Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70759

Hankkeen nimi: Uuden teknologialla toimivan kokonaisvaltaisen palosuojausjärjestelmän, johon liittyy lähi- ja kaukohälyytys, kehittäminen. Järjestelmään voidaan liittää edullisesti kostutus- ja jäähdytysominaisuudet.

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 22.4.2015 ja päättyy 30.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: FRESHWIND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2595210-4

Jakeluosoite: Pajatie 8

Puhelinnumero: +358 400 243 399

Postinumero: 40630

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.freshwind.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riipinen Kalevi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kalevi.riipinen(at)freshwind.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400245507

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään Freshwind Oy:lle uudentyyppinen ja energiatehokkas kostutus- ja palonsuojausjärjestelmä. Tuotteella mahdollistetaan esimerkiksi lisääntyvän ikääntyvän väestön asuminen kotonaan pidempään lisääntyvän asumisturvallisuuden johdosta. Järjestelmä parantaa myös ilman laatua ja asumismukavuutta merkittävästi, millä on terveysvaikutuksia kaikille, erityisesti heikosta ilmanlaadusta kärsiville (ikääntyvät, allergikot). Järjestelmä on ainutlaatuinen aikaisempiin markkinoilla oleviin verrattuna, sillä se yhdistää kostutuksen ja palonsuojauksen sekä adiabaattisen jäähdytyksen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 53 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pajatie 8

Postinumero: 40630

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei oleellista tämän hankkeen kannalta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei oleellista tämän hankkeen kannalta
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei oleellista tämän hankkeen kannalta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 0
uuden järjestelmän energiatehokkuus, säästää sähkönkulutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
uuden järjestelmän energiatehokkuus, säästää sähkönkulutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 0
työllistävä vaikutus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Sim-kortti, palvelupohjainen hälytys
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei oleellista tämän hankkeen kannalta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
hyöty atooppisesta ihosta kärsiville sekä edesauttaa yksin kotona asumista (kts hankesuunnitelma)
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei oleellista tämän hankkeen kannalta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oleellista tämän hankkeen kannalta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oleellista tämän hankkeen kannalta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei oleellista tämän hankkeen kannalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-