Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70750

Hankkeen nimi: Ruokajärjestelmien uudet digitaaliset ratkaisut - Ideoista ja konsepteista kohti pilotointeja

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Into Seinäjoki Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1637389-9

Jakeluosoite: Tiedekatu 2

Puhelinnumero: 0400743422

Postinumero: 60320

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.intoseinajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Kurkela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, digitaaliset ratkaisut

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.kurkela(at)intoseinajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408332811

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarve hankkeelle on syntynyt tavoitteesta hakea ratkaisua siihen, miten digitaalisuus yhdistää kymmeniä eri toimialoja sisältävän ruokajärjestelmäkeskittymän voimavarat luomaan uusia innovaatioita. Tavoite on synnyttää uusia avauksia digitaalisten sovellusten ideoimiseksi ja konseptoimiseksi ruokajärjestelmäkenttään avoimen datan pohjalta sekä luoda toimintamalli miten, missä, kuinka uusia digitaalisia sovelluksia voidaan pilotoida aidossa käyttäjäympäristössä Etelä-Pohjanmaalla (kehitysalustalla).

Hankkeen uutuusarvo liittyy uudenlaiseen liike- ja innovaatiotoiminnan muotoon digitaalisuuden keinoilla sekä pilotointien mahdollistamiseen aidossa käyttäjäympäristössä. Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat ruokajärjestelmien innovaatiokeskittymän toimijat kuten yritykset ja muut sidosryhmät, joille digitaalisuus mahdollistaa uuden innovoinnin tai oman kilpailukyvyn lisäämisen sekä kumppanit, jotka mahdollistavat fyysisen tilan tai alueen käytön ulkopuolisten yritysten pilotointiin.

Hankkeen tuloksena syntyy Seinäjoen seudun ruokajärjestelmien innovaatioekosysteemiin uudentyyppinen digitalisaation hyödyntämisnäkökulma. Tämä lisää Etelä-Pohjanmaan vetovoimaa ruokajärjestelmien yritysten ja osaajien näkökulmasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat
• ruokajärjestelmien innovaatiokeskittymän toimijat kuten yritykset ja muut sidosryhmät, joille digitaalisuus mahdollistaa uuden innovoinnin tai oman kilpailukyvyn lisäämisen sekä kumppanit, jotka mahdollistavat fyysisen tilan tai alueen käytön ulkopuolisten yritysten pilotointiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat tahot, joiden mukana olo on välttämätöntä tiedon digitalisoimisen tai uusien ratkaisujen pilotoimisen kannalta. Näitä ovat tahot, jotka keräävät, hallinnoivat ja luovuttavat tietoa avoimeen käyttöön.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 756

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 106 412

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 080

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 152 018

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Kurikka, Lapua, Lappajärvi, Seinäjoki, Ähtäri, Kauhava, Soini, Teuva, Alajärvi, Kauhajoki, Karijoki, Vimpeli, Isojoki, Evijärvi, Ilmajoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeesta on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta toteuttajaorganisaation omien asiantuntijoiden toimesta. Keskeisimpänä havaintona on ollut naisten huomattavan pieni osuus liikeideoiden kehittäjinä. Naisten osuutta pyritään hankkeen aikana kasvattamaan systemaattisesti uudistamalla toimintatapaa toimialarajattomaksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten osuutta pyritään hankkeen aikana kasvattamaan systemaattisesti uudistamalla toimintatapaa toimialarajattomaksi sekä hyödyntämällä avoimempia tapahtumia ja yhteisöllistä yrityskehittämistä. Alustavan kokemuksen perusteella juuri nämä toimintatavat palvelevat paremmin yrityksen perustamista suunnittelevia naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta se on otettu huomioon toimenpiteissä uudistamalla toimintatapaa toimialarajattomaksi sekä hyödyntämällä avoimempia tapahtumia ja yhteisöllistä yrityskehittämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 4
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Arvion perusteella osa liikeideoista pyrkii esim. edistämään kierrätystä tai pienentämään jätteen määrää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 4
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Arvion perusteella osa liikeideoista liittyy esimerkiksi ns. clentech-toimialaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 5
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Arvion perusteella osa liikeideoista saattaa pyrkiä esimerkiksi luomaan uutta teknologiaa kasvien viljelyyn tai luonnon kestävään hyödyntämiseen liiketoiminnassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Arvion perusteella osa liikeideoista saattaa liittyä esimerkiksi clentech-toimialaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei uskota olevan välittömiä tai välillisiä vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Arvion perusteella osa liikeideoista pyrkii esimerkiksi edistämään kierrätystä tai pienentämään jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Projektin keskeisenä tavoitteena on synnyttää toimintatapa ja työkaluja paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämisen. Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitettävä toimintatapa on aineeton ja suurin osa työkaluista perustuu aineettoman pääoman tuotteistamiseen. Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin, joista lähes puolet saattaa perustua aineettomaan pääomaan.
Liikkuminen ja logistiikka 1 8
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Arvion perusteella osa liikeideoista saattaa pyrkiä esimerkiksi luomaan uusia tuotteita ja palveluita liikkumisen ja logistiikan kehittämiseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 2
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Välitön ja välillinen vaikutus perustuvat erityisesti naisasiakkaiden tarpeiden parempaan huomiointiin (ks. sukupuolivaikutusten arviointi).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Välitön ja välillinen vaikutus perustuu hankkeessa kehittettävään toimiala- ja taustariippumattomaan toimintatapaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei uskota olevan välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 1 5
Välillinen vaikutus perustuu pilotoinneissa jalostettavien liikeideoiden kautta syntyviin uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Arvion perusteella osa ideoista perustuu erilaisten ympäristöteknologioiden parempaan hyödyntämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on haettu ratkaisua siihen, miten digitaalisuus yhdistää kymmeniä eri toimialoja sisältävän ruokajärjestelmäkeskittymän voimavarat luomaan uusia innovaatiota. Hankkeessa on syntynyt uusia avauksia sovellusten ideoimiseksi ja konseptoimiseksi digitalisaation ja avoimen datan pohjalta sekä luotu toimintamalli siihen, miten, missä ja kuinka uusia digitaalisia sovelluksia voidaan pilotoida aidossa käyttäjäympäristössä Etelä-Pohjanmaalla (kehitysalustalla).

Hankkeen tuloksena on kartoitettu ruokajärjestelmiin liittyviä julkisia datavarantoja ja niiden avoimuutta. Datavarantojen omistajia on sitoutettu datan avaamiseen. Uusien digitaalisten ratkaisujen ideointiin on luotu hackathon-menetelmään perustuva Agrobiohack-tapahtuma, jossa IT-alan tekniset ja ruokajärjestelmien toimialan tuntevat yritykset törmäävät ja kehittävät uusia ratkaisuja. Uusien digitaalisten ratkaisujen pilotointiin on luotu toimintamalli, jossa ratkaisua kehittävä yritys ohjataan oikealle kehitysalustalle. Tuloksena syntyy aitojen käyttäjien aidossa ympäristössä tekemä testi, jonka pohjalta ratkaisua voidaan kehittää edelleen paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi ja paremman liiketoimintapotentiaalin omaavaksi.

Hankkeen toimenpiteinä on pidetty työpajoja ja tapahtumia, joihin osallistui yhteensä 20 yritystä. Myös selvityksiä on tehty julkisten ja yritysten datavarantojen avoimuudesta sekä ruokamarkkinan digitaalisista ansaintalogiikoista.