Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70761

Hankkeen nimi: Bitcomp Oy:n kansainvälinen kasvuprojekti

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.4.2015 ja päättyy 30.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: BITCOMP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2141044-7

Jakeluosoite: Ahlmanninkatu 2 E

Puhelinnumero: +358 400731127

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.bitcomp.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kettunen Sami

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.kettunen(at)bitcomp.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 386 5555

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoitus on laajentaa Bitcomp Oy:n liiketoimintaa Suomen ulkopuolisille markkinoille. Projektissa kartoitetaan Bitcomp Oy:n valmiudet kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiseen niin henkilö- ja rahoitusresurssien kuin tuotetarjooman osalta. Projektin tuloksena syntyy toimintasuunnitelma, jonka avulla Bitcomp Oy pystyy laajentumaan valikoiduille Euroopan markkinoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 48 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 082

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 48 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 082

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ahlmanninkatu 2 E

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulmalla ei uskota olevan relevanttiutta kansainvälistymisen suunnittelussa Bitcompin osalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin lopputuloksena on yrityksen liikevaihdon kasvu sekä henkilöstömäärän nousu. Tavoitteena on lisätä naisten osuutta henkilöstömääärästä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on tehdä pohjatyötä Bitcompin kansainvälistymiselle. Hanke ei siis ole sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtäävä hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 0
Bitcompin tietojärjestelmän avulla metsänomistajat pystyvät arvioimaan tarkemmin onko heidän hakkuunsa kestävällä tasolla eli hakkuut eivät ylitä metsäomaisuuden vuosikasvua.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Bitcompin tietojärjestelmän avulla metsänomistajat pystyvät arvioimaan tarkemmin miten ilmastonmuutos vaikuttaa heidän metsäomaisuutensa kasvuun ja kehittymiseen. Näin ollen hakkuiden määrä ei ylitä vuosikasvun määrää.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Tietojärjestelmän avulla pystytään metsien hoidon suunnittelussa huomioimaan suojelualueet, monimuotoisuuskohteet sekä muinaismuistot ja välittää tiedot urakoitsijoille.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
Järjestelmän avulla voidaan nähdä täsmällisesti Natura-alueet ja huomioida suojavhyöhykkeet Natura-alueisiin kun erilaisia metsien hyödyntämiseksi tehtäviä suunnitelmia Bitcompin järjestelmällä laaditaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Bitcompin järjestelmien avulla voidaan tehostaa mm. biopolttoaineiden (mm. hake) logistista ketjua ja alkuperätiedon jäljitettävyyyttä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Bitcompin järjestelmällä voidaan ohjata toteuttajaresursseja ja kilpailuttaa urakoita. Tällöin voidaan huomioida hyvin paikalliset toimijat ja suunnata kilpailutukset paikallisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 1
Bitcompin järjestelmällä voidaan huomioida maastossa olevat erityiskohteet kuten esimerkiksi muinaismuistot. Tämä helpottaa metsien hyödyntämisen suunnittelua siten, että kulttuurillisesti arvokkaita kohteita voidaan suojella.
Ympäristöosaaminen 2 0
Bitcompin tietojärjestelmien avulla yritykset pystyvät paremmin huomioimaan erilaisten ympäristösertifikaattien sekä lain asettamien vaatimusten hallintaa. Järjestelmä huomioi automaattisesti vaaditut suojavyöhykkeet, rauhoitettujen alueiden huomioinnin, sekä hoitotoimenpiteille asetetut vaatimukset

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankeen yhteydessä kehitettiin Bitcomp Oy:n valmiuksia laajentaa liiketoimintaa Euroopan markkinoille. Hankkeen yhteydessä tunnistettiin Bitcompin tarjoaman vahvuudet, markkinapotentiaali, keskeisimmät kärkituotteet ja asiakashyödyt. Hankkeen yhteydessä selvitettiin myös kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen vaadittavia henkilö resursseja. Hankkeen yhteydessä tuotettiin myös materiaalia asiakashyötyjen kuvaamiseen. Hankkeessa kontaktoitiin potentiaalisia asiakasorganisaatioita ja järjestettiin asiakastapaamisia.