Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70722

Hankkeen nimi: Arctic Business Concept (ABC) - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin Digipolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0935441-1

Jakeluosoite: Tietokatu 6

Puhelinnumero: 020 769 1995

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: Kemi

WWW-osoite: http://www.digipolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saralampi Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjelmapäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.saralampi(at)digipolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1977149

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Sodankylän kunta, 0193169-1
Rovaniemen Kehitys Oy, 2007638-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoite on teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pk-palveluyritysten kilpailukyvyn
ja kasvun tukeminen. Muita tärkeitä päätavoitetta tukevia ja laajempaa strategista näkökulmaa edustavia
tavoitteita ovat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa ja
yritysten toiminnassa sekä klusteriyhteistyön vahvistaminen monialaisesti ja -tasoisesti Lapin toimijoiden
välillä sekä EU-tasolla. Työpakettien toimenpiteet tavoitteiden takana edistävät ja tukevat suoraan Lapin
arktisen erikoistumisen ohjelman ja Lappi-sopimuksen tavoitteita.

Hanke ja sen toimenpiteet on valmisteltu lappilaisten toimijoiden laajapohjaisena yhteistyönä mm. useissa
kaivospalvelutoimijoiden verkoston kokouksissa, kahdenkeskisissä tapaamisissa ja kahdessa
työpajassa, joilla on tavoiteltu yhteistyökumppaneiden sitoutumista yhteiseen klusterin kehittämistyöhön ja
kehitystarpeiden yhteensovittamista alueiden välillä sekä Lappi-tason synergiaa hankkeen toimenpiteissä.
Perimmäisenä tavoitteena voidaan sanoa olleen sosiaalisen toimiluvan lunastaminen tarvittavassa määrin
hankkeelle, jotta hankkeessa voidaan edistää Lappi-tason yhteistyötä alueen matkalla EU:n klusteristrategian
mallialueeksi sekä samalla työn puitteissa tuoda Lappiin ja vastavuoroisesti viedä Lapista parhaita käytäntöjä muille EU:n mallialueille ja
Brysselin suuntaan.

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen
kestävässä jalostamisessa läpi arvoketjujen. Lapin palveluyritykset sekä kaivos- ja teollisuustoimijat hyötyvät Lapin imagosta
ja omalta osaltaan myös edesauttavat imagon vahvistumista. Lappiin myös alkaa kehittymään vahva ja
tunnustettu teollisuus- ja kaivannaispalvelutoimijoiden sekä sidosryhmien muodostama klusteri joka
hyödyttää ja hyödyntää myös koko Barentsin alueen teollisuuden kestävää kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Teollisuus- ja kaivannaispalveluyritykset ovat pääkohderyhmä sekä olennaisena sidosryhmänä teollisuus- ja kaivosasiakkaat eli luonnonvarojen jalostajat. Suuret yritykset arvoketjujen omistajina ja pk-yritysten palveluiden ostajina määrittelevät vaatimuksia sekä tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia, joten toimintaympäristöä pitää kartoittaa jatkuvana prosessina. Myös eri elinkaaren vaiheissa olevien investointiprojektien edustajat ovat olennainen kohderyhmä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yrityspalveluorganisaatiot ja -asiantuntijat, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset, joille kehitystarpeita viestitetään. Mahdollisuuksien mukaan laajalla yhteistyöllä pitäisi myös pyrkiä vaikuttamaan Suomen ja EU:n liiketoimintaympäristöön tuomalla esiin pk-yritysten näkökulmaa Suomen ja Brysselin päättäjien suuntaan. Etenkin konkreettisten liiketoimintaesteiden esiin tuominen on tärkeää sidosryhmätyötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 196 894

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 088 310

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 538 389

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 421 533

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Kittilä, Tornio, Keminmaa, Sodankylä, Kolari, Inari, Muonio, Simo, Ylitornio, Enontekiö, Posio, Pello, Savukoski, Rovaniemi, Ranua, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52, joihin työllistyvät naiset 6

