Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70748

Hankkeen nimi: AkkuSer Oy, Laatu -ja ympäristöjärjestelmien kehitys ja ylläpito

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2015 ja päättyy 1.4.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AKKUSER OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1945609-1

Jakeluosoite: Alasintie 8

Puhelinnumero: +358

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

WWW-osoite: www.akkuser.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pudas Jarmo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo(at)akkuser.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503120591

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Avainhenkilön palkkaus, päivittää olemassaolevaa laatu -ja ympäristöjärjestelmiä sekä kehitttää sitä. Investointi; LI -ion ja Li - polymer akkujen kierrätyksen tehostaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 314

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 24 051

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 314

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 24 051

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven

Kunnat: Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Alasintie 8

Postinumero: 85500

Postitoimipaikka: NIVALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei olennaista
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei olennaista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei olennaista

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Laatu ja ympäristöjärjestelmä sertifioitiin (ISO14001 ja ISO9001). Investointi Li-ion ja Li-polymer akkujen kierrätystehokkuuteen sai aikaan seuraavat parannukset: Pystytään tuottamaan kolme erillistä paremmin hyödynnettävissä olevaa jaetta. Mahdollisti toimitusten jatkamisen. Akkuser Oy:n tuottama kobolttirikaste soveltuu kobolttijalostajan prosessiin samalla tavoin kuin neitseellinen kobolttirikaste.