Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70760

Hankkeen nimi: CPTU kairauskokeen kehityshanke Suomen GPS-Mittaus Oy:lle

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 13.1.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN GPS-MITTAUS OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0961185-2

Jakeluosoite: Suurahontie 5

Puhelinnumero: +358 400675621

Postinumero: 70460

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: www.sgmconsulting.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jääskeläinen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.jaaskelainen(at)sgmconsulting.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400675621

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on luoda ja kehittää uusi palvelu sekä prosessit Suomen GPS-Mittaus Oy:lle miten CPTU kairausta tulee tehdä sekä rakentaa ja hankkia sellaiset laitekokonaisuudet joilla ko. kairauskokeet voidaan suorittaa euronormien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi laitteistoa kehitetään niin että testaukseen saadaan yhdistettyä reaaliaikainen tarkka paikkatieto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 159 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 159 990

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 159 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 159 990

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Suurahontie 5

Postinumero: 70460

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Keskusteltu
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Keskusteltu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tutkimusmenetelmien kehittäminen kyllä edistää myös tasa-arvon edistämistä, ei tule mitään fyysisiä rajoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Tutkimusmenetelmä antaa paremmat ja tarkemmat lähtökohdat esim. rakentamisen suunnittelulle jolloin tulee esim. materiaalisäästöjä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Tutkimuksilla saadaan tarkempaa tietoa pohjavesistä ja maaperästä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Antaa tarkempaa tietoa hyödynnettävistä rakentamismateriaaleista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Luo uusia työpaikkoja ja varmistaa entisten säilymisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Järkeistää liikkumista ja vähentää turhaa logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 5
Parempia ja tarkempia suunnitelmia sekä rakentamisen vaikutuksen arviointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Tutkimusmenetelmien kehittäminen kevyemmiksi edistää tasa-arvoa koska töiden tekemiseen ei ole fyysisiä rajoitteita.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 8
Ympäristön tutkimusmenetelmien kehittyminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena oli kehittää ja hankkia Suomen GPS-Mittaus Oy:lle laitekokonaisuudet ja prosessit miten CPTU-tutkimuskoe voidaan suorittaa euronormien vaatimusten mukaisesti. Hankkeessa kehitettiin yhtiölle kairausmenetelmä jossa hyödynnettiin sähköistä puristinkoetta uuteen teknologiaan perustuvassa kairausmenetelmässä sekä kehitettiin kokeen analysointimenetelmiä.