Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70796

Hankkeen nimi: Maanteiden 8692 (Rukatunturintie) ja 18884 (Rukajärventie) liikennejärjestelyt Juhannuskallion kohdalla, Kuusamo

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Liikennevirasto

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1010547-1

Jakeluosoite: PL 33

Puhelinnumero: 0295 343 000

Postinumero: 00521

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: http://www.liikennevirasto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antero Erkinjuntti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antero.erkinjuntti(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 037 217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa eri kulkumuotojen liikkumista matkailullisesti merkittävällä Rukan alueella. Sujuvoittamisen myötä Rukan eri osa-alueiden saavutettavuus paranee, millä on myönteinen vaikutus alueen PK-yritysten kilpailukykyyn ja toimintamahdollisuuksiin. Myös alueen viihtyvyys, liikenneympäristö sekä liikenneturvallisuus paranevat hankkeen toteuttamisen seurauksena.

Hanke koostuu Liikenneviraston ja Kuusamon kaupungin omaisuuteen kohdistuvista toimenpiteistä. Kumpikin osapuoli hakee rahoitusta omiin toimenpiteisiinsä erillisillä hakemuksilla. Liikenneviraston toteuttamilla toimenpiteillä parannetaan alueen liikenneverkkoa rakentamalla yhdysteiden 8692 (Rukatunturintie) ja 18884 (Rukajärventie) liittymään kiertoliittymä, ulkoilureitin ja moottorikelkkareitin yhteinen alikulkukäytävä Rukajärventien ali sekä moottorikelkkareitin alikulkukäytävä Rukatunturintien ali. Lisäksi rakennetaan kiertoliittymän yhteyteen uusia kevyen liikenteen yhteyksiä sekä kaksi linja-autopysäkkiä. Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit liittyvät alueen muuhun reitistöön. Kuusamon kaupungin toteuttamat toimenpiteet puolestaan koskevat ulkoilu- ja moottorikelkkareittien sekä katujen rakentamista.

Hankkeen tuloksena Rukan alue on muuttunut nykyistä houkuttelevammaksi. Alueen liikenne on sujuvampaa ja Rukan eri osa-alueiden saavutettavuus on parantunut. Eritasoratkaisuilla on luotu korkealuokkaisia ulkoilu- ja moottorikelkkareittejä. Liikenneympäristö on nykyistä viihtyisämpi ja liikenneturvallisuus on parantanut. Alueelle on tehty uusia investointeja, ja PK-yritysten kilpailukyky sekä toimintamahdollisuudet ovat parantuneet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat hankkeen toteutusalueella toimivat yritykset (kuten matkailuyrittäjät) ja yksittäiset henkilöt (matkailijat, paikalliset asukkaat sekä muut ulkoilu- ja moottorikelkkareittien sekä tie- ja katuverkon käyttäjät).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ovat toteutusalueelle muualta palveluita tuottavat yritykset ja alueella muualta töissä käyvät yksityishenkilöt. Liikenteen sujuvuuden ja liikenteellisten olosuhteiden paranemisesta hyötyvät myös muut alueen asukkaat ja satunnaiset tienkäyttäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 650 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 636 536

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 337 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 273 072