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suvauskone: Hankkeen pääpaino on miesten asioiden edistämisessä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Suvauskone: Hankkeen pääpaino on miesten asioiden edistämisessä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Suvauskone: Hankkeen pääpaino on miesten asioiden edistämisessä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Lappi EU:n mallialueena- ja Arktisen teollisuuden ekosysteemi -toimenpiteet sekä Resurssiviisas Lappi -työpaketti tukevat sekä suoraan että välillisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Ei suoraa vaikutusta, mutta välillinen vaikutus voisi tulla esim. kaivosvesien kierrätykseen liittyvän palvelutoiminnan kehittämisen edistämisen kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Lappi EU:n mallialueena- ja Arktisen teollisuuden ekosysteemi -toimenpiteet sekä Resurssiviisas Lappi -työpaketti tukevat sekä suoraan että välillisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja myös kestävämpien toimintamallien kehittymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Lappi EU:n mallialueena- ja Arktisen teollisuuden ekosysteemi -toimenpiteet sekä Resurssiviisas Lappi -työpaketti tukevat sekä suoraan että välillisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja myös edistävät vähähiilisemmän talouden kehittymistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei ole erikseen toimenpiteitä Natura-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Lappi EU:n mallialueena- ja Arktisen teollisuuden ekosysteemi -toimenpiteet sekä Resurssiviisas Lappi -työpaketti tukevat sekä suoraan että välillisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuottanevat kehitysaihioita ELY:n prosesseihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hankkeessa potentiaalisia aktivointitoimenpiteitä hajautetun energiantuotannon ja biotalouden edistämisen suuntaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Lappi EU:n mallialueena- ja Arktisen teollisuuden ekosysteemi -toimenpiteet sekä Resurssiviisas Lappi, Kestävyystyökalu- ja BAP -työpaketit tukevat sekä suoraan että välillisesti paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä kuten itse asiassa itse hankekin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
Hankkeessa on tarkoitus aktivoida, edistää ja pilotoida kokonaisvaltaisesti tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hanketyöntekijöiden liikkumista optimoidaan sähköisten työkalujen avulla ja yleisesti logistiikan kehittymistä pyritään edistämään esim. meno-paluukuljetuksilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 1
Yritysten kehittymisellä ja kasvulla on pääsääntöisesti positiivinen vaikutus hyvinvointiin esim. työllisyyden parantumisen ja yleisen ilmapiirin kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Teollisuuspalvelutyöt soveltuvat molemmille sukupuolille, mutta ovat perinteisesti miesvaltainen ala. Positiivisella brändäyksellä myös hankkeen kautta on mahdollista rohkaista lisää naisia alalle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hanke ei juuri vaikuta asiaan paitsi luomalla Lapista positiivista ja menestyvää kuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke ei juuri vaikuta asiaan paitsi mahdollisesti edistämällä teollisuusmatkailualan syntymistä Lappiin.
Ympäristöosaaminen 2 4
Lappi EU:n mallialueena- ja Arktisen teollisuuden ekosysteemi -toimenpiteet sekä Resurssiviisas Lappi -työpaketti tukevat sekä suoraan että välillisesti ympäristöosaamisen ja -tietouden kehittymistä yrityksissä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pk-palveluyritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Muita tärkeitä tukevia ja laajempaa strategista näkökulmaa edustavia tavoitteita olivat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa ja yritysten toiminnassa sekä klusteriyhteistyön vahvistaminen monialaisesti ja -tasoisesti Lapin toimijoiden välillä sekä EU-tasolla. Työpakettien toimenpiteet tavoitteiden takana edistivät ja tukivat suoraan Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman ja Lappi-sopimuksen tavoitteita.

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa läpi arvoketjujen. Lapin palveluyritykset sekä kaivos- ja teollisuustoimijat hyötyvät Lapin imagosta ja omalta osaltaan myös edesauttavat imagon vahvistumista. Lappiin myös alkaa kehittymään vahva ja tunnustettu teollisuus- ja kaivannaispalvelutoimijoiden sekä sidosryhmien muodostama klusteri joka hyödyttää ja hyödyntää myös koko Barentsin alueen teollisuuden kestävää kasvua.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi