Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70730

Hankkeen nimi: Investointihanke 2014

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.10.2014 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KÖÖKINIKKARIT T. NÄPPÄ OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1822502-1

Jakeluosoite: Laakeritie 16

Puhelinnumero: +3580400902646

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.kookinikkarit.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Näppä Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.nappa(at)kookinikkarit.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5158789

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Avustus mahdollistaa investoinnit laadukkaisiin koneisiin ja laitteisiin, jotka tuovat lisää työ- ja kustannustehokkuutta, tätä kautta myös uusien työntekijöiden palkkaaminen on mahdollista toteuttaa. Hankkeen arvioidaan lisäävän liikevaihtoa nykyisestä 42 %. Arvio hankkeen toteuttamisen vaikutuksista kahden vuoden kuluttua (suuri merkitys); yrityksen kannattavuus paranee, markkinaosuus kotimaassa lisäntyy, teknologian taso paranee, tuotteen ja palvelun laatu paranee, tuontomenetelmät kehittyvät ja kansainvälistysvalmiudet paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 40 780

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 34 333

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 40 780

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 34 333

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Laakeritie 16

Postinumero: 90620

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
-
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksen päätavoitteena hankkeelle oli tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työtekijöiden hyvinvoinnin edistäminen. Konehankinnat teimme luotettavilta yrityksiltä joilta saimme apua tarvittaessa konetekniikkaan ja koulutukseen liittyen. Toteutukseen osallistui koko henkilökunta. Ennen konehankintoja tuotannon työntekijät katsoivat järkevät ja toiminnan kannalta parhaat paikat hankittaville koneille. Hankkeen tulokset ovat näkyneet esim. asiakaskunnan kasvussa, työntekijöiden paremmissa työolosuhteissa joissa vähemmän fyysisiä kuormittavia tekijöitä.