Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70797

Hankkeen nimi: Etelä-Karjalan sijoittumishanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.8.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lappeenrannan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162193-3

Jakeluosoite: Villimiehenkatu 1

Puhelinnumero: (05) 6161

Postinumero: 53100

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lappeenranta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katja Tyrisevä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.tyriseva(at)lappeenranta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 661 9975

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Karjalan sijoittumishankkeen tarkoituksena on vahvistaa Lappeenrannan ja Imatran seutukuntien elinkeinoyhtiöiden valmiuksia toteuttaa sijoittumismarkkinointia, jolla pyritään houkuttelemaan Etelä-Karjalaan uutta liiketoimintaa. Käytössä olevat sijoittumismarkkinoinnin työkalut ovat vanhentuneita, eivätkä vastaa käytettävyydeltään nykypäivän vaatimuksia. Myös sijoittumispalveluissa käytössä oleva tietoaineisto on hajanaista, eikä kaikilta osilta ajantasaista. Hankeen aikana sijoittumispalveluissa tarvittava materiaalit kootaan helposti hallittavaan muotoon siten, että aineisto olisi mahdollisuuksien mukaan automaattisesti päivittyvää. Hankkeen aikana rakennetaan myös sijoittumissivustot, jotka ovat käytettävissä sujuvasti kaikilla päätelaitteilla. Sivustoilla on sijoittumista suunnittelevien yritysten ja sijoittumispalveluiden tarpeita palvelevia tiedonhakutyökaluja, jotka ovat käytettävyydeltään helppoja, ja jotka antavat Etelä-Karjalasta sekä Lappeenrannan ja Imatran seutukunnista positiivisen kuvan.

Hankkeessa terävöitetään seutukuntien markkinointiviestinnällisiä kärkiä vastaamaan paremmin alueen todellisia vahvuuksia. Hankkeessa tehdään selvityksiä potentiaalisista sijoittuvista yrityksistä ja suunnataan uusia työkaluja hyödyntäviä markkinointitoimenpiteitä selvityksissä esiin nousseille yrityksille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit, niiden ympäryskunnat, Etelä-Karjalan maakunta sekä alueella toimivat ja alueelle perustettavat ja sijoittuvat yritykset. Hankkeesta on konkreettista hyötyä paikallisille yrityksille, sillä alueelle sijoittuvat yritykset tarjoavat paikallisille toimijoille
uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Sijoittumispalvelutoiminnasta kertyneen kokemuksen perusteella von huomattu, että suuret alueelle sijoittuvat toimijat avaavat yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille mahdollisuuksia käynnistää uutta yritystoimintaa. On havaittu, että monet suuret yritykset haluavat ostaa palveluita paikallisilta yrityksiltä, mikä tuo alueelle kokonaan uutta kysyntää paikallisten yritysten hyödynnettäväksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä hyötyjiä ovat myös alueen oppilaitokset, jotka tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Myös työmarkkinoilla olevat
työnhakijat voivat hyötyä hankkeen tuloksista, kun alueelle syntyy uusia työmahdollisuuksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 280 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 245 845

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 400 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 351 207

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Taipalsaari, Rautjärvi, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Imatra, Parikkala, Lappeenranta, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen sisältö on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen sisältö on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen sisältö on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 0
Sijoittumismarkkinoinnin uudistetut työkalut luovat pohjan houkutella uutta yritystoimintaa alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
Sijoittumismarkkinoinnin uudistetut työkalut luovat pohjan houkutella uutta yritystoimintaa alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Etelä-Karjalan elinkeinorakenne on monipuolistunut viime vuosikymmenien aikana, vaikka merkittävä osa arvonluonnista tapahtuu edelleen metsäteollisuudessa. Hankkeessa houkuteltiin uusia osaamispohjaisia yrityksiä alueelle elinkeinoelämän rikastuttamiseksi ja kehityksen jatkamiseksi.

Hankkeen aikana rakennettu tehokas malli sijoittumismarkkinointiin, nykyaikaiset työkalut ja toimiva maakunnallinen yhteistyö edesauttoivat tavoitteeseen pääsemistä. Sijoittuminen on yrityksille strateginen päätös, mikä harvoin tapahtuu nopealla aikataululla. Aktiivisen sijoittumismarkkinoinnin avulla yritykset muistavat jatkossa Etelä-Karjalan alueen yhtenä potentiaalisena sijoittumispaikkana.

Alueen näkyvyys kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa, yritysten suorakontaktointi ja terävöidyt markkinointiviestit tuottivat tulosta. Hankkeen aikana kontaktoitiin n. 600 yritystä ja jatkoneuvotteluihin päästiin useampien kymmenien kanssa. Suoraan hankkeen toimenpiteiden kautta Etelä-Karjalaan sijoittui 4 osaamispohjaista yritystä.

Etelä-Karjalan alueen yhteistyö sijoittumismyynnissä- ja markkinoinnissa tiivistyi hankkeen aikana ja toimintaa jatketaan yhdessä luotuja toimintamalleja ja työkaluja hyödyntäen.