Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70761

Hankkeen nimi: Bitcomp Oy:n kansainvälinen kasvuprojekti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.4.2015 ja päättyy 30.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BITCOMP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2141044-7

Jakeluosoite: Ahlmanninkatu 2 E

Puhelinnumero: +358 400731127

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.bitcomp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kettunen Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.kettunen(at)bitcomp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 386 5555

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoitus on laajentaa Bitcomp Oy:n liiketoimintaa Suomen ulkopuolisille markkinoille. Projektissa kartoitetaan Bitcomp Oy:n valmiudet kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen niin henkilö- ja rahoitusresurssien kuin tuotetarjooman osalta. Projektin tuloksena syntyy toimintasuunnitelma, jonka avulla Bitcomp Oy pystyy laajentumaan valikoiduille Euroopan markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 082

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 082

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahlmanninkatu 2 E

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulmalla ei uskota olevan relevanttiutta kansainvälistymisen suunnittelussa Bitcompin osalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin lopputuloksena on yrityksen liikevaihdon kasvu sekä henkilöstömäärän nousu. Tavoitteena on lisätä naisten osuutta henkilöstömääärästä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehdä pohjatyötä Bitcompin kansainvälistymiselle. Hanke ei siis ole sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtäävä hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 0
Bitcompin tietojärjestelmän avulla metsänomistajat pystyvät arvioimaan tarkemmin onko heidän hakkuunsa kestävällä tasolla eli hakkuut eivät ylitä metsäomaisuuden vuosikasvua.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Bitcompin tietojärjestelmän avulla metsänomistajat pystyvät arvioimaan tarkemmin miten ilmastonmuutos vaikuttaa heidän metsäomaisuutensa kasvuun ja kehittymiseen. Näin ollen hakkuiden määrä ei ylitä vuosikasvun määrää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Tietojärjestelmän avulla pystytään metsien hoidon suunnittelussa huomioimaan suojelualueet, monimuotoisuuskohteet sekä muinaismuistot ja välittää tiedot urakoitsijoille.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Järjestelmän avulla voidaan nähdä täsmällisesti Natura-alueet ja huomioida suojavhyöhykkeet Natura-alueisiin kun erilaisia metsien hyödyntämiseksi tehtäviä suunnitelmia Bitcompin järjestelmällä laaditaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Bitcompin järjestelmien avulla voidaan tehostaa mm. biopolttoaineiden (mm. hake) logistista ketjua ja alkuperätiedon jäljitettävyyyttä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Bitcompin järjestelmällä voidaan ohjata toteuttajaresursseja ja kilpailuttaa urakoita. Tällöin voidaan huomioida hyvin paikalliset toimijat ja suunnata kilpailutukset paikallisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 1
Bitcompin järjestelmällä voidaan huomioida maastossa olevat erityiskohteet kuten esimerkiksi muinaismuistot. Tämä helpottaa metsien hyödyntämisen suunnittelua siten, että kulttuurillisesti arvokkaita kohteita voidaan suojella.
Ympäristöosaaminen 2 0
Bitcompin tietojärjestelmien avulla yritykset pystyvät paremmin huomioimaan erilaisten ympäristösertifikaattien sekä lain asettamien vaatimusten hallintaa. Järjestelmä huomioi automaattisesti vaaditut suojavyöhykkeet, rauhoitettujen alueiden huomioinnin, sekä hoitotoimenpiteille asetetut vaatimukset

9 Loppuraportin tiivistelmä

-