Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70789

Hankkeen nimi: Klas1 ikkunajärjestelmän kehityshanke 2015

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.3.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KLAS1-YHTIÖT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0981161-9

Jakeluosoite: Nissinjokimutka 2

Puhelinnumero: 0424 55271

Postinumero: 93800

Postitoimipaikka: KUUSAMO

WWW-osoite: www.klas1.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hämäläinen Ismo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ismo.hamalainen(at)klas1.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 399432

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Klas1 ikkunajärjestelmän 3 d objectointi, ison paloikkunan polttokoe, Tuotannohjaus päivitys.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 9 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 9 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nissinjokimutka 2

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: KUUSAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naiset ovat tunnollisempia ja tarkempia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikessa huomioidaan naisasia mahdollisuus
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Osaava ammattilainen on päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Hyvin ohjelmoidusti määrät optimoitu. Toimimme kompunentien kokoajiana.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 6
Kaytämme puuta sisäpuolen materiaaleina.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Kuusamossa kaikki on alkutekijöissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Kaikessa toiminnassa vaaditaan jatkossa mallinettavuutta. Tuotteiden on oltava 3 d muodossa.
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Hankinta keskitettyä ja verkostunutta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus -3 -6
Meitä keskitetään keskuksiin
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 6 5
joka paikassa onneksi tiedostetaan

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yrityksen tuotteet ovat glopaalista käytettävissä arkkitehtien ja insinöörien suunnittelussa