Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70764

Hankkeen nimi: Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA_invest)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6 (Microkatu 1)

Puhelinnumero: +358 17 255 6000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heino Petteri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Petteri.Heino(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 785 6759

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varkauteen on aiemmin rakennettu polttotekniikkaan keskittyvä koeympäristö sekä käynnistetty tki-toimijoiden yhteinen toimintamalli ja LUT:n alueellisen yksikön toiminta.
Rahoitusta on haettu hankkeelle, joka mahdollistaa ympäristön systemaattisen käyttöönoton. Samalla jo tiedetään että ympäristö vaati täyttääkseen siihen kohdistetut odotukset, joitakin täydentäviä laitteita. Tässä esitettävällä hankkeella haetaan täydentävien laitteiden osarahoitusta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savolaiset PK-yritykset, joiden tuotteet ja palvelut ovat polttotekniikkaan, päästöjen hallintaan tai sähkön tuottamiseen liittyviä. Samaten kaikki laitostoimijat ja laitostoimittajat, joiden tuotantoympäristö perustuu leijukerrostekniikkaan tai polttoon tulitorvi-tuliputkikattilassa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koeympäristö tarjoaa tutkimustahoille monenlaisia tutkimuskohteista ja mahdollistaa niihin liittyvän koetoiminnan. Näistä keskeisimpinä voidaan mainita pienen mittakaavan sähköntuotantoympäristöt, tuhkien tutkimus, polton päästöjen hallinta sekä korroosion hallinta.

Tieteellisen työn raportoinnin ja raportointiin liittyvien kansainvälisten konferenssien kautta välillisinä kohderyhminä voidaan pitää kaikkia alan kehitys- ja tutkimustoiminnasta kiinnostuneita tahoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden

Kunnat: Varkaus

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Osmajoentie 75

Postinumero: 78210

Postitoimipaikka: Varkaus

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tutkimuskeskusympäristössä on huomioitu sukupuolinäkökulma ja ympäristö tulee olemaan, esiteltäessä toimintaa, juuri se kohde jolla voidaan vakuuttaa koko teknologia-alan ja erityisesti energia-alan soveltuvan aivan yhtälailla miehille kuin naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen liittyvässä tiedotuksessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja ympäristöä käytetään esimerkkinä, jolla alan soveltuvuutta yhtälailla miehille kuin naisille voidaan myös esitellä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen sisältö on laitehankintoja, joilla ei vaikuteta sukupuolten tasa-arvoon

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ratkaisuja joissa kotimaisella puuperäisillä polttoaineilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ratkaisuja päästöjen hallintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ratkaisuja, joilla muutoin hyödyntämätön jäte voidaan polttamalla muuttaa energiaksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Koetoiminnassa kehitetään ratkaisuja joissa kotimaisella puuperäisillä polttoaineilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeessa haetaan ratkaisuja joilla PKyritykset pääsevät omien tuotteidensa kehittämisessä aina kaupallistamisvaiheeseen saakka.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
KOetoiminnassa kehitetään ilmaan joutuvien päästöjen hallintaa ja niiden vähentämistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-