Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70775

Hankkeen nimi: Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.10.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Puhelinnumero: 06-8294111 (keskus)

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.chydenius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HARALD MARI KRISTIINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.harald(at)chydenius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 837 2368

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Vaasan yliopisto, 0209599-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen - KeStO-hanke - tavoittelee strategiseen johtamiseen liittyvän osaamisen ja toiminnan tason merkittävää parantamista ja näiden nostamista aluetta (Keski-Pohjanmaa) ja sen organisaatioita (erityisesti pk-yritykset) leimaavaksi tekijäksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yritykset, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta strategisen johtamisen käytännöistä. Keskeisinä toimenpiteinä ovat tutkimukseen perustuvat yrityskohtaiset kehitysprosessit sekä strategian ja liiketoiminnan kehittämistilaisuudet. Hankkeen tuloksena yritys saa konkreettisen ja laadukkaan liiketoimintastrategian sekä oppii strategian tekemisen prosessin. Hankkeen kautta tavoiteltu vaikutus alueen kilpailukykyyn on merkittävä.

Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja toisena toteuttajaorganisaationa on Vaasan yliopisto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmäna on pk-yritykset, joilla on vähän tai ei yhtään kokemusta strategisen johtamisen käytännöistä. Hanke palvelee toissijaisesti myös strategiselta johtamiseltaan kehittyneempiä yrityksiä, jotka tarvitsevat apua niin sanottujen toimintostrategioiden valmisteluun.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat hankkeen toteutuksessa mukana olevat yhteistyötahot: Tutkimus-,koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 439

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 185 879

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 269 278

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 265 540

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Perho, Kannus, Veteli, Kaustinen, Kokkola, Toholampi, Halsua, Lestijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen strategioissa korostetaan kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua. Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman sisältämien tilastotietojen ja yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille tehtyjen tasa-arvokyselyiden perusteella sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Vaasan yliopistossa ja sen tarjoamissa ohjelmissa erittäin hyvin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa pyritään tarjoamaan eri sukupuolille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti yrityksiin, ja sekä miesten että naisten omistamille yrityksille tarjotaan mahdollisuus osallistua toimenpiteisiin. Hankkeen toiminnassa huomioidaan yritysten erilaiset tarpeet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen tuottama strategiaosaaminen vaikuttaa välillisesti luonnonvarojen käyttöön kestävyyteen ja ympäristön tilaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeen tuottama strategiaosaaminen vaikuttaa välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien hallintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen tuottama strategiaosaaminen vaikuttaa merkittävästi paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen on yksi hankkeen keskeisistä tehtävistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 3
Uusi tieto ja osaaminen vaikuttaa koko toimintaympäristön kehittymiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Hankkeen tuottama osaaminen vaikuttaa välillisesti myös hyvinvoinnin edistämiseen työyhteisöissä ja yrityksissä.
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Hankkeen toimintaan voivat osallistua kaikki, toimenpiteiden tarjonnassa huomioidaan erilaiset tarpeet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeen toimintaan voivat osallistua alueen yrityksien henkilöstö taustaan katsomatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeessa pyritään huomioimaan ja edistämään ympäristöarvojen kunnioittamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Vaasan yliopisto toteuttivat vuosina 2015–2018 hankkeen nimeltä Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO). Hanke keskittyi strategiseen johtamiseen liittyvän osaamisen ja toiminnan tason parantamiseen toiminta-alueellaan. Hankkeen avulla 20 organisaatiota sai konkreettista apua liiketoimintastrategiansa laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Organisaatiot edustivat laajasti eri toimialoja. Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin viisi strategiseen johtamiseen liittyvää kehittämistilaisuutta, jotka olivat avoimia kaikille.
 
KeStO-hanke perustui ajantasaiselle strategisen johtamisen tutkimukselle ja toteuttajien käytännön kokemukselle. Sen myötä jalostui käyttökelpoinen malli erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten strategisen johtamisen tarpeisiin. Samalla hanke itsessään tuotti aineistoa näiden yritysten johtamishaasteista ja -käytännöistä. Yhtenä hankkeen tuotoksena syntyi käytännönläheinen ohjeistus strategisen johtamisen kehittämiseksi vastaavanlaisissa organisaatioissa.