisuuden alueen toimijoille kiinnittyä laajempaan tarinaan ja rohkaisee kertomaan alueestamme entistä paremmin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa laajennetaan ja syvennetään Lappi-brändä eli Lapin mainetta maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla. Lappi-brändin yhdenmukaisuuden varmistaminen vaatii brändin hallintaa ja ylläpitoa, jotka sisältävät mm. yhteiskäyttöaineiston (mm. valokuvia, videoita) tuotannon ja hankinnan sekä ylläpidon (materiaalipankki). Lisäksi tuotetaan sisältöä Lappi.fi -verkkopalveluun ja sosiaaliseen mediaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella on neutraali vaikutus liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke edistää Lapin kilpailukykykuvaa, mikä lisää vetovoimaa yrityksiin ja investointeihin, houkuttelee osaavaa työvoimaa, tukee vientiteollisuutta sekä vahvistaa identiteettiä ja nostaa itsetuntoa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke palvelee kaikkia yrityksiä ja koko yhteiskuntaa. Myös sen vaikutukset suuntautuvat tasavertaisesti kohderyhmissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke palvelee kaikkia yrityksiä ja koko yhteiskuntaa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota Lappi-brändin laajentamiseen ja syventämiseen maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla. Brändi mm. vahvistaa identiteettiä ja nostaa itsetuntoa. Lappi-brändi tavoitemielikuva on lappilaisten kanssa yhdessä tehty, joten sen juuret ovat vahvasti lappilaisissa ihmisissä. Vahvasta aluebröndistä hyötyvät kaikki: asukkaat, yritykset ja koko yhteiskunta: se mm. avaa ovia, antaa mahdollisuuden alueen toimijoille kiinnittyä laajempaan tarinaan ja rohkaisee kertomaan alueestamme entistä paremmin.
Kulttuuriympäristö 5 5
Lappi-brändin tavoitemielikuva on yhdessä tehty ja kulttuuriperintö on siinä hyvin tiedostettu. Hankkeessa tehdään Lappi-brädiviestintää maakunna ulkopuolella ja ulkomailla.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella on neutraali vaikutus ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

LAPLAND ABOVE ORDINARY Bränditeot-hankkeella on jatkettu Lapissa aiemmin tehtyä brändityötä. Tarkoituksena on ollut vahvistaa ja monipuolistaa Lapin brändiä sekä herättää mielenkiintoa valituissa kohderyhmissä Lappia kohtaan.

Hankkeen toimenpiteinä on ollut kaksi strategista bränditekoa; brändikumppanuuksien rakentaminen muiden tunnettujen brändien kanssa, sekä Lapland Ambassadors - verkoston luominen brändiviestinnän tueksi. Lisäksi hankkeen toimenpiteenä on ollut hallinnoida, ylläpitää ja kehittää Lappi-brändin sisältöjä. Asukkaiden ja osaajien houkuttelemiseksi Lappiin on tehty sisällöntuotantoa verkkoon ja sosiaalisen median kanaviin. Kohderyhmälle on myös tehty kohdennettua markkinointia.

Hankkeessa on aloitettu brändikumppanuudet Googlen, Finnairin, Finavian, DNA:n sekä kiinalaisen uutis- ja mediatoimisto Xinhua News Agencyn kanssa. Brändikumppanuusneuvotteluja on käyty myös kansainvälisen Universal Music Groupin kanssa. Paikallisina brändikumppaneina toimii myös joukko House of Laplandin kumppaniyrityksiä Lapista ja muualta Suomesta.

Lapland Ambassador-verkostoon on kutsuttu asiantuntijoita, jotka toimivat Lapin yhteisten asioiden kasvoina mediassa ja omissa verkostoissaan. Lapland Ambassadoreiksi on valittu Arctia Oy:n toimitusjohtaja ja Arktisen talousneuvoston puheenjohtaja Tero Vauraste, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Liisa Holmberg, entinen alppihiihtäjä Tanja Poutiainen-Rinne, yritysjohdon konsultti ja puhuja Tuija Seipell sekä juontaja, toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola.

Hankkeessa on tehty sisällöntuotantoa verkkoon sekä Lapin materiaalipankkiin. Materiaalipankin ulkoasu ja toiminnallisuus on uudistettu ja sinne on tuotettu uusia Lappi-brändimateriaaleja, kuvia, videoita sekä infograafeja. Hankkeessa on myös tehty sisällöntuotantoa Mun Lappi-kanaviin osaajien ja asukkaiden kohderyhmän houkuttelemiseksi Lappiin. Asukas- ja osaajamarkkinoinnissa on toteutettu kaksi kampanjaa, joista on saatu positiivisia tuloksia. Lappi kiinnostaa nuoria aikuisia asuinpaikkana ja he näkevät Lapin työmahdollisuudet houkuttelevina.