Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70787

Hankkeen nimi: Smart Energy Demo Investments

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VATANEN MATTI OSKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vatanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207986120

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin älykäs erikoistuminen edellyttää toimenpiteitä konkreettisten tulosten saavuttamiseksi. Lapin AMKin osaaminen energiasektorilla luo mahdollisuuksia suunnata kehitystyötä älykkäiden energiaratkaisujen nostamiseen jalustalle niin opetuksessa, TKI-toiminnassa kuin liiketoiminnassakin. Suomen rakennerahasto-ohjelman ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2014” mukaan ”Vähähiilinen talous on kiinteä osa T&K&I-toiminnan edistämisen kokonaisuutta ja siksi sen yhdistäminen osaksi uusimman tiedon ja osaamisen tuottamisen ja hyödyntämisen toimintalinjaa on käytännöllinen ja tehokas ratkaisu.” Smart Energy Demo –kokonaisuus toteuttaa strategiaa koulutuksen kehittämisen, alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen ja T&K-toiminnan osaamisen kehittämisen näkökulmasta luoden demonstraatioita tulevaisuuden vähähiilisistä energiasektorin sovelluksista.
Smart Energy Demo –kokonaisuudesta on jo rahoitettu ensimmäinen osa, jossa määritellään ja suunnitellaan kolme demonstraatiosovellusta, joita ovat 1. mobiili vedyntuotantojärjestelmä, 2. sähköisten pienajoneuvojen pikalataus ja 3. älykkäät mittaus- tiedonkeruu & esittelyjärjestelmät.
Nyt haetaan rahoitusta toiseen vaiheeseen, joka on investointivaihe. Investointivaiheessa hankitaan demoympäristön kannalta tarvittavat komponentit ja laitteistot sekä toteutetaan demonstraatiot fyysisesti.
Myöhemmin haettavassa kolmannessa hankkeessa/vaiheessa verkostoidutaan kansainvälisen yhteistyön luomiseksi.
Alueen koulutus, tutkimus ja liiketoimijat saavat kehitettävän Smart Energy demonstraatioympäristön myötä mahdollisuuden tutustua uusimpien teknologioiden mahdollisuuksiin. Demonstraatioympäristö tarjoaa opiskelijoille uudenlaisen oppimisympäristön, tutkimustoiminta kehittyy testausten ja pilotointikokemusten myötä ja alueen yritykset voivat demota uusia teknologioita tai ehkä jopa omia tuotteitaan demonstraatioympäristössä. Projektin tuloksena syntyvän demonstraatioympäristön käyttö tullaan integroimaan opetukseen ja ympäristöä tullaan kehittämään jatkossakin alan trendien ja uusimpien teknologioiden kehittyessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmät ovat:
Koulutus: Smart Energy Demo –ympäristö tarjoaa Lapin alueen opiskelijoille loistavia mahdollisuuksia päästä tutustumaan ja perehtymään uusiimpiin ja tulevaisuuuden teknologioihin, jotka eivät vielä ole julkisesti yleistyneet. Ymmärrys vetyteknologiaan, sähköajoneuvoteknologiaan ja älykkäisiin ICT-järjestelmiin mahdollistaa tulevaisuuden työelämän osaajien ja yrittäjien synnyn ko. sektoreilla.
Alueen tutkimustoimijat: Älykkäistä ja ympäristöystävällisistä energiasovelluksista saadaan testaus- ja pilotointituloksia tekniikoiden toimivuuden ja arktisuuden näkökulmasta
Alueen elinkeinoelämä: Yritykset pääsevät näkemään demonstraatioita uusien energiaan liittyvien teknologioiden mahdollisuuksista. (Arctic Driving Center, Arctic Testing Services, Lapin safarit, BRP)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut hyödynsaajat:

Smart Energy Demon älykästä toimintamallia voidaan hyödyntää myös muilla aloilla/sektoreilla, kuten esim. älykäs kaupunki, älykkäät rakennukset ja älykkäät palvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 231 121

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 231 121

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 330 173

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 173

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeelle on tehty analyysi sukupuolten tasa-arvosta suvauskoneelle, jonka testituloksen mukaan "hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeelle on tehty analyysi sukupuolten tasa-arvosta suvauskoneelle, jonka testituloksen mukaan "hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää suvauskoneen mukaan miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, mutta tasa-arvon edistäminen ei ole varsinaisesti hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 5
Älykäs energiademoympäristö keskityy kestävän kehityksen mukaisiin tulevaisuuden energiateknologioihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Smart Energy Demo ympäristö ohjaa ympäristöystävälliseen suuntaan ja tätä kautta vähentää ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Smart Energy Demo ympäristö ohjaa ympäristöystävälliseen suuntaan ja tätä kautta vähentää ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Smart Energy Demo tuo uutta tietoa ja lisää uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksia lappilaisessa ympäristössä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Smart Energy demo -ympäristön myötä on mahdollista syntyä tulevaisuuden osaajia ja yrittäjiä lappilaisen kestävän kehityksen mukaiseen energiasektorin liiketoimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Smart Energy Demot (vedyntuotanto) ja sähkäajoneuvojen pikalataus mahdollistavat uusien logistiikka- ja liikkumisratkaisujen testauksen arktisessa ympäristössä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke edistää tasapuolisesti miesten ja nasten välistä tasa-arvoa (Lapin Letkan suvauskoneella tehty testitulos)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 3 2
Smart Energy Demo -ympäritön myötä tietoisuus ympärisöystävällisistä energisektorin sovelluksista lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-