Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70729

Hankkeen nimi: TAVIQ Oy ¿ Sijoitussovellus

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 7.4.2015 ja päättyy 8.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TAVIQ OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2677928-6

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 3

Puhelinnumero: +358 505279506

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.taviq.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Isola Juho

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juho.isola(at)taviq.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505279506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteina on kehittää palvelumme teknologiaa sekä yrityksen ja sen johtoryhmän liikkeenjohto- ja markkinointitaitoja. Hankkeen sisältämiä konkreettisia toimenpiteitä ovat: seuraavien avainhenkilöiden palkkaus, tuotekehitysprojekti ja yrityksen liikkeenjohdon- ja markkinointitaitojen kehittäminen. Hankkeen tulokset ilmenevät palvelun kehittämisestä sekä sitä varten tehdyn aikataulussa pysymisen muodossa. Hankkeen tuloksia voidaan seurata palvelun kiinnostavuuden kautta tutkimalla palvelun käyttäjämääriä ja muita mittareita asiakaskäyttäytymisestä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 112

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 112

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Elektroniikkatie 3

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta ja sen vaikutuksia on arvioitu sukupuolinäkökulmasta avainhenkilöiden kesken, ilman ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeella on vain sukupuolien välisen tasa-arvon edistämisen mukaisia vaikutuksia työpaikkojen luomisen yhteydessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo, eli kaikilla sukupuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet täyttää yrityksen luomat työpaikat sekä osallistua yrityksen tuottaman palvelun käyttämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen mutta sukupuolineutraalius huomioidaan läpi koko yrityksen ja hankkeen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeelle ei ole välittömiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta suoraan luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta suoraan pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta suoraan eikä välillisesti Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hanke on hyvin teknologiaintensiivinen eikä siihen liity merkittäviä vaikutuksia jätteiden määrään, materiaalien hyötykäyttöön eikä energia- ja materiaalitehokkuuteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Hankkeessa tullaan huomioimaan tarvitsemamme sähköntuotannon valinnassa se miten tämä sähkö on tuotettu.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke synnyttää alueellemme täysin uudenlaista korkean teknologian toimintaa eli se monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 3
Hankkeemme edistää esteettömyyttä, sillä hankkeen avulla mahdollistettu palvelu rakennetaan saavutettavuus huomioiden.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke mahdollistaa palvelun kautta paremmin naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sijoitustuotteiden hankinnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeessa tullaan huomioimaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus niin yrityksen henkilöstön näkökulmasta kuin myös palvelumme asiakkaiden näkökulmasta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui hyvin, mutta odotettua pienemmässä koossa niin tuloksellisesti kuin kulunäkökulmasta. Toteutuneet kulut olivat huomattavasti pienemmät kuin arvioitiin (johtuen asiakaskentän haastavuudesta ja työntekijän irtisanoutumisesta) ja tästä syystä myös tulokset ja vaikutukset jäivät odotettua pienemmäksi. Teknologia- ja liikkeenjohtonäkökulmasta tavoitteet saavutettiin täyteen mittaansa.