Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70733

Hankkeen nimi: Kalajoen matkailun kasvuohjelma 2015 - 2018

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 30.12.2014 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KALAJOKI MATKAILUYHDISTYS RY

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1896744-7

Jakeluosoite: Jukupolku 5

Puhelinnumero: +358 469235530

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: www.visitkalajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Honkonen Eija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eija.honkonen(at)visitkalajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407518907

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kalajoen matkailun kasvuohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen: - tehdään tarkennettuja suunnitelmia Kalajoen matkailun kasvuohjelmassa mainittujen kohteiden/asioiden kehittämiseksi - kehitetään ja tuotteistetaan palvelumuotoilun keinoin alueen palveluita helpommin myytäviksi ja ostettaviksi - kehitetään kasvuohjelman mukaisia palvelukonsepteja alueelle - kehitetään Kalajoki Resort-brändiä, aluemarkkinointia ja jakeluratkaisuja

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 168 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 125 978

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 168 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 212 541

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jukupolku 5

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joihin työllistyvät naiset 15

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailuala on naisvaltainen joten oletus on syntyvän työpaikan olevan naiselle
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Matkailuala on naisvaltainen joten oletus on syntyvän työpaikan olevan naiselle
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on yleinein toiminnan kehittäminen sekä matkailjamäärien lisääminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää Kalajoen matkailutoimialaa niin, että alueen matkailu samoin kuin yritystoiminta lisääntyy, kansainvälistyy ja muuttuu ympärivuotiseksi Kalajoen Matkailun Kasvuohjelman asettamien linjausten mukaisesti. Hankkeessa oli kahdeksan toiminnallista painopistealuetta, jotka keskittyivät matkailun tuotekehitykseen, aluemarkkinoinnin sekä brändin kehittämiseen, kansainvälistymiseen, aluetapahtumakonseptin luomiseen, pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen sekä lähialuematkailun kehittämiseen. Hankkeella toteutettiin laaja Kalajoen matkailun brändiuudistus sekä kehitettiin voimakkaasti alueen yhteismarkkinointia ja infotoimintaa erityisesti sähköisten kanavien osalta. Lisäksi hankkeella tuotettiin uusia lähialuetapahtumia sekä paketoitiin ja markkinoitiin uudenlaisia tapahtumakokonaisuuksia edistäen matkailukeskuksen ympärivuotisuutta. Uusien tapahtumien lisäksi hankkeen tuloksena saatiin aikaan myös kiertomatkatuotteita ja viikko-ohjelmia. Hankkeen aikana saatiin niin ikään luotua tärkeitä verkostoja lähialueiden matkailutoimijoiden ja -organisaatioiden kanssa yhteistyön ja yhteisen näkyvyyden edistämiseksi. Hankkeen päätavoitteet toteutuivat hyvin, sillä matkailijamäärät ovat hankkeen aikana kasvaneet ja matkailu- ja sitä tukeva yritystoiminta on lisääntynyt. Myös kansainvälisten matkanjärjestäjien kiinnostus Kalajokea kohtaan on selvästi lisääntynyt näkyen suorina yhteydenottoina ja tarjouspyyntöinä alueen yrityksille. Hankkeen avulla on täten merkittävästi tuettu Kalajoen matkailun kasvuohjelmaa ja edesautettu sille asetettujen tavoitteiden toteuttamista.