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa siten, että kaikki hyötyisivät tasapuolisesti hankkeesta ja sen tuloksista. Hankkeen toimintaympäristön, tilanteen ja ratkaistavan ongelman kokonaisvaltainen analyysi perustuu paitsi kohteen asiakkaiden (matkailijat, paikkakunnalla asuvat) preferensseihin, myös matkailuyhdistyksen tekemien asiakaskyselyiden tuluksiin, sekä liikennemuotojen ja -määrän selvityksiin. Alueen pääasiakkaat ovat lapsiperheet (vanhemmat + 35v) ja vanhemmat pariskunnat. Kotimaisten osuus asiakkaista (rekisteröidyt yöpymiset) on 78 % ja lomamatkojen (vrt. työmatkat) osuus 93 %. Alueella pyritään nostamaan määrällisesti nykyisiä asiakasryhmiä. Kasvua haetaan kansainväliseltä puolelta ja myös nuoremmista kotimaisista asiakkaista, jotka matkustavat ystäväporukoissa. Sukupuolten suhteen ei ole merkittäviä eroja osuuksissa, eikä hanke aiheuta siihen muutospaineita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valtavirtaistaminen toteutuu toimintaympäristön analyysin perusteella siten, että toteutettava kohde on molempien sukupuolten kannalta hyvä ja toimiva. Itse hankkeen toimenpiteissä sukupuoli ei ole ratkaiseva kriteeri (esim. urakoitsijoiden, tavaran toimittajien) valinnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ei voida suoraan liikennejärjestelyillä vaikuttaa, koska asiakkaat, kohdealueella työskentelevät ja paikalliset asukkaat tekevät itse valintojaan käyttämiensä liikennemuotojen ja väylien käytön suhteen. Sinänsä hanke parantaa laajasti ja kokonaisvaltaisesti eri liikennemuotojen sujuvuutta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Välilliset vaikutukset ovat lievästi myönteisiä, sillä liikenteen sujuvuus edesauttaa asiakkaiden hakeutumista tiiviiseen palvelukeskittymään, joka vähentää viipymän aikaista pendeliliikennettä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä asiakasvuorokautta kohden.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeella ei ole välittömiä mainittavia vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen. Välilliset vaikutukset ovat myönteisiä, sillä liikenteen sujuvuus edesauttaa asiakkaiden hakeutumista kohteelle sesonkeja tasaavasti, eli kohteen riippuvuus mm. lumiolosuhteista voi jossain määrin vähentyä jos alueen palveluiden kehittämisessä sitä suosiva strategia valitaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja monimuotoisuuteen, koska toimenpiteet kohdistuvat jo käytössä olevaan liikennealueeseen. Välilliset vaikutukset ovat lievästi myönteisiä, silla liikenteen sujuvuus edesauttaa asiakkaiden hakeutumista tiiviiseen palvelukeskittymään, joka vähentää vaikutuksia ympäröivässä luonnossa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -4 -4
Uusien alikulkujen rakentaminen muuttaa alueen luonnollista maastonmuotoa ja vesien valuntaa. Hanke voi välillisesti lisätä moottoriajoneuvoliikennettä ja moottorikelkkailua alueella.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 -kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia materiaaleihin ja jätteisiin. Hankkeesta yli jäävät maamassat läjitetään suunnitelman mukaisille läjitysalueille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hanke edistää välillisesti paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä kestävällä tavalla, koska se lisää myönteisiä asiakaskokemuksia ja vähentää liikkumisesta ja muusta toiminnasta aiheutuvia häiriöitä ja päästöjä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Hanke edistää välillisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen voimakasta kehittämistä (etenkin ohjelmapalvelut ja niihin liittyvät tukipalvelut). Hanke vaikuttaa merkittävästi alueen PK-yritysten kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Hanke vaikuttaa merkittävästi alueen liikkumisen ja logistiikan sujuvuuteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Hanke edistää välillisesti alueen hyvinvointia parantamalla liikkumisen turvallisuutta sekä lisäämällä muutoinkin myönteisiä asiointikokemuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta yhdenvertaisuuteen. Hanke edistää kevyen liikenteen asemaa moottoriajoneuvoliikenteeseen nähden.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kulttuuriympäristöllisiin kohteisiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöosaamiseen. Se on jo kohtuullisen hyvällä tasolla ja huomioidaan aina kaikessa toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on parannettu Rukan matkailukeskuksen alueen liikenneverkkoa rakentamalla yhdysteiden 8692 (Rukatunturintie) ja 18884 (Rukajärventie) liittymään kiertoliittymä, ulkoilureitin ja moottorikelkkareitin yhteinen alikulkukäytävä Rukajärventien ali sekä moottorikelkkareitin alikulkukäytävä Rukatunturintien ali. Lisäksi rakennettiin kiertoliittymän yhteyteen uusia kevyen liikenteen yhteyksiä sekä kaksi linja-autopysäkkiä.

Hankkeen tuloksena Rukan alue on muuttunut nykyistä houkuttelevammaksi. Alueen liikenne on sujuvampaa ja Rukan eri osa-alueiden saavutettavuus on parantunut. Liikenneympäristö on viihtyisämpää ja liikenneturvallisuus on parantunut. Hankkeen tuloksilla on myönteinen vaikutus pk-yritysten kilpailukykyyn ja toimintamahdollisuuksiin.