Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70790

Hankkeen nimi: Biokaasutuslaitoksen esiselvityshanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 19.6.2014 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JAHOTEC OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1490364-9

Jakeluosoite: Lännentie 22

Puhelinnumero: +358 405260242

Postinumero: 91900

Postitoimipaikka: LIMINKA

WWW-osoite: www.jahotec.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarmo Ahola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.ahola(at)jahotec.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405260242

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke jakautuu kolmeen osa-alueeseen: 1. Mahdollisen biokaasutuslaitoksen optimaalisen sijainnin ja kapasiteetin selvittäminen Kajaanin alueella. Raaka-ainelähteiden kartoittaminen, sekä syötteiden sisällön ja hyödyntämiskelpoisuuden tutkiminen. Selvitettyjen syötteiden mädätystestit ja tutkimukset. Selvitetään myös tehtaan mädätysjäännöksen käyttö lannoitteena peltoihin. Näiden tietojen pohjalta saadaan tietoa siitä mihin laitos tulisi sijoittaa niin taloudelliset kuin logistiset näkökulmat huomioiden. Laitoksen koko määräytyy alueella olevien käyttökelpoisten syötteiden määrän perusteella. 2. Yhteistyöverkoston selvitys, energiaselvitys 3. Esisuunnitelman laatiminen, strateginen liiketoimintamalli

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 43 020

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 020

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 43 020

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tehdaskatu 15

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei vielä tässä vaiheessa. Tullaan tekemään.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Huomioidaan. Sukupuolten tasa-arvoisuus on tärkeä osa yrityskulttuuria.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen raaka-aineselvitykset ja tutkimukset suoritettiin onnistuneesti. Mahdollisiin yhteistyökumppaneihin, sidosryhmiin ja viranomaistahoihin pidettiin yhteyttä ja kuultiin heidän näkemyksiään. Kainuun alueen toimijat tuotiin tutustumaan bussikuljetuksella Limingan laitokselle, lisäksi järjestettiin lukuisia muita tapaamisia ja vierailuja. Mahdollisen selvityksen kohteena olleen projektin strategisen liiketoimintamalli ja teknologiat selvitettiin sekä pyrittiin rakentamaan yhteistyöverkosto viranomaisiin, rahoittajiin, asiakasrajapintaan sekä kehitys- ja palvelusektorille. Tuloksina saatiin valtava määrä tarpeellisia spesifioitua ja pohjatietoa sekä hyvä pohja ja alusta hankkeen jatkoa ajatellen.