Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70782

Hankkeen nimi: Kodinohjausjärjestelmän tuotekehitys.

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.3.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KOTIVO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2642116-1

Jakeluosoite: Yritystie 5

Puhelinnumero: +358456112559

Postinumero: 82730

Postitoimipaikka: TUUPOVAARA

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Manu Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.manu(at)kotivo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358456112559

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kodinohjausjärjestelmän kehitys energiatehokkaan asumisen tueksi. Hankkeessa on otettu huomioon horisentaaliset periaatteet sekä tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Sukupuolinäkökulma on otettu huomioon hankkeessa. Tulevat palkalliset tullaan palkkaamaan sukupuolesta riippumatta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 16 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 608

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 16 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 13 608

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yritystie 5

Postinumero: 82730

Postitoimipaikka: TUUPOVAARA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolisuhteet on otettu huomioon tulevassa toiminnassa. Hankkeessa ei tulla syrjimään eri sukupuolia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolisuhteet on otettu huomioon tulevassa toiminnassa. Hankkeessa ei tulla syrjimään eri sukupuolia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää energiatehokasta asumista

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Tuote vähentää energian kulutusta lämmityksessä joka vaikuttaa luonnonvarojen käyttöön energiantuotannossa. Tuote vähentää sähkönkulutusta energiapiikkien aikaan jolloin tuotanto on hiilijalanjäljiltään suurin(esim. hiilivoimala).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Tuote vähentää energian kulutusta lämmityksessä joka vähentää syntyviä päästöjä.. Tuote vähentää sähkönkulutusta energiapiikkien aikaan jolloin tuotanto on hiilijalanjäljiltään suurin(esim. hiilivoimala).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 8
Tuote vähentää sähkönkulutusta energiapiikkien aikaan jolloin tuotanto on hiilijalanjäljiltään suurin(esim. hiilivoimala).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Työpaikkoja maaseutualueelle Tuupovaaraan
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 0
Jos tuote on käytössä esim. kesämökillä, ei lämmitystä tarvitse käydä laittamassa päälle etukäteen sinne mentäessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 0
Asiakas saa selkeän kuvan oman lämmityksen energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä. Huomaa sisätilojen lämpötilan vaikutuksen energian kulutukseen. Tuote neuvoo asiakasta energiatehokkaampaan asumiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kotivo on kehittänyt älykkään langattoman lämmityksenohjausjärjestelmän energiatehokkaan asumisen tueksi. Kotivo järjestelmä soveltuu sähkö- ja vesikiertoiseenlämmitykseen sekä ilmalämpöpumpun ohjaukseen. Järjestelmä ottaa lämmityksessä huomioon mm. paikallaolon, ulkolämpötilan ja sähkönhinnan. Asiakkaiden keskimääräinen lämmitysenergian säästö on ollut n. 35%.