Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70803

Hankkeen nimi: 158 hehtaaria mahdollisuuksia

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kontiolahden kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0169048-8

Jakeluosoite: Keskuskatu 8

Puhelinnumero: 013 7341

Postinumero: 81100

Postitoimipaikka: Kontiolahti

WWW-osoite: http://kontiolahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liisa Kontturi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johdon sihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liisa.kontturi(at)kontiolahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500796700

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

158 Hehtaaria Mahdollisuuksia –hanke

Kontiorannan varuskunta-alueen suunnitteluun tähdännyt EAKR-hanke on onnistunut luomaan erittäin konkreettisen ja toteutuskelpoisen suunnitelman alueen jalostamisesta Itä-Suomen johtavaksi matkailukeskittymäksi. Kontiorannan varuskunta-alueen kehittämishankkeella on tehty tarvittavat taustaselvitykset ja yhteistyökumppanihaut ja nyt käynnistyvällä kehittämishankkeella tehdään konkreettisia toimenpiteitä alueen yritystoiminnan ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi.

VAIKUTUS
Kontiorannan alue on Itä-Suomen kiinnostavin uusi matkailukohde 2015-2025 ja se luo Kontiolahden kunnalle merkittävän lisäyksen työllisyyteen, yrittäjyyteen ja kunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuuteen ja monipuolistumiseen.

TAVOITE
Kontiolahden kunta tukee Kontiorannan alueen palvelurakenteen ja elinvoimaisuuden kehittämistä mahdollistaakseen alueelle syntyvän matkailuinvestoinnin toteutumisen. Kunnan toimenpiteiden ansiosta alueen kehittäminen käynnistyy suunniteltua nopeammin.

TULOKSET
1. Kontiorannan matkailukeskittymän keskeisimmät yritystoimijat ovat verkostoituneet ja tekevät koordinoitua ja tiivistä yhteistyötä koko alueen kehittämiseksi. Alueelle sijoittuvia uusia palveluntarjoajia tuetaan aktiivisesti liiketoiminnan käynnistämisen eri vaiheissa. Koko alueen palvelutarjonta osallistuu aktiivisesti alueen houkuttelevuuden kehittämiseen ja sijoittajamarkkinointiin. Koordinaatio yhdistää alueella jo olevien toimijoiden vahvuudet sekä suunnitellut matkailuinvestoinnit jäsentyneeksi palvelukokonaisuudeksi mikä tekee koko alueesta houkuttelevamman matkailun kehittämisen näkökulmasta.

2. Kontiorannan matkailun palvelutarjonnan laajentaminen luomalla alueen tapahtumille konkreettinen ympärivuotinen toteutussuunnitelma ja konsepti matkailua tukevien kalenterivuodelle tasaisesti sijoittuvien tapahtumapalveluiden toteuttamiseen. Alueelle sijoittuvien yritysten palveluvalikoimaan nostetaan aktiivisesti erityisesti alueella jo olevan Ampumahiihtokeskuksen, Höytiäisen, Jaamankankaan sekä Karelia Golfin infraa hyödyntävien palvelutuotteiden luominen. Lisäksi tuetaan tapahtumatuotannon ympärivuotista palveluinfrastruktuuria toteuttamalla alueelle suunniteltujen yhteiskunnallisten investointien kustannuslaskelmat hankkeiden käynnistämisen päätöksenteon tueksi sekä resurssiviisaiden ratkaisujen selvittämiseksi.

3. Markkinoinnissa korostetaan koko alueen jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja palvelurakennetta (Golf, Ampumahiihtokeskus, Höytiäinen, varuskunta-alueen infra) yhtenä kokonaisuutena suunnitteilla olevien investointikohteiden kanssa (matkailukeskusinvestointi, vapaa-asuntoinvestoinnit ja muut alueelle suunnitellut matkailua tukevat palvelut).

Hankkeen tuloksena Kontiorannan alueella kokonaisuutena on strategia ja toimintamalli suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen markkinointiin. Markkinointisuunnitelmassa huomioidaan erityisesti sähköisten kanavien strategisesti suunniteltu hyödyntäminen, ja tavoiteorientoitunut mittaaminen.

TOIMENPITEET

1. Kontiorannan matkailutoimijoiden liiketoiminnan käynnistäminen ja yhteistyöverkoston luominen
1.1. Hankkeen johtaminen ja koordinaatio
1.2. Alueen yritysryhmän ja toimintaympäristön kehittämisen edellyttämät asiantuntijapalvelut


2. Kilpailutetaan palveluntarjoajat kehittämään alueen investointeja, sekä ympärivuotisia teema- ja tapahtumamatkailun palvelutuotteita.
2.1. Matkailun tapahtumatuotannon nykyisen palvelutarjonnan kokoaminen (KontU, KarG ym.) sekä Kontiorannan teema- ja tapahtumamatkailun vetovoimatekijöiden määritteleminen ja ratkaisevien kilpailuetujen etsiminen.
2.2. Matkailun uuden tapahtumatuotantoinfran toteutettavuusselvitykset ja kustannuslaskenta.

3. Kilpailutetaan palveluntarjoaja toteuttamaan aluemarkkinoinnin suunnittelua, koordinointia ja hankkimista.
3.1. Aluemarkkinoinnin sähköisen sisältömarkkinoinnin strateginen suunnittelu ja markkinoinnin käynnistäminen eri toimijoiden markkinaviestit kokoavana aluemarkkinointina.
3.2. Aluemarkkinoinnin toimenpiteet valtakunnallisen näkyvyyden kasvattamiseksi perinteisiä kanavia hyödyntäen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alueelle sijoittuvat yrittäjät
Alueen matkailupalvelutoimijat
Alueelle sijoittuvat muut intressiryhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen avulla vauhditetaan koko Pohjois-Karjalaa elävöittävän matkailupalvelukeskuksen syntymistä ja alueelle sijoittuvan palveluliiketoiminnan kehittämistä. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat alueen asukkaat sekä alueelle suuntaavat matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 917

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 342

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 881

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 205 221

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Kontiolahti, Lieksa, Joensuu, Polvijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankesuunnitteluvaiheessa toimenpiteet on valittu siten, että ne tukevat alueen kehittämistä perhe- ja vapaa-ajanmatkailuun soveltuvaksi. Hankken toteutuksessa huomioidaan sekä mies- että naisnäkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa ohjausryhmään valitaan sekä miehiä että naisia ja palveluiden toteuttajia valitessa huomioidaan valtavirtaistaminen kilpailutuksen yhteydessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on Kontiorannan aluekehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Rakennusten uusiokäyttö
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Palvelukonseptin luonnissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet hankesuunnitelman mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 4
Uusiutuvat energianlähteet huomioidaan esim. alueelle suunniteltavan infran toteutettavuusselvityksissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen päätavoite on elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 10
Alueen palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Kansainvälinen matkailuhanke
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tiivistelmä

VAIKUTUS
Kontiorannan alueelle muodostuu kiinnostava matkailukohde tulevaisuudessa kunhan suunnitellut investoinnit toteutuvat. Se tuo Kontiolahden kunnalle merkittävän lisäyksen työllisyyteen, yrittäjyyteen ja kunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuuteen ja monipuolistumiseen.

TAVOITE
Hankkeen tavoitteena oli, että Kontiolahden kunta tukee Kontiorannan alueen palvelurakenteen ja elinvoimaisuuden kehittämistä mahdollistaakseen alueelle syntyvän matkailuinvestoinnin toteutumisen. Hankkeen tavoitteet täyttyivät joiltain osin kokonaisuudessaan ja joiltain osin ne jäivät täyttymättä. Hankkeen tavoitteiden toteutumisessa hankaluuksia aiheuttivat alueen kaavoituksessa olleet haasteet sekä projektin vetäjän siirtyminen kesken hankekauden toisen työnantajan palvelukseen. Edellä mainituista syistä hankkeen tavoitteita jouduttiin muuttamaan kesken hankkeen.
TULOKSET
Kontiorannan alueelle oli tavoitteena rakentaa vähintään 15 yrityksen verkosto, jotka tekevät koordinoitua ja tiivistä yhteistyöstä alueen kehittämiseksi. Verkostossa oli hankkeen loppuessa 25 yritystä. Yritykset tuottivat hankkeen aikana useita valmiita palvelutuotteita tai niiden aihioita jatkokehistytä varten. Aihioiden jatkokehitys jatkuu yrityksillä edelleen. Hanke poiki uuden yritysryhmähankkeen, jossa yrityskohtaisia tuotteistamisen, markkinoinnin, asiakashankinnan ja digitalisoinnin toimenpiteitä toteutetaan. Tämän pääalueen tavoitteet totetuivat hyvin.
Tavoitteena oli luoda yritystapahtumille konkreettinen, ympärivuotinen toteutussuunnitelma ja konsepti matkailua tukevien kalenterivuodelle tasaisesti sijoittuvien tapahtumapalveluiden toteuttamiseen. Tämän osa-alueen toteuttaminen ei onnistunut koska uusien palvelutuotteiden tuotteistaminen osoittautui ennakoitua haastavammaksi ja aikaa vieväksi. Myöskään ympärivuotisten palveluinfrastruktuurin toteuttamiseksi tarvittavia investointien kustannuslaskelmia ei toteutettu.
Tavoitteena oli korostaa aluemarkkinoinnissa koko alueen olemassa olevaa infrastruktuuria ja palvelurakennetta yhtenä kokonaisuutena suunnitteilla olevien investointikohteiden kanssa (matkailukeskusinvestoinnit, vapaa-ajan asuntoinvestoinnit ja muut alueelle suunnitellut matkailua tukevat palvelut). Aluemarkkinointia tehtiin monissa eri kanavissa ja eri tavoilla. Niiltä osin tavoitteet täyttyivät hyvin. Sen sijaan matkailukeskusinvestointi, vapaa-ajan asuntoinvestoinnit ja muut alueelle suunnitellut matkailua tukevat palvelut eivät toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.
Kokonaisuutena hanke onnistui rakentamaan aktiivisen yritysverkoston tuottamaan palveluita Kontioranna alueelle. Yritysverkosto luo hyvän pohjan tuleville matkailukeskus-, vapaa-ajanasunto- ja muille investoinneille.

TOIMENPITEET
Hankkeessa suoritettiin seuraavia toimenpiteitä:
kontioranta.fi- verkkosivut julkaistiin.
Aluemarkkinointia varten tehtiin markkinointivideo, joka löytyy osoitteesta: http://www.kontioranta.fi/matkailu-ja-ohjelmapalvelut/tule-mukaan-yritysverkostoon. Aluemarkkinointia varten tehtiin printtiesitteet.
Yritysverkoston kasaamiseksi tehtiin sähköistä markkinointia eri verkostojen kautta sekä suorakontaktointia puhelimitse. Yritysverkoston rakentamiseksi tehtiin kymmeniä yritystapaamisia. Yritysverkostossa mukana olevia yrityksiä koulutettiin myyntiin, markkinointiin ja asiakashankintaan.
Hankkeesta tehtiin useita lehti- ja radiojuttuja maakunnassa. Lehtileikkeet löytyvät hankekansioista.
Kontiorannassa järjestettiin kaikille avoin Varuskunnan valtaus - tapahtuma. Sitä varten tehtiin markkinointiesite sekä lehti- ja Facebook-mainokset.
Verkoston palveluiden markkinointia varten hankittiin yritysrekisteri. Rekisterin avulla rakennettiin asiakaskohderyhmät. Asiakaskohderyhmien avulla toteutettiin kattava markkinatutkimus. Rekisteriä hyödynnetään edelleen alueen palveluiden markkinoinnissa.
Kontiorannan alueelta kuvattiin kattava kuvapankki, josta löytyy paljon markkinointikuvia. Kuvapankki löytyy osoitteesta: https://www.dropbox.com/sh/cvu0g4avothcy3u/AAB0V8voEXQy2NMFhAYE_aPJa?dl=0
Verkoston palveluiden markkinointia varten rakennettiin sähköisen markkinoinnin järjestelmä. Järjestelmää hyödynnetään edelleen palveluiden markkinoinnissa. Esimerkki sähköisestä asiakas- / markkinointiviestistä löytyy: http://us3.campaign-archive1.com/?u=456254193bdbccd5c2fc74df2&id=973d793308&e=[UNIQID]
Verkoston käyttöön rakennettiin markkinointisivusto / verkkokauppa yritysten hankkeen aikana tuotteistamille valmille ja osittain valmiille palveluille.
Hankkeen aikana yritykset tuotteistivat kaikkiaan 19 virkistys-, koulutus- ja tilapalvelua / palveluaihiota. Palveluihin voi tutustua tästä.
Kontiorannan alueen palveluiden myynnistä tehtiin sopimus Visit Karelia Salesin kanssa.