Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70725

Hankkeen nimi: Teolliset symbioosit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040 190 2500

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jouni Eho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.eho(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 190 2527

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa alueiden kiertotalouspotentiaali ja biotalousosaaminen sekä auttaa eri tahojen kiertotalouspotentiaalin konkretisoimisessa toiminnallisiksi symbiooseiksi. Teollisten symbioosien edistäminen tukee kansallisen luonnonvarastrategian toimeenpanoa ja hallitusohjelman tavoitteita edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalikiertoa, parantamalla jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen edellytyksiä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa (KOM(2011) 571,s. 6) on asetettu tavoitteeksi, että jäsenvaltioiden tulisi auttaa yrityksiä tekemään yhteistyötä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma nostaa teollisten symbioosien edistämisen yhdeksi kahdeksasta toimenpiteestä, joilla pyritään edistämään kestävää kasvua materiaalitehokkuudella. Ohjelmapaperissa ehdotetaan kolmivuotisen teollisia symbiooseja vauhdittavan toimintamallin toteuttamista. Tämä hanke vastaa tähän ehdotukseen.
Cursor Oy toimii alueellisena koordinaattorina Etelä-Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä Motivan ja Sitran valtakunnallisesti johtaman Teolliset Symbioosit -toiminnan tuomiseksi (FISS-toimintamalli) alueiden yrityksille. Kiertotalouden potentiaali eli tarjolla olevat ja yritysten etsimät resurssit kartoitetaan yrityshaastatteluin, tilastotiedoista sekä työpajoissa, joita tullaan järjestämään useita eri paikkakunnilla. Kansallinen FISS-toimintamalli voi hyödyntää tarvittaessa myös aiemmin valmistunutta BioA-simulointimallia malliin sisällytettyjen jäte- ja sivuvirtojen osalta. Työpajojen jälkeen tiedot kerätään suljettuun Synergie-tietokantaan symbioosien etsimiseksi myös työpajojen ulkopuolella. Järjestelmä on aluekoordinaattoreiden ja Motivan käytettävissä valtakunnallisesti. Yritykset saavat räätälöidyt raportit työpajasta sitä seuraavaa suoraa yritysten välistä kontaktointia varten sekä tarvittaessa ohjauksen asiantuntijaohjaukseen symbioosin toteuttamiseksi. Alueverkostojen muodostamisesta ja FISS-toiminnan käytännön toteutuksesta vastaa Cursor yllä mainitulla alueella.
Kansallisen toimintamallin tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista, sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Toimintamalli on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, mutta mukana voi olla myös, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita sekä ratkaisujen ja osaamisen tarjoajia. Tavoitteena on yli toimiala- ja sektorirajojen toimiva yhteiskehittäminen ja sillä tavoitellaan mahdollisimman suurta lisäarvoa ja vaikuttavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat mm.:
- teollisuus eri muodoissaan
- julkiset toimijat, kuten kunnat
- maa- ja metsätalous
- logistiikka
- energia
- oppilaitokset

Tavoiteltuja ja kartoitettavia resursseja ei rajata, vaan hankkeessa pyritään saattamaan yhteen erilaisten jakeiden potentiaaliset käyttäjät ja niitä tarjoavat yritykset. Jakeita ja palveluja tarjoaville ja niitä käyttäville yrityksille FISS-toiminta on ilmaista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ammattiopistot ja korkeakoulut

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 246 503

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 241 265

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 148

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 344 665

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme, Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Lahden

Kunnat: Kärkölä, Lahti, Sysmä, Hamina, Asikkala, Hollola, Miehikkälä, Pyhtää, Padasjoki, Orimattila, Kotka, Hartola, Virolahti, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Ravinteiden ja materiaalin kierrätys, tarvitaan vähemmän neitseellisiä raaka-aineita, kaatopaikkajätteen väheneminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Metaani- ja hiilidioksidi päästöjen vähentäminen kierrättämällä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 5
Ravinnekierto, vähäisempi neitseellisten aineiden tarve, luonnon koskemattomuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 6
Teolliset symbioosit ja resurssiviisaus vähentää päästöjä, vähäisempi neitseellisten raaka-aineiden tarve, kaatopaikkajätteen väheneminen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 6
Kiertotalous turvaa myös Natura-alueiden monimuotoisuutta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 8
Resurssiviisaus ja kiertojen sulkeminen yhdistettynä teollisiin symbiooseihin: jätteen määrä vähenee ja käyttökelpoinen aines käytetään kierrätysmateriaalina esim. polton sijaan, neitseellisen raaka-aineen tarve vähenee
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Resurssiviisaus ja kiertojen sulkeminen yhdistettynä teollisiin symbiooseihin tuovat lisää ratkaisuja ja ideoita. Niitä on löydettävissä, kun halutaan poistaa kiertotalouden esteitä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Resurssiviisaus ja kiertojen sulkeminen yhdistettynä teollisiin symbiooseihin: Raaka-ainetalous tehostuu, osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen, uusien tuotteiden ja palvelujen syntyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Resurssiviisaus ja kiertojen sulkeminen yhdistettynä teollisiin symbiooseihin, osaamisen lisääminen, uudet ratkaisut, Kiertotalouden toteuttaminen vaatii uusia ratkaisuja
Liikkuminen ja logistiikka 9 10
Resurssiviisaus ja kiertojen sulkeminen yhdistettynä teollisiin symbiooseihin. Kokonaisvaltainen tarkastelu tuo järkevyyttä osaoptimoinnin sijaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Luonnonvarojen järkevä käyttö aiheuttaa vähemmän päästöjä ja säilyttää esim. luontoarvoja virkistykseen
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kiertotaloudessa ei erotella suuruutta tai pienuutta esim. yrityksen koossa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
teolliset symbioosit, ravinnekierto ja resurssiviisas yhteiskunta

9 Loppuraportin tiivistelmä

- Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa alueiden kiertotalouspotentiaali ja biotalousosaaminen sekä auttaa eri tahojen kiertotalous-potentiaalin konkretisoimisessa toiminnallisiksi symbiooseiksi.
- Tähän liittyen hankkeessa kerättiin symbioosiaihioita viidessä työpajassa, joihin kutsuttiin laajasti alueiden yrituksiä eri toimialoilta (Kotkassa 2, Lahdessa 1, Haminassa 1 ja Heinolassa 1). Lisäksi Orimattilaan pyrittiin saamaan työpaja, mutta se jouduttiin perumaan vähäisen osallistujajoukon vuoksi. Työpajoissa löydettiin yhteensä yli 450 resurssia ja noin 400 symbioosiaihiota. Symbioosiaihiot yhteystietoineen raportoitiin osallistuneille yrityksille ja näin asioiden jatkotyöstöä mahdollistettiin toimijoiden kesken.
- Lisäksi hankkeessa tehtiin useita tarkempia selvityksiä tai teematilaisuuksia muutamasta kiertotalousteemasta (poistotekstiilit, betonintuotannon sivuvirrat, sivukivet sekä yleinen jätevirtapotentiaali).
- hankkeessa toimittiin valtakunnallisessa, Motivan koordinoimisssa Suomen teollisten symbioosien aluekoordinaattoreiden (FISS) verkostossa, Cursor Oy oli alueellinen koordinaattori Etelä-Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä.