Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70806

Hankkeen nimi: WN-Events

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.2.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: WISENETWORK OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2480579-4

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 57 t/c 34

Puhelinnumero: +358 440532592

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

WWW-osoite: www.wisenetwork.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Myöhänen Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.myohanen(at)wisenetwork.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 440532592

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

WN-Events-hanke on Wisenetwork Oy:n Internet-pohjaisen palvelukokonaisuuden (WN-Events-palvelukokonaisuus) tuotekehitys- ja tuotteistamishanke. Palvelukokonaisuus on suunnattu tapahtumatuottajille ja -järjestäjille. Tavoitteena on luoda kansainvälisesti toimiva palvelukokonaisuus, joka helpottaa kokonaisvaltaisesti tapahtumajärjestäjän tapahtumatuotantoa ja projektinhallintaa, tapahtuman markkinointia, myyntiä sekä taloutta. Hankkeessa viedään eteenpäin yrityksen 2012 aloittamaa ohjelmistotuotantoa ja kehitetään yrityksen WN-Events-tuotteelle myyntikonsepti myynnin tueksi. Hankkeen tuloksena on WN-Events-palvelukokonaisuus, joka laajentaa yrityksen tuotetarjontaa sekä myynnin avuksi kehitettävä myynnin konsepti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 020

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 179 642

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 180 020

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 179 642

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 5-7 t/c 34

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: MIKKELI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 12, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-