Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70812

Hankkeen nimi: Puiston kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.9.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MAINOSTOIMISTO PUISTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2213165-0

Jakeluosoite: Ukkoherrantie 9

Puhelinnumero: +358 414306645

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

WWW-osoite: www.puistonpenkki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laitinen Veli-Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osakas

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vellu(at)puistonpenkki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 414306645

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kansainvälistyminen ja toimenpiteinä oman tuotekehityksen kiihdyttäminen. Yritys profiloituu Lapissa toimivaksi, monimediallisia tuote- ja palveluratkaisuja tarjoavaksi kansainvälisen tason suunnittelutoimistoksi. Hankkeen horisontaaliset päätavoitteet keskittyvät yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 25 090

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 23 548

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 25 090

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 23 548

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kansankatu 7

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: ROVANIEMI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme mutta erillistä toimintaympäristön analyysiä ei nähdä tarpeellisena toteuttaa näin pienessä, asiantuntijaosaamisen myyntiin perustuvassa työyhteisössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen horisontaaliset päätavoitteet keskittyvät yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistämiseen. Sukupuolinäkökulma otetaan kuitenkin huomioon kaikessa toiminnassamme.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Suunnittelutyötämme ohjaa näkemys siitä, ettei mitään turhaa suunnitella, vaan etsimme ratkaisuja, jotka mahdollistavat meitä ja asiakkaitamme tuottamaan takaisin käyttämämme materian ja energian kuten paperin ja sähkön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 2
Tuotteemme edistävät tätä, mm. sovellus kalastuspäiväkirjan ylläpitämiseen ja seurantaan sekä tietojen jakamiseen pienessä verkostossa ja yhteisöllisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Käytämme vain sertifioituja tuotteita ja palveluita ja suosittelemme niitä myös asiakkaillemme.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 3
Käytämme vain sertifioituja ja ekologisia tuotteita ja palveluita ja suosittelemme niitä myös asiakkaillemme.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Omalla työllämme edistämme paikallisten yritysten&organisaatioiden osaamisen näkymistä ja esille tuomista. Uusien projektien myötä kehittämme yhä pidemmälle verkostomaista toimintatapaa, jossa laajemmat kansainväliset projektit tuovat töitä myös muille alueemme toimijoille ja alihankkijoille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 6
Panostamme kansainvälisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen jotka edistävät hyvinvointia, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Omia tuotteita ovat esimerkiksi verkkopalvelut, mobiiliratkaisut sekä monimedialliset tuoteperheet ja palvelukonseptit.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Paikallisten palveluiden&alihankkijoiden suosiminen vähentää liikkumisen ja logistiikan tarvetta. Lähiverkko/materiaalipankki taas mahdollistaa tiiviin etätyöskentelyn yhteistyökumppaniemme kanssa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Teemme töitä asiakkaille, jotka jakavat samat arvot ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Omat tuotteemme ja palvelumme perustuvat myös näihin arvoihin.
Tasa-arvon edistäminen 3 7
Teemme töitä asiakkaille, jotka jakavat samat arvot ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Omat tuotteemme ja palvelumme perustuvat myös näihin arvoihin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 6
Teemme töitä asiakkaille, jotka jakavat samat arvot ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Omat tuotteemme ja palvelumme perustuvat myös näihin arvoihin.
Kulttuuriympäristö 10 6
Teemme töitä asiakkaille, jotka jakavat samat arvot ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Omat tuotteemme ja palvelumme perustuvat myös näihin arvoihin.
Ympäristöosaaminen 5 5
Teemme töitä asiakkaille, jotka jakavat samat arvot ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Omat tuotteemme ja palvelumme perustuvat myös näihin arvoihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Mainostoimisto Puisto Oy aloitti vuoden 2015 alussa ELY-keskuksen tukemana yritystoiminnan kehittämishankkeen. Hankkeessa tehtiin kehittämistoimenpiteitä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin yrityksen sisäiseen kehittämiseen ja osaamistason nostamiseen, jotka mahdollistivat tulevan liiketoiminnan suunnan. Toisessa vaiheessa keskityttiin toimenpiteisiin yrityksen kansainvälistymispotentiaalin kohottamiseksi. Kehittämistyön aikana yrityksen tarjoamat palvelut sekä asiakkuudet kehittyivät tavoiteltuun suuntaan, liikevaihto sekä -voitto kasvoivat merkittävästi ja yrityksen henkilöstömäärä kasvoi suunniteltua enemmän - luoden viisi uutta työpaikkaa. Hankkeen aikana tehtyjen tuote- ja palvelukehityksen sekä rekrytointien avulla yrityksen kansainvälistymispotentiaalia saatiin nostettua. Kansainvälistymiselle asetettuja liikevaihdollisia tavoitteita ei kuitenkaan hankkeen aikana saavutettu. Kehitystyötä jatketaan yrityksessä hankeajan päätyttyä ja hankeaikana määriteltyjen strategisten vaiheiden mukaisesti kansainvälistymistavoitteet on mahdollista saavuttaa.