Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70735

Hankkeen nimi: Hauskaa verkko- oppimista

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.12.2014 ja päättyy 30.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: NAVICRE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1464328-5

Jakeluosoite: Teknologiantie 1

Puhelinnumero: +358 445515600

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: www.navicre.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anttila Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.anttila(at)navicre.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 445515600

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa on tarkoitus kehittää menetelmiä ja työkaluja, jotka mahdollistavat hauskojen verkko- opintojen toteuttamisen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 584

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 584

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiantie 1

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole relevantti, koska yhtä hyvin naiset ja miehet voivat tehdä alan töitä. Sama tilanne verkko- oppimisen puolella, jossa suurin osa asiakkaita on naisia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole relevantti, koska yhtä hyvin naiset ja miehet voivat tehdä alan töitä. Sama tilanne verkko- oppimisen puolella, jossa suurin osa asiakkaita on naisia
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma ei ole relevantti, koska yhtä hyvin naiset ja miehet voivat tehdä alan töitä. Sama tilanne verkko- oppimisen puolella, jossa suurin osa asiakkaita on naisia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Internet- pohjaisen liiketoiminnan ja verkoston kehittyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Internet- pohjaisen liiketoiminnan ja verkoston kehittyminen
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Verkko- oppiminen vähentää matkustusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-