Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70738

Hankkeen nimi: Virtauskentän tomografinen mittaus monifaasivirtauksissa - VITOMIMO

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 1627

Puhelinnumero:

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vauhkonen, Marko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: N/A

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.vauhkonen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: (040) 7713737

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Virtausmittaus on yksi teollisuuden perusmittauksista ja useita erilaisia mittausmenetelmiä on kehitetty useiden vuosien ajan. Nykyiset virtausmittauslaitteet antavat kuitenkin pääsääntöisesti tietoa keskimääräisestä virtauksesta, vaikka virtausprofiili saattaa olla erittäin monimutkainen. Lisäksi jos kohteessa virtaa useita eri aineita, faaseja, nämä faasit saattavat liikkua eri nopeuksilla ja eri kohdassa siirtolinjastoa (putkea), jolloin perinteisen virtausmittarin antama informaatio ei ole kaikissa tapauksissa riittävä. Tällaisissa monimutkaisissa virtaustilanteissa täytyy pystyä erottamaan virtausnopeudet eri kohdissa putkea. Lisäksi jos kyseessä on monifaasivirtaus, eri faasien nopeudet ja usein myös tilavuusosuudet, täytyy tietää esimerkiksi tilavuusvirtojen määrittämiseksi. Tällaisia monimutkaisia monifaasivirtauksia esiintyy esimerkiksi kaivosteollisuuden siirtolinjoissa, joissa kuljetetaan vettä ja kiintoainetta, sekä öljynporausteollisuudessa, jossa siirtolinjoissa liikkuu öljyn lisäksi vettä, kaasua ja
kiintoainetta. Olemassa olevat monifaasivirtausmittarit perustuvat usean yhtäaikaisen mittausmenetelmän käyttöön ja lähes kaikki käyttävät yhtenä mittausmenetelmänä ionisoivaa säteilyä. Tässä tutkimushankkeessa kehitetään säteilylähteistä vapaa tomografinen virtausmittauslaitteisto, jolla pystytään mittaamaan johtavien nesteiden virtauskenttä putkivirtauksissa. Yhdistämällä virtausmittaukseen muita ns. diffuuseja tomografisia kuvantamismenetelmiä, myös kohteen eri faasien tilavuusosuudet ja näin ollen tilavuusvirrat voidaan määrittää. Tämä ratkaisee yhden suurimmista prosessiteollisuuden mittausongelmista: reaaliaikainen monifaasivirtausmittaus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 271 971

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 262 767

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 278 190

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 267 963

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naisten määrä teknologisilla aloilla on holestuttavan vähäinen. Hanke pyrkii edistämään naisten työllistymistä teknisille aloille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tuetaan naisten työllistymistä teknisillä aloilla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei liity tasa-arvoon.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Teknologialla voidaan edistää kestävää kehitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Teknologialla voidaan edistää kestävää kehitystä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Teknologialla voidaan edistää kestävää kehitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Teknologialla voidaan edistää näiden seurantaa ja mittausta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Teknologialla voidaan edistää kestävää kehitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Teknologia edistää jätevesien kulkeutumisen seurantaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei hankkeen keskiössä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Mahdolliset uudet työpaikat teknologian hyödyntämisen alalla tukevat kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Yritykset voivat tuotteistaa uusia innovaatioita palveluiden muodossa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei hankkeen keskiössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työpaikkojen luonti lisää hvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Edistää tasa-arvoa tukemalla naisten työllistymistä teknologisilla aloilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei hankkeen keskiössä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei hankkeen keskiössä.
Ympäristöosaaminen 7 7
Uudet teknologiat vahvistavat ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Virtausmittaus on yksi teollisuuden perusmittauksista ja useita erilaisia mittausmenetelmiä on kehitetty useiden vuosien ajan. Nykyiset virtausmittauslaitteet antavat kuitenkin pääsääntöisesti tietoa keskimääräisestä virtauksesta, vaikka virtausprofiili saattaa olla erittäin monimutkainen. Lisäksi jos kohteessa virtaa useita eri aineita, faaseja, nämä faasit saattavat liikkua eri nopeuksilla ja eri kohdassa siirtolinjastoa (putkea), jolloin perinteisen virtausmittarin antama informaatio ei ole kaikissa tapauksissa riittävä. Tällaisissa monimutkaisissa virtaustilanteissa täytyy pystyä erottamaan virtausnopeudet eri kohdissa putkea. Lisäksi jos kyseessä on monifaasivirtaus, eri faasien nopeudet ja usein myös tilavuusosuudet, täytyy tietää esimerkiksi tilavuusvirtojen määrittämiseksi. Tällaisia monimutkaisia monifaasivirtauksia esiintyy esimerkiksi kaivosteollisuuden siirtolinjoissa, joissa kuljetetaan vettä ja kiintoainetta, sekä öljynporausteollisuudessa, jossa siirtolinjoissa liikkuu öljyn lisäksi vettä, kaasua ja
kiintoainetta. Olemassa olevat monifaasivirtausmittarit perustuvat usean yhtäaikaisen mittausmenetelmän käyttöön ja lähes kaikki käyttävät yhtenä mittausmenetelmänä ionisoivaa säteilyä. Tässä tutkimushankkeessa kehitetään säteilylähteistä vapaa tomografinen virtausmittauslaitteisto, jolla pystytään mittaamaan johtavien nesteiden virtauskenttä putkivirtauksissa. Yhdistämällä virtausmittaukseen muita ns. diffuuseja tomografisia kuvantamismenetelmiä, myös kohteen eri faasien tilavuusosuudet ja näin ollen tilavuusvirrat voidaan määrittää. Tämä ratkaisee yhden suurimmista prosessiteollisuuden mittausongelmista: reaaliaikainen monifaasivirtausmittaus.