Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70781

Hankkeen nimi: LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Jakeluosoite: Kirjaamo, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto (toteutuspaikka: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius)

Puhelinnumero: 06-8294111 (keskus)

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.chydenius.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TORNIKOSKI VELI-MATTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-matti.tornikoski(at)chydenius.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 075 3860

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti edistää asioiden ja esineiden internetiin liittyvän toiminnan leviämistä alueella uutena liiketoimintana sekä nykyisen toiminnan tehostamisessa. Tiedon levittämiseen ja mahdollisuuksien esittämiseen ja havainnollistamiseen suurelle yleisölle toteutetaan projektissa Living Lab-tyylinen IoT-demoympäristö, jonne rakentuu eritasoisia esimerkkiteknologioita ja malleja IoT-konsepteista havainnollistamaan yritysten tiedon, ohjelmien, laitteiden ja ihmisten verkottumisen mahdollisuuksia. Lisäämällä tietoutta mahdollisuuksista saadaan yrityksissä aktivoitua uusia liiketoimintaideoita oman toiminnan tehostamiseen sekä myös oman IoT-liiketoiminnan aloittamiseen. Living Lab -tyylinen demoympäristö mahdollistaa yrityksille myös konkreettisten pilottien toteuttamisen ja kokeilut yritysten omassa ympäristössä, yrityksistä nousseiden ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

Projektissa on tavoitteena viedä alueen yrityksiin tietoutta asioiden internetin mahdollisuuksista oman toiminnan tehostamisessa sekä sen mahdollisuuksista uutena liiketoimintana, toimien yhteistyössä kuntien yrityskehittäjien sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Tiedon levittämisen alustaksi on tavoitteena toteuttaa Living Lab-mallia mukaileva IoT-demoympäristö kokoamaan ja toimimaan ympäristönä valmiille teknologioille ja sovellusesimerkeille, joiden avulla pystytään konkreettisten mallien kautta havainnollistamaan IoT:n sovellutuksia, sekä toimimaan lähtökohtana yritysten oman t&k:n aktivoimiseksi. Ympäristön tavoitteena on mahdollistaa alueen yrityksille helppo ja riskitön tapa ratkaisujen kokeilemiseen ja testaamiseen. IoT -demoympäristöä hyödyntämällä on tavoitteena pilotoida yrityksen omassa Living Lab-tyylisessä toimintaympäristössä uusien teknologioiden mahdollistamia luovia keinoja ja ratkaisuja tuottavuuden tehostamiseen, luoden uusia ratkaisumalleja kaikkien tarkasteltavaksi ja hyödynnettäväksi ja saaden alueelle IoT-pohjaista liiketoimintaa.

Projektin yhtenä työpakettina on varsinaisen demoympäristön toteuttaminen. Siinä toteutetaan demoympäristö ja demoympäristöön tarvittavia rakenteita joita voidaan käyttää omaa IoT-liiketoimintaa aloittavien ja konseptoivien alueellisten ICT- ja muiden yritysten ideoiden ja ratkaisujen pilotoimisen ympäristönä. Työpaketissa määritetään myös demoympäristöön valittavat sovellukset ja ratkaisut sekä toteutetaan niiden integraatio. Demoympäristö rakentuu osittain projektiin osallistuvien yritysten pilotointitarpeiden konkretisoituessa ja muokatessa demoympäristöä niiden mukaisesti.
Toisessa työpaketissa demoympäristön avulla esitellään ja demonstroidaan siinä toteutettuja IoT -demoteknologioita sekä ympäristöön rakennettuja ja integroituja helppoja ratkaisuja laajemmalle yritysyleisölle. Demoympäristö ja sen mallit havainnollistavat uuden teknologian mahdollisuuksia tehokkaasti ja ne ruokkivat esimerkkien avulla tehokkaasti uusia potentiaalisia innovaatioita ja synnyttävät uusia ideoita ja uutta IoT-liiketoimintaa. Työkokonaisuudessa toteutetaan myös alustavia kartoituksia sovellusmahdollisuuksista yrityksille. Kolmannessa toimenpidekokonaisuudessa toteutetaan yhdessä halukkaiden yritysten kanssa soveltuvia pilotteja esiinnousseiden ideoiden ja tarpeiden konkretisoituessa. Hyödyntämällä demoympäristöä voidaan yrityksen omassa käyttöympäristössä pilotoida uusia IoT -ratkaisuja. Näin mahdollistetaan uusien ideoiden jalostumista kohti uusia tehostettuja palveluja ja prosesseja sekä tuotteita. Tärkeässä osassa projektia on tuloksista tiedottaminen ja osaamisen siirto. Tavoitteena on järjestää tilaisuuksia(1-2 kpl / vuosi), joissa demoympäristöön osallistuneet yritykset ja/tai valitut ulkopuoliset asiantuntijat kertovat kokemuksistaan IoT:n hyödyntämisessä ja uusien teknologioiden käyttöönotossa. IoT:n osaamista ja kokemuksia piloteista siirretään tietotekniikan maisterikoulutukseen tuottaen käytännönläheistä näkökulmaa opetukseen. Projektissa osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kärkitapahtumiin, esim. seminaareihin, konferensseihin, IoT-alan Living Lab-tapahtumiin ym. Tämä edesauttaa tärkeiden verkostojen rakentumista ja tuo alueelle uusinta tietoa IoT-alan teknologioiden ja ratkaisujen soveltamisesta ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Projektin tuloksena saadaan levitettyä Keski-pohjanmaan alueen yrityksiin tietoutta asioiden ja esineiden internetiin liittyvistä mahdollisuuksista eri toimialojen ja erikokoisten yritysten liiketoiminnassa. Yritykset saavat tietoutta IoT:n liiketoimintamahdollisuuksista sekä erilaisista tavoista käyttää IoT:n teknologioita, laitteita ja ratkaisuja oman toiminnan tehostamiseen, uuden tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä oman IoT -liiketoiminnan käynnistämiseen. Projektin tuloksena saadaan myös pysyvä konkreettinen Living Lab -tyylinen demoympäristö, joka mahdollistaa IoT:n teknologioiden sekä eri toimialojen ratkaisujen demonstroinnin ja havainnollistamisen että yrityksistä nousevien uusien ideoiden kehittelyn, kokeilemisen sekä testaamisen pilottitoteutuksina. Toteutetuista piloteista jää ympäristöön malliesimerkkijä ja demoja toimialakohtaisiksi case-esimerkeiksi, joka toimii tehokkaana veturina muiden yritysten t&k:n aktivoimiselle. Tuloksena saadaan myös toteuttajaorganisaatioon uusinta tietoa IoT -kehityksestä ja ratkaisuista ja teknologioista, joita levitetään alueen hyödynnettäväksi mm. toteuttajan tietotekniikan maisterikoulutukseen, ja edelleen aikuisopiskelijoiden kautta yrityksiin, joissa opiskelijat työskentelevät. Tuloksena verkostoidutaan kansainväliseen IoT-alan Living Lab toimintaan ja kanavoidaan sen kautta uutta tietoa alueelle.

Hankkeen kesto on 36kk. Hanke alkaa 1.10.2015 ja päättyy 30.9.2018.

Hankkeen kustannusarvio on 362 156€.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin pääasiallinen kohderyhmä IoT:n liiketoiminnan lisäämisessä sekä sen mahdollisuuksista tiedottamisessa ja mallien esittelemisessä ovat kaikki alueen aktiiviseen kehittymiseen tähtäävät yritykset (50+ yritystä). Kohderyhmänä pilotoinnin osalta ovat yritykset joista nousee välittömiä hyödyntämistavoitteita ja tarpeita laajentaa ja kehittää toimintaansa uusilla teknologioilla ja asioiden internetiä hyödyntämällä(10+ yritystä). Tärkeänä kohderyhmänä ovat myös yritykset, joilla on tavoitteena rakentaa uutta liiketoimintaa asioiden internetiin liittyen(10+ yritystä). Kohderyhmän yritysten tavoitteena on myös toimia liiketoiminta-alueellaan tuotteidensa tai palveluidensa puitteissa lähitulevaisuudessa kansainvälisellä tasolla.
Välillisenä kohderyhmänä ovat muut alueen liiketoimintaideoiden jalostamiseen liittyvät kehittämis- ja koulutusorganisaatiot ja yritysten kehittämiseen liittyvät muut seutukuntien julkiset toimijat.
Osa hankkeesta kiinnostuneista yrityksistä on jo tiedossa, osallistuvia yrityksiä täydennetään hankkeen edetessä ja yritystarpeiden ja ideoiden konkretisoituessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat muut alueen liiketoimintaideoiden jalostamiseen liittyvät kehittämis- ja koulutusorganisaatiot ja yritysten kehittämiseen liittyvät muut seutukuntien julkiset toimijat. Välillisinä kohderyhminä ovat myös osallistuviin yrityksiin liittyvät
toimijat, esimerkiksi yritysten alihankkijaverkostot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 253 510

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 253 510

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 316 472

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 332 327

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeeseen osallistuu yrityksiä liiketoiminnan kehittämisen tarpeiden mukaan. Hankkeen tavoitteena on ratkaista yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä haasteita. Yrityksiä ei jaotella sukupuolinäkökulman mukaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuu yrityksiä liiketoiminnan tehostamisen ja uuden liiketoiminnan aloittamisen tarpeiden mukaan. Hankkeen tavoitteena on ratkaista yrityksen liiketoiminnan ja teknologioiden kehittämiseen liittyviä haasteita. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet suunnitellaan niin, että niissä huomioidaan yritysten kehittämistarpeet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen osallistuu yrityksiä liiketoiminnan kehittämisen tarpeiden mukaan. Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Hankkeessa toteutetaan IoT-alan ratkaisujen demonstrointia ja pilotoimista, jotka voivat suoraan ja välillisesti vaikuttaa yrityksissä energiatehokkaammpien prosessien käyttöönottoon ja siten vähentää negatiivisiä ympäristövaikutuksia. Tiedon, järjestelmien ja ihmisten tehokkaammalla yhdistämisellä myös matkustaminen vähenee esim. toimipisteiden ja työmaiden välillä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole toistaiseksi Natura-alueiden eikä Natura 2000 -ohjelman tavoitteisiin liittyviä suoria vaikutuksia. Vaikuttavia toimenpiteitä voi syntyä yritysten kanssa toteutettavien kokonaisuuksien yhteydessä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Immateriaaliset tuotteet ja palvelut eivät tuota kuormittavaa jätettä verrattuna perinteisiin tuotteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankkeella ei ole toistaiseksi uusiutuvien energialähteiden edistämiseen liittyviä välittömiä vaikutuksia. Vaikuttavia toimenpiteitä voi syntyä yritysten kanssa toteutettavien kokonaisuuksien yhteydessä, esim. IoT:n ja cleantech-alan sovellutusten muodossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Asioiden internetin avulla voidaan toteuttaa ns. ennakoivaa toimintaa, esim. huoltotoimintoja, kun yhä useampi kohde ja laite on yhdistettynä Internetiin ja kykenevä lähettämään viestejä omasta toiminnasta, esim koneen kunnosta. Tällöin juuri turhia huoltokäyntejä voidaan vähentää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Projekti kehittää demo- ja toimintaympäristön uusien IoT-alan ratkaisujen ja palvelujen sekä aineettomien tuotteiden kehittämiseen ja testaamiseen ja tietoisuuden levittämiseen yritysten kanssa, joita esim. alueen yritykset voivat tarjota. Aineettomat palvelut ovat tietyssä mielessä ekologisia ja edistävät kestävää kehitystä.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Tiedon, järjestelmien ja ihmisten tehokkaammalla yhdistämisellä myös matkustaminen vähenee esim. toimipisteiden ja työmaiden välillä.Aineettomat palvelut ovat logistisessa mielessä ekologisia ja edistävät kestävää kehitystä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Hankkeella toimintaympäristö pyrkii lisäämään alueen tuottavuutta ja kasvua ja lisäämään sen kautta alueen vaurautta ja myös osaamisen kasvuun perustuvaa hyvinvointia. Mahdolliset terveyteen liittyvät IoT-pilotit lisäävät myös hyvinvoinnin edistämistä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole erityisiä sosiaalisen tasa-arvon edistämisen vaikutteita. Hankkeen toiminnassa huomioidaan tasapuoliset osallistumismahdollisuudet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole erityisiä kulttuurisen kestävyyden vaikutteita.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole erityisiä kulttuurisen kestävyyden vaikutteita.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeella ei ole erityisiä ympäristöosaamiseen liittyviä vaikutuksia. Vaikuttavia toimenpiteitä voi syntyä yritysten kanssa toteutettavien kokonaisuuksien yhteydessä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa on rakennettu IoT:n teknologioita yhteenkokoava, living lab -tyylinen ympäristö, johon on toteutettu useista eri IoT:n teknologioista ja ratkaisuista eri tasoisia, IoT:n mahdollisuuksia tehokkaasti havainnollistavia esimerkkisovelluksia. Teknologiat ja ratkaisut koostuvat sekä valmiista, periaattessa "kaupan hyllyltä" saatavista kevyemmistä ratkaisuista ja tuotteista, joista on sovellettu ratkaisuesimerkkejä eri liiketoiminta-alojen haasteisiin, että puhtaasti sensoreista, komponenteista ja räätälöidyistä ohjelmistoista rakennetuista laajemmista kokonaisuuksista.

Hankkeessa pilotoitiin yhdessä alueen organisaatioiden ja yritysten kanssa living lab-tyylisesti IoT:hen liittyviä teknologioita ja ratkaisuja. Pilotoinneista ja kokeiluista saatiin koostettua hankkeen IoT living lab -ympäristöön konkreettisia malliesimerkkejä ja demoja toimialakohtaisiksi case-esimerkeiksi, jotka toimivat virikkeinä yritysten oman t&k-toiminnan aktivoimiselle.

Hankkeessa toteutettiin tällaisia pilotointeja, teknologioiden kokeiluja sekä malli IoT-ratkaisuja kaiken kaikkiaan yli 20 erilaista kokonaisuutta. Niissä hyödynnettiin ja havainnollistettiin erilaisia IoT:n osa-alueita, kuten tiedonsiirtoprotokollia, verkkoteknologioita, yhden piirilevyn tietokoneita, mikro-ohjaimia, elektroniikka-alustoja, sovelluskehyksiä, ohjelmointikieliä, tallennusratkaisuja, virtualisointiteknologioita, käyttöliittymiä ym.

Näiden sovellusesimerkkien ja pilotointien toteuttamisen kautta on hankkeessa saatu vietyä tietoa IoT:n mahdollisuuksista alueen yrityksiin, tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin sekä mm. alueen opiskelijoille. Etenkin yritykset pystyvät paremmin hahmottamaan, minkälaisia hyödyntämismahdollisuuksia esineiden internet mahdollistaa erilaisilla liiketoiminta-aloilla ja mitä keinoja se tarjoaa mm. oman toiminnan tehostamiseen, uuden tiedon tuottamiseen oman liiketoiminnan kontekstissa sekä myös uuden IoT-pohjaisen liiketoiminnan synnyttämiseen. Sovellusesimerkit kokoava living lab -ympäristö on pysyvä kokonaisuus, ja sen ratkaisut ja teknologiat jäävät elämään, toimimaan alustana uusille ideoille ja kokeiluille. Hankkeen toteuttamisen myötä myös toteuttajaorganisaation osaaminen aihealueeseen kasvoi merkittävästi.