Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70788

Hankkeen nimi: DATES - DEVELOPMENT OF ARCTIC TESTING ENVIRONMENT IN SODANKYLÄ

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sodankylän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0193169-1

Jakeluosoite: PL 60

Puhelinnumero: 0400-618870

Postinumero: 99601

Postitoimipaikka: SODANKYLÄ

WWW-osoite: http://www.sodankyla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LOHI TIMO JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tytäryhtiön toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.lohi(at)sodankyla.inet.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5254292

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen yleisluontoisena tavoitteena on hyödyntää pohjoisia olosuhteita elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kehittämällä ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän lentokenttäalueella.

Hankkeessa vahvistetaan kunnan, yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen, turvallisuus- ja pelastusviranomaisten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseksi sekä uusien investointien edistämiseksi. Yhteistyön pääasiallisena toteutusmuotona ovat työpajat, joita on tarkoitus järjestää kolme kpl. Tavoitteena on, että näihin osallistuu yhteensä 40 henkilöä ja 8 yritystä.

Tuloksena on lentokenttäalueen mini-master-plan ja palvelukonsepti, energiaselvitys sekä kolme yritysten tuote- tai palveluideaa.


Toimenpiteet:
1) Testausympäristön mini-master plan
- määritellään testausympäristön kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet
- toimintojen sijoittuminen alueelle
- vähähiilisten energiajärjestelmien kartoitus
- yhteistyöverkostot, asiakastapaamiset jne.

2) Yritystoiminnan kehittäminen
- yritystoiminnan kehittäminen palvelemaan testaustoimintaa
- yrityksille suunnatut T&K&I työpajat (3 kpl)
- lentokenttäalueen palvelukonsepti
- erilaiset yritys- ja sidosryhmätapaamiset ja esittelytilaisuudet (20 kpl)

3) Esittelymateriaali/asiakashankinta
- havainnekuvat toimintojen sijoittumisesta
- muu esittelymateriaali kohderyhmille
- potentiaalisten asiakkaiden tapaamiset

4) Raportointi ja tiedotus
- MMP ja tehdyt markkinointitoimenpiteet
- tiedotus kohderyhmille

TULOKSET
- Testausympäristön mini-master-plan
- lentokenttäalueen palvelukonsepti
- Kolme tuote- tai palveluideaa
- Alueen kehittämistä koskeva esittelymateriaali
- Loppuraportti

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sodankylän kunta, alueella toimivat yritykset, T&K&I organisaatiot, turvallisuus- ja pelastusviranomaiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ajoneuvo- ja ilmailuteollisuus.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 660

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 639

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 555

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutusten arviointi on tehty SUVAUS-koneella. Sen mukaan hankkeen pääpaino on miesten asioiden edistämisessä. Ajoneuvo- ja ilmailuteollisuus sekä testaustoiminta ovat toimialoina miesvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Selvitysluonteinen hanke.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Selvitysluonteinen hanke.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hanke voi tukea välillisesti luonnonvarojen kestävää käyttöä edistämällä arktisia testausmahdollisuuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hanke voi vähentää välillisesti ilmastonmuutosten aiheuttamia riskejä edistämällä arktista testaustoimintaa sekä edistämällä hiilineutraalin energian käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia pinta- tai pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hanke voi edistää välillisesti materiaalien taloudellista kestävyyttä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Arktinen testaustoiminta on energiaintensiivistä. Sen takia hankkeessa on yhtenä toimenpiteenä hiilineutraalin energiajärjestelmän tarkastelu.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Sodankylän kunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeen yhtenä toimenpiteenä on testauspalvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke voi välillisesti vaikuttaa arktisen testaustoiminnan lisääntymiseen, millä on logistisia vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Mahdollinen uusi yritystoiminta edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei edistä suoraa tai välillistä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 3
Testaustoiminta voi välillisesti edistää ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa hyödynnettiin pohjoisia olosuhteita elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kehittämällä ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän lentokentän alueella. Tämä toiminta saatiin kehittymään hankkeen toimilla ja alueelle toteutettujen investointien seurauksena. Tiede- ja tutkimustoiminta alueella käynnistyi ja lähti vahvaan kehitykseen.

Hankkeella on vaikutettu Sodankylän kunnan, yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen, turvallisuus- ja pelastusviranomaisten sekä kansallisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen. Tämä mahdollistettiin hankkeen luomalla laaja-alaisella verkostotyöskentelyllä.

Hankkeella on lisäksi edistetty kohdealueella investointien toteuttamista ja osallistuttu niiden suunnitteluun sekä toteutusten koordinointiin.

Hanketyön pääasiallisena toteutusmuotona ovat olleet laajalaisen yhteistyön synnyttäminen ja koordinointi, verkostoyhteistyön luominen ja aktiivinen vuorovaikutus yhdessä arktisen tutkimuksen- ja testauksen sekä älyliikenteen ekosýsteemien kehittämisen toimijoiden kanssa.

Hankesuunnitelman mukaisia työpajoja järjestettiin 2+1 kpl, joihin osallistui 15 hlöä. Lisäksi järjestettiin yritys- ja sidosryhmäkohtaisia yksittäisiä tapaamisia ja kuulemisia yli 50 kpl. Tapaamisiin ja kanssakäymiseen osallistui kahden vuoden aikana 150-160 hlöä. Verkostoyhteistyön viestinnän kautta tavoitettiin lisäksi satoja henkilöitä merkittävistä kohderyhmistä.

Hankkeessa synnytettiin E75 Stargate Arktinen kehittämisympäristö ja siihen liittyvät erilliset kehittämistoimenpideohjelmat, joita on yhteensä 14 kpl. Kehittämistoimenpideohjelmat ja niiden toteuttamisen koordinointi jatkossa on aluetta hallinnoivien Sodankylän kunnan ja sen kehitysyhtiö Tähtikunta Oy:n vastuulla. Ohjelmille on määritelty vastuutahot, jatkoaikataulu ja ohjeelliset jatkotoimenpiteet sekä osalle myös investointisuunnitelma tai muu vaikutus- tai kustannustarkastelu. Näistä on muodostunut alueen mini-master-plan ja osa toimintoihin liittyvistä palvelukonsepteista. Näillä erillisillä kehittämistoimenpideohjelmilla jatketaan alueen kehittämistä hankkeen päätyttyä yhdessä tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kanssa.

Aluetta koskeva energiaselvitys laadittiin Energiaomavarainen seutu hankkeen kanssa yhteistyössä. Kyseisessä hankkeessa on hyödynnetty ja tarkasteltu Sodankylän jätevedenpuhdistamon yhteyteen suunnitellun biokaasulaitoksen selvitystyötä sekä laitoksen soveltuvuutta lentokenttäalueen toimintojen energialähteenä. Biokaasulaitoksen lisäksi on tarkasteltu myös maalämmön ja aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuuksia, jotta alueen toimintaa voidaan kehittää jatkossa vähähiilisyyttä kohti. Itäpuolen uuden testausalueen tukikohtarakennuksella otettiin käyttöön maalämpö marraskuussa 2016.

Hanke saavutti ja osin ylitti sille asetetut tavoitteet.