Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70795

Hankkeen nimi: Tuotekonseptin kehittämishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.11.2014 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SÄHKÖASENNUS KURONEN OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0576511-7

Jakeluosoite: Hietalantie 5

Puhelinnumero: 0505762523

Postinumero: 80710

Postitoimipaikka: LEHMO

WWW-osoite: www.sahkoasennuskuronen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Simonen Tarja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Taloushallinto

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.simonen(at)sahkoasennuskuronen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 505762523

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tarkoituksena on luoda yritykselle laajennettu innovatiivinen tuotevalikoima ja kehittää uusia palvelumalleja sekä tuottaa laatukäsikirja, jotta palvelut olisivat monistettavissa riippumatta työntekijästä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 152 725

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 91 562

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 152 725

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 91 562

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Kontiolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Huoltotie 136

Postinumero: 80780

Postitoimipaikka: KONTIONIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 6, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Investointitoimenpiteiden ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökuma on huomioitu hankkeen toiminnassa, siten että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupolten tasa-arvon kannalta. Kehittämistoimenpiteillä parannetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa mm. tarjoamalla valmiita ratkaisuja, jotka eivät vaadi teknistä osaamista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei vähimmässäkään määrin ole sukupuolikysymys. Haetaan hyviä ratkaisuja kaikille käyttäjille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Energian mittauksella ja vesi-ilmalämpöpumpuilla pyritään sähkön säästämiseen asiakkaan luona.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Energian mittauksella ja vesi-ilmalämpöpumpuilla pyritään sähkön säästämiseen asiakkaan luona.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 8
Vesi-ilmalämpöpumput ovat uusi tehokas tapa tuottaa lämpöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-