Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70815

Hankkeen nimi: Taito- ja taidepainotteinen opetus teknologistuvissa oppimisympäristöissä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 57101

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TOSSAVAINEN TIMO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osaston varajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: timo.tossavainen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3218972

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää taito- ja taideaineisiin sekä monipuoliseen tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäyttöön perustuva, valtakunnallisesti ainutlaatuinen opettajankoulutuksen, oppimisen ja tutkimuksen toimintamalli yhteistyössä Savonlinnan Oopperajuhlien ja muiden Etelä-Savossa koulutus- ja kulttuurialalla toimivien organisaatioiden kanssa. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään käytännön tasolla pedagogista mallia, joka vahvistaa tulevien opettajien ns. 21. vuosisadan työelämätaitoja. Malli perustuu mm. eri alojen asiantuntijoiden yhteisopettajuuteen ja TVT:n monipuoliseen käyttöön, ja sitä testataan erityisesti eri oppiaineiden sisältöjä yhdistävien OpeArt-produktioiden yhteydessä.

Hankkeen avulla lisätään myös Etelä-Savon koulutuksellista vetovoimaa ja se edistää Etelä-Savon sosiaalista ja taloudellista kehitystä vahvistamalla opettajankoulutuksen ja kasvatusalan akateemiseta tutkimusta Savonlinnassa. Samalla se lisää hankkeeseen osallistuvien kulttuuriorganisaatioiden osaamista tarjoamalla näille uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua ihmistieteelliseen tutkