Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70723

Hankkeen nimi: Kuopion tehtaan tuotantokapasiteetin lisääminen ja parantaminen.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.11.2014 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELEKTROPOINT OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1077349-6

Jakeluosoite: Latojantie 6

Puhelinnumero: +358405688786

Postinumero: 15270

Postitoimipaikka: KUKKILA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Holmberg Roger

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: roger.holmberg(at)combinent.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405688786

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on vastata nykyisten asiakkaidemme kysynnän lisäämiseen ja teknisten vaatimusten nousuun ja uusien asiakkaiden nykyisen toiminnan puitteissa mahdottomiin vaatimuksiin. Toimenpiteenä on uuden ladontalinjan (ladontakoneen, pastanpainokoneen ja näihin liittyvien oheislaitteiden) hankinta sekä toiminnan laajentamiseen liittyvät kalusteet, laitteet ja työkalut. Tuloksena on lisää ja uudenlaista liikevaihtoa nykyisille ja uusille asiakkaille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 97 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 78 509

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 97 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 509

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kellonkärki 9

Postinumero: 70460

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintamme on erittäin siistiä, kevyttä ja tarkkuutta vaativa, eli hanke mahdollistaa molempien sukupuolten osallistumista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen seurauksena syntyvät työpaikat sopivat yhtä hyvin naisille kuin miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite liittyy kapasiteetin lisäämiseen ja teknologian kehittämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-