Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70809

Hankkeen nimi: Älykkään langattoman havainnointiteknologian kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.11.2014 ja päättyy 30.6.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: INTELLES INFORMATICA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2654350-5

Jakeluosoite: Kotikuja 7

Puhelinnumero: +358 400502353

Postinumero: 97110

Postitoimipaikka: RAUTIONSAARI

WWW-osoite: www.intelles.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haukipuro Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.haukipuro(at)intelles.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 400502353

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tukea tarvitsevan henkilön kotona asumisen avustamisen kehittäminen sensoriverkkoteknologian avulla. Tavoitteena on kehittää teknologinen ratkaisu mahdollistamaan ikääntyvän väestön kotona asuminen laitoshoidon sijaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 38 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 38 340

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 38 340

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kotikuja 7

Postinumero: 97110

Postitoimipaikka: RAUTIONSAARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Analyysia ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Asia on huomioitu, mutta nykyisellä yrityksen henkilöstöllä ei ole mahdollista valtavirtaistaa päätöksentekoa, koska omistajat ovat molemmat samaa sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Vähän energiaa kuluttavien laitteiden käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Vähän energiaa kuluttavien laitteiden käyttö.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Käytetään luontoa säästäviä materiaaleja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Käytetään luontoa säästäviä materiaaleja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Käytetään luontoa säästäviä materiaaleja.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Lajiltellaan asianmukaisesti jätemateriaalit. Elektroniikkajäte kierrätetään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Aurinkoenergian hyödyntäminen langattomissa yksiköissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Vanhustenhoidon palvelujen kehittämisen tukeminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Sovelluskehitys
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke nopeutti yrityksen ratkaisun kehittämistä. Hankkeen aikana selvitettiin erilaisia teknogolisia ratkaisuja ja testattiin kokeellisesti niiden toimivuutta. Hanke mahdollistaa tuotekehityksen sujuvan jatkumisen ja ratkaisun kehittämisen markkinoille.