Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70739

Hankkeen nimi: Tuotantotilojen laajennus ja koneinvestointi

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PALAVANERI PIRINEN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1485794-5

Jakeluosoite: Salpakankaankatu 36

Puhelinnumero: +358 500775957

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: JOENSUU

WWW-osoite: www.palavaneri.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pirinen Ari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.pirinen(at)palavaneri.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358500775957

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laajennetaan kasvavan kysynnän ja tuotannon joustavuuden saavuttamiseksi tuotantotiloja ja investoidaan kone

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 338 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 325 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 338 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 325 850

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Salpakankaankatu 36

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: JOENSUU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimintaympäristön analyysin mukaan syntyvät työpaikat voivat olla sekä nais- että miestyöpaikkoja
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulman mukaan yrityksen työpaikat voivat olla sekä mies- että naistyöpaikkoja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on kapasiteetin kasvattaminen ja tuotannon jouhevoittaminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Energian tarve pienenee jonkin verran tuotettua yksikköä kohti
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Katso edellinen kohta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Raaka-aineiden hyötykäyttö paranee pienessä mittakaavassa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Priketin avulla jätemateriaali voidaan hyödyntää energiana
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Hyödyttää sekä paikallisia rakennusalan yrityksiä ja liikkeitä kuten myös muualla olevia liikkeitä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Vaikutus oman tuotannon osalta positiivinen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Mahdollisuus sekä nais- että miestyöpaikkoihin
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on laajennettu kasvavan kysynnän ja joustavuuden saavuttamiseksi yrityksen tuotantotiloja ja konekapasiteettiä on lisätty ja kehitetty.