Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70755

Hankkeen nimi: Tietojärjestelmän uudistus- ja kehityshanke 2014

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.10.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LEHTOSEN KONEPAJA OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0134132-5

Jakeluosoite: Haanmäentie 31

Puhelinnumero: +358 207498650

Postinumero: 32810

Postitoimipaikka: PEIPOHJA

WWW-osoite: www.lehtosenkonepaja.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johansson Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työnsuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.johansson(at)lehtosenkonepaja.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503857622

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lehtosen Konepaja kehittää tietojärjestelmää vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Toimenpiteenä on kehityshanke, jossa määritellään tietojärjestelmän tarve muuttunutta liiketoimintaa varten, hankitaan tarvittavat koneet, laitteet ja ohjelmistot sekä asiantuntijapalvelut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 76 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 670

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 76 670

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Kokemäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Haanmäentie 31

Postinumero: 32810

Postitoimipaikka: PEIPOHJA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 13, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole tehty
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole tehty

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 0
Työntekijöiden liikkuminen autolla toimipistestä toiseen vähenee, koska toimivat tietoliikennejärjestelmät mahdollistavat sähköiset asioinnit.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Panostaminen yrityksen kehittämiseen ja tehokkuuden lisääämiseen luo vankkaa pohjaa yritystoiminnan jatkumiselle ja kilpailussa pärjäämiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Toimivien tietojärjestelmien myötä työntekijöiden liikkuminen toimipisteestä toiseen vähenee ja toiminta tehostuu.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Toimivat tietoliikennejärjestelmät luovat mielekkään työskentely-ympäristön ja vähentää työntekijöiden kokemaa työstressiä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lehtosen Konepaja kehitti tietojärjestelmää vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Kehityshanke onnistui odotetusti.