Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70806

Hankkeen nimi: WN-Events

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.2.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WISENETWORK OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2480579-4

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 57 t/c 34

Puhelinnumero: +358 440532592

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.wisenetwork.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Myöhänen Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.myohanen(at)wisenetwork.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440532592

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

WN-Events-hanke on Wisenetwork Oy:n Internet-pohjaisen palvelukokonaisuuden (WN-Events-palvelukokonaisuus) tuotekehitys- ja tuotteistamishanke. Palvelukokonaisuus on suunnattu tapahtumatuottajille ja -järjestäjille. Tavoitteena on luoda kansainvälisesti toimiva palvelukokonaisuus, joka helpottaa kokonaisvaltaisesti tapahtumajärjestäjän tapahtumatuotantoa ja projektinhallintaa, tapahtuman markkinointia, myyntiä sekä taloutta. Hankkeessa viedään eteenpäin yrityksen 2012 aloittamaa ohjelmistotuotantoa ja kehitetään yrityksen WN-Events-tuotteelle myyntikonsepti myynnin tueksi. Hankkeen tuloksena on WN-Events-palvelukokonaisuus, joka laajentaa yrityksen tuotetarjontaa sekä myynnin avuksi kehitettävä myynnin konsepti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 020

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 179 642

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 179 642

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 5-7 t/c 34

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 12, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla saatiin luotua kansainvälisesti toimiva palvelukokonaisuus, joka helpottaa yritysten, yhteisöjen ja tapahtumajärjestäjien toimintaa, tapahtumatuotantoa ja projektinhallintaa, markkinointia, myyntiä sekä taloutta. Hankkeeseen on jo toteuttamisen aikana liittynyt yli 20 tapahtumajärjestäjää.