Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70792

Hankkeen nimi: Study Advisor- kehitys ja kansainvälistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.5.2015 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: STUDY ADVISOR FINLAND OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2661973-3

Jakeluosoite: Vuorikatu 3 L 2

Puhelinnumero: +358407732366

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: TAMPERE

WWW-osoite: www.wheretostudy.org

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suominen Susanne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: susanne(at)studyadvisory.org

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358407732366

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on varmistaa Study Advisor Finland Oy:n kasvu ja kansainvälistäminen. Hankkeen päättyessä yritys on toiminnaltaan ja resursseiltaan siinä kunnossa, että yrityksen on mahdollista lanseerata palvelu kansainvälisillä markkinoilla ja kasvaa suunnitellussa tahdissa. Hanke sisältää Study Advisorin liiketoimintamallien suunnittelun, tuotekehityksen ja palvelun rakentamisen, kohdemarkkinoiden kartoittamisen, tarvittavat toimenpiteet ja messut kohdemarkkinoiden yhteistyökumppanien löytämiseksi ja markkinaymmärryksen takaamiseksi sekä yritykselle tärkeän henkilöstöresurssin palkkaamisen. Toimenpiteiden avulla palvelu pystytään lanseeraamaan kotimaan sekä ulkomaanmarkkinoilla onnistuneesti syksyllä 2015 ja yhtiö pystyy kasvamaan suunnitellun mukaisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 480

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 611

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 480

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 49 611

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vuorikatu 3 L 2

Postinumero: 33100

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yhtiön osakkaiksi on valittu tasapuolisesti naisia sekä miehiä. Yhtiön toimitusjohtajana on nainen. Myös hankeen aikana palkattavat työntekijät valitaan niin, että toinen on nainen ja toinen mies.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirstaistaminen huomioidaan siten, että hankeen aikana molemmilla sukupuolilla on mahdollisuus samoihin tehtäviin. Painoarvo annetaan yksilön osaamiselle eikä tähän vaikuta henkilön sukupuoli, tausta, luonteenpiirteet. Palvelumme laatua parantaa myös kokemus ja aiasntuntemus eri kulttureista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Tavoitteena on sukupuolineutraalin yrityskulttuurin syntyminen ja sen ylläpitäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-