Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70774

Hankkeen nimi: OpenData SmartCity App

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.6.2015 ja päättyy 10.10.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: REVOMEDI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2651353-3

Jakeluosoite: Itäkatu 16 C 45

Puhelinnumero: +358401626251

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: http://www.revomedi.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Töytäri Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: ce

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.toytari(at)revomedi.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401626251

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SmartCity App, mitä tapahtuu nyt lähelläsi Tavoitteena tuoda kaupunkien tapahtumat sovellukseen jota kansalaisten on helppo käyttää. Esimerkiksi musiikkitapahtumat mitä ja missä tänään, mistä saa ruokaa tähän aikaan esim 22:30, missä on pankkiautomaatti, taksiasema yms. Toimenpiteinä perehdytään ja tutkitaan opendatan mahdollisuuksia sovellusten kehittämiseen ja minkälaista kassavirtaa opendatan avulla voitaisiin saavuttaa. Sekä yhteistyötä eri kaupunkien kanssa jotta saataisiin sovelluksesta hyötyä kaupungille/yrityksille/kansalaisille. Tuloksena matkailun parantaminen sekä kansalaisten viihtyvyyden ja tapahtumien tiedottaminen, yritysten liikevaihdon kasvattaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 10 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 10 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: itäkatu 16 c45

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
opendata soveltuu vähintään yhtähyvin myös miehillekin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
näkökulma on huomioitu ja mukana on myös kyamkin naishenkilöitä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
opendatan tasa-arvoa käsitellään molemin sukupuolin mukana kyamkin naishenkilökuntaa,hankkessa pyritään toteuttamaan molempien sukupuolten edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
tarkoituksena saada lisää asiakkaita paikallisiin yrityksiin
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
mobiilisovellus
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
asiakkaat löytää palvelut paremmin
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
saadaan kansalaisilta palaute
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
sovelluksen käyttö ei ota kantaa käyttäjän uskonnollisiin tai poliittiseen kantaan.
Kulttuuriympäristö 10 10
käyttäjän tietoisuus kulttuuriympäristöstä laajenee ja pääsee tutustumaan muistomerkkeihin yms
Ympäristöosaaminen 10 10
riippumatta alueesta ympäristö osaaminen kasvaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-yhteistyökuviot syventyneet eri kaupunkien kanssa sekä KYAMK:n kanssa -useita kilpailijoita ilmestynyt joista 1 merkittävä kilpailija espanjassa. -kaupungit ovat innostuneet jakamaan dataa, miinuspuolena että osa datasta käsittelemätöntä jaeltavaan digitaaliseen muoton. -kuluttajat ja turistit tykkäsivät ideasta ja pitävät sitä hyvänä ja käytännöllisenä