Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70732

Hankkeen nimi: Tuotannon kehitys

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.5.2015 ja päättyy 18.5.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAVE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2386899-6

Jakeluosoite: Nauskankatu 2

Puhelinnumero: +358 50 3394 778

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

WWW-osoite: www.lave.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ahokas Markus

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.ahokas(at)lave.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3394 778

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja tehostaa tuotantoa sekä valmistella mahdollisuus robottileikkauslaitteen käyttöön ottoon joka mahdollistaa viisteleikkauksen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 5 820

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 850

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 5 820

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nauskankatu 2

Postinumero: 94600

Postitoimipaikka: KEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Pieni kahden henkilön omistama yritys, ensisijainen työntekijä valikoituu osaamisen eikä sukupuolen mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tekniikan alalla varsinkin pienissä yrityksissä ei juuri ole naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Osaaminen ratkaisee.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Pyritään minimoimaan jätteen määrä ja kierrättämään sen mitä voi. Ohjelmistopäivityksen ja viisteleikkaus ominaisuuden avulla voidaan vähentää jälkityöstöä ja sitä kautta säästää energiaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Pyritään mahdollisimman tehokkaaseen tuotantoon ja esim lämpöenergian hyödyntämiseen. Ohjelmistopäivityksen ja viisteleikkaus ominaisuuden avulla voidaan vähentää jälkityöstöä ja sitä kautta säästää energiaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Jätteet hävitetään asianmukaisesti
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Pyritään mahdollisimman tehokkaaseen tuotantoon ja esim lämpöenergian hyödyntämiseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Pyritään minimoimaan jätteen määrä ja kierrättämään sen mitä voi ja kehittämään jätteen hyödynnettävyyttä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Toistaiseksi ei juurikaan käytännön hyötyjä / mahdollisuuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Pyritään kehittämään yhteistyöverkostoa monipuoliseksi
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-