Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70752

Hankkeen nimi: Shaman Spirits Oy Ltd:n investointi- ja kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.2.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SHAMAN SPIRITS OY LTD

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1445049-1

Jakeluosoite: Tehtaantie 5

Puhelinnumero: +358 8 517960

Postinumero: 91800

Postitoimipaikka: TYRNÄVÄ

WWW-osoite: www.shamanspirits.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sulkala Ilpo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilpo.sulkala(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400 581 362

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Shaman Spirits Oy Ltd: investointi- ja kehittämishankkeessa vastataan kasvaneeseen kysyntään. Yritys investoi laajentamalla tuotantotiloja sekä tekemällä tuotekehitystyötä omien tuotteiden osalta. Tuotantotiloja laajennetaan. Tuotekehitystyötä tehdään tuotteistamisen, markkinoinnin ja vientiedellytysten parantamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 120 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 120 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Tyrnävä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehtaantie 5

Postinumero: 91800

Postitoimipaikka: TYRNÄVÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta. Shaman Spirits Oy Ltd:n hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Shaman Spirits Oy Ltd:n hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Varastotilojen laajentaminen lähelle tuotantolinjaa vähentää niiden välisiä kuljetuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei vähennä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Investointihankkeen rakennusvaiheessa huomioidaan ympäristöasiat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Investointihankkeen rakennusvaiheessa huomioidaan ympäristöasiat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistu Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Investointihankkeen rakennusvaiheessa huomioidaan ympäristöasiat. Lisäksi tuotantoprosessia kehitetään mahdollisimman vähäjätteiseksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 6
Kehittämishankkeessa kartoitetaan uusiutuvien energianlähteiden käytön tuomat edut.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Investointi- ja kehittämishankkeet tähtäävät erityisesti paikallisen elinkeinorakenteen kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Kehittämishankkeen tuloksena tuotetaan aineettomia tuotteita brändien muodossa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Investointihanke vaikuttaa yrityksen toiminnan logistisiin ratkaisuihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Menestyvä yritys vaikuttaa myös alueen hyvinvointiin
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 3 3
Tislaamon toiminta vaikuttaa positiivisesti myös paikalliseen kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutettiin vuoden 2015 kahdella viimeisellä neljänneksellä ja viimeisteltiin vuoden 2016 alussa. Hanke toteutettiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.