Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70727

Hankkeen nimi: LONGPLAY MUSIC OY LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.2.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LONGPLAY HV MUSIC OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1638420-5

Jakeluosoite: Sepänkatu 20 C 45

Puhelinnumero: +358 41 5363666

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.longplaymusic.net

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hirvonen Kimmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo(at)longplaymusic.net

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 41 5363666

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on mahdollistaa uutta liiketoimintaa murrosvaiheen keskellä. Projektin tavoitteet on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin: yrityksen taloushallinnon kehittäminen, yrityksen markkina-alueen laajentaminen, uusien palveluiden kehittäminen ja yrityksen viestintästartegian päivittäminen sekä suunnitelman luominen sosiaalisen median hyödyntämiseksi liiketoiminnan kasvussa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 836

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 836

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sepänkatu 20 C 45

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Avainhenkilövalinnassa päädyttiin valitsemaan tehtävään nainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimialalla sukupuolinäkökulman huomioiminen on elintärkeää, sillä miehet ja naiset ovat kohderyhminä erilaiset. Kehitettävissä palveluissa huomioidaan sukupuolinäkökulma tuotteistuksen ja kaupallisen potentiaalin kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on liiketoiminnan kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 1
Hankkeessa kehitetään aineettomia kulttuuripalveluita ja -tuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 2
Palveluita kehittämällä mahdollistetaan elävän musiikin tarjontaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Kehitettävällä toimintamallilla mahdollistetaan konsertit myös pienempien paikkakuntien tapahtumissa.
Kulttuuriympäristö 8 0
Kehitettävillä tuotteilla mahdollistetaan kulttuurituotantojen tarjoaminen.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-