Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70745

Hankkeen nimi: Tuotantopuiston toimintamallin esisuunnittelu Sievi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1058649-8

Jakeluosoite: Vierimaantie 5

Puhelinnumero: +358445871941

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

WWW-osoite: www.ysk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kiema Timo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Seutujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.kiema(at)ysk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505908044

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Erittäin mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi on Sievin kunnan käymissä keskusteluissa noussut tuotantopuistokonseptin kehittäminen yhdessä kummiyritysten kanssa. Tuotantopuistossa on mahdollista harjoittaa sellaista yritysyhteistyötä , joka luo uutta yritystoimintaa. Tavoite on saada aikaan alueellisen tuotantopuiston toimintamalli ja esisuunnitelma. Tuotantopuisto palvelisi laajaa maantieteellistä aluetta ja elinkeinoelämää. Toimenpiteinä ovat: toimintamallin esisuunnittelu, yliopistojen, muiden osaajaorganisaatioiden, yritysneuvonnan, liiketoiminnan kehittämisrahoittajien roolien kartoittaminen tuotantopuiston start up- ja pilot ¿yritystoimintaan, vaiheistus toiminnan käynnistämiseksi ja muista selvityksessä esiin nousseista tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotantopuiston toimintaaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 46 624

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 44 171

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 280

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 214

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Ylivieska

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vierimaantie 5

Postinumero: 84100

Postitoimipaikka: YLIVIESKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Selvityshanke, jossa ei arvioida sukupuolinäkökulmaa, koska arvioidaan tuotantantopuistohankkeen toiminnan käynnistämisen edellytykset
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Viittaus edelliseen kohtaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Viittaus edelliseen kohtaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Start Up/käynnistyvien yritysten osalta otetaan huomioon energiatehokkuuskysymykset.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 8
Selvityksen perusteella arvioidaan, että saavutetaan tuotantopuiston käynnistyessä teollisen toiminnnan uusiutumista ja kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-