Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70741

Hankkeen nimi: Kansainvälistyminen Pohjois-Eurooppaan

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.2.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LANKA JA MUOVI OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0136709-0

Jakeluosoite: Niittymaantie 81

Puhelinnumero: +358 2 634 7700

Postinumero: 28580

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: www.lankajamuovi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pohjanlehto Aki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aki.pohjanlehto(at)lankajamuovi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405731683

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lanka ja Muovi toimii pääasiassa kotimarkkinoilla, mutta meillä on kokemusta myös viennistä Viroon ja Ruotsiin. Koska merkittävää kasvua ei tällä hetkellä ole näkyvissä, haemme kasvua nyt muilta lähimarkkinoilta. Kehittämishanketta on pohjustettu aiemmalla valmistelurahahankkeella, jonka puitteissa kartoitettiin Ruotsin ja Norjan markkinat sekä potentiaaliset asiakkaat näissä kohdemaissa. Toteutuneet tulokset olivat erittäin lupaavia ja tämä kehityshanke on jatkoa edelliselle. Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä toimintaa uusilla asiakkuuksilla, parantaa tietojärjestelmiä vastaamaan kansainvälistymistä sekä laajentaa kohdemarkkinoiden tuntemusta, jotta pohja uusille markkinoille laajentumiseen on kunnossa ja kansainvälinen toiminta jatkossa mahdollisimman tehokasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 690

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 724

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 690

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 724

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Niittymaantie 81

Postinumero: 28580

Postitoimipaikka: PORI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei liity hankkeen vaatimuksiin. Tasa-arvoasiat on jo huomioitu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei liity hankkeen vaatimuksiin. Tasa-arvoasiat on jo huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei liity hankkeen vaatimuksiin. Tasa-arvoasiat on jo huomioitu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Välitön vaikutus työhyvinvointiin kun päätökset perustuvat oikeaan tietoon.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-