Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70766

Hankkeen nimi: Taivaanvalkeiden elämys- ja aktiviteettipuisto

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2014 ja päättyy 31.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TAIVAANVALKEAT OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2568608-8

Jakeluosoite: c/o Hullu Poro Oy, Rakkavaarantie 5

Puhelinnumero: +358 400772861

Postinumero: 99130

Postitoimipaikka: SIRKKA

WWW-osoite: www.hulluporo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paksuniemi Annukka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: henkilöstöjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annukka.paksuniemi(at)hulluporo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400772861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taivaanvalkeisiin rakennetaan uudenlainen aktiviteetti- ja elämyspuisto, joka soveltuu kaikenikäisille. Toteutus vaatii investointeja ja rakentamista kaikkiaan 12 ha alueelle.Uuden puistokonseptin vetovoima on tarinallisuus ja aktiviteettien ja elämysten perustaminen myytteihin ´ja kulttuuriin. Puiston toteuttaminen ja vetovoiman varmistaminen suunnitellussa laajuudessa edellyttää ympäristön rakentamista. Investointihankkeen maatöitä, viherrakentamista, ulkorakennuksia ja toiminnallisia rakennelmia, lavasteita, reittejä ja aktiviteettialueita sekä draamallisen konstruktion.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 412 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 412 087

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 987 725

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 412 087

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Palosaarentie

Postinumero: 99140

Postitoimipaikka: KÖNGÄS

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Palvelu soveltuu kaikille, sukupuolesta ja iästä riippumatta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei aiheellista
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei aiheellista

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 2
Aurinkoenergian hyödyntäminen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Ympärivuotisuus
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 6
Elämykset
Liikkuminen ja logistiikka 8 2
Esteettömyys huomioitu
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 6
Ulkoilureitit
Tasa-arvon edistäminen 6 3
Ei tarpeellinen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 6
Tarinat ja uskomukset hyödyntäminen matkailussa
Kulttuuriympäristö 9 7
Lappilaisuus
Ympäristöosaaminen 9 6
Yhteistyö metsäntutkimuslaitoksen ja oppilaitosten kanssa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Katso liite nro 6 "Taivaanvalkeat elämys- ja aktiviteettipuistohanke"