Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70805

Hankkeen nimi: Konepaja / toimitilojen laajennus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.2.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TR-MEKA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0962887-3

Jakeluosoite: Vanhatie 116

Puhelinnumero: +358 500570993

Postinumero: 58500

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

WWW-osoite: www.tr-meka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Värtinen Tuomo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tr-meka(at)tr-meka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 500570993

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Konepaja ja teollisuuden kunnossapidon osavalmistus / laatujärjestelmä ja toiminnan laajennus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 188 050

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 174 915

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 050

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 174 915

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vanhatie 116

Postinumero: 58500

Postitoimipaikka: PUNKAHARJU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa siten, että hankesuunnitelmassa on arvioitu toteutuksen vaikutusta sukupuolten tasa-arvon kannalta. Investointi- ja kehittämistoimenpiteiden vaikutus tasa-arvoon on neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työt sopivat sekä miehille että naisille Työtilat kunnossa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Toimintaa katon alle
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Laatujärjestelmä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Oman kiinteistön alue, viheralueet erillään tuotantotiloista
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Pinta- ja käyttövesien ohjattu käsittely
Natura 2000 -ohjelman kohteet 10 10
Ei natura aluetta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Lajittelu, kierrätys
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Uudet työpaikat, toiminnan laajentaminen. uuden teknologian käyttö
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Uuden teknologian käyttöön otto
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Materiaalin siirron optimointi
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Työpaikkojen säilyminen + uudet työpaikat
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Työt soveltuvat molemmille sukupuolille
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Etninen tausta ei rajoite
Kulttuuriympäristö 10 10
Paranee toiminta ympäristö uudella rakennuskannalla
Ympäristöosaaminen 9 9
Laatukäsikirja

9 Loppuraportin tiivistelmä

-