Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70799

Hankkeen nimi: Innovatiivisten ratkaisujen tuotteistus SaaS-markkinapaikoille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.5.2015 ja päättyy 31.3.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KWORK INNOVAATIOT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2617820-2

Jakeluosoite: Murtomäentie 3 A 25

Puhelinnumero: +358 443237002

Postinumero: 33470

Postitoimipaikka: YLÖJÄRVI

WWW-osoite: www.kwork.me

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Törrönen Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.torronen(at)kwork.me

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358443237002

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tuotteistetaan ja kansainvälistetään pilottivaiheessa olevia SaaS-tuotteita. Tuloksena syntyvillä ohjelmistotuotteilla tavoitellaan merkittävää henkilöstön, liikevaihdon ja viennin kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 440

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 35 440

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Väinö Linnan Aukio 15

Postinumero: 33210

Postitoimipaikka: TAMPERE

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön merkittävin sukupuolinäkökulma on alan miesvaltaisuus. Ala edellyttää pitkää koulutusta, joten sukupuolinäkökulmaan vaikutetaan parhaiten kannustamalla myös naisia opiskelemaan alaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke ei liity sukupuolitasa-arvoon. Työntekijöiden palkkauksessa ja rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota tasa-arvoon sukupuolten välillä. Toteuttamamme tuotteet mahdollistavat helpon portin Internet-ohjelmointiin, jolla voi olla välillisesti vaikutuksia naisten kiinnostukseen IT-alan opiskeluun.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on ohjelmistotuotteiden kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 4
Tuloksena syntyvät tuotteet mahdollistavat digitalisaation ja vähentävät tarvetta yksityisautoilulle.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Tuloksena syntyvät tuotteet mahdollistavat digitalisaation ja vähentävät tarvetta fyysisille dokumenteille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tuloksena syntyvät tuotteiden pääkäyttötarkoitus on palvelujen digitalisointi nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Liikkuminen ja logistiikka 1 0
Tuloksena syntyvät tuotteet mahdollistavat digitalisaation ja vähentävät tarvetta yksityisautoilulle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Tuloksena syntyvät tuotteet mahdollistavat kustannustehokkaan digitalisaation myös PK-yrityksille. (Vaihtoehtona olevat räätälöidyt digitalisointihankkeet ovat yleensä kalliita ratkaisuja, ja ohjelmistoprojekteihin liittyy paljon epävarmuuksia, ja täten vain isompien organisaatioiden saatavilla)
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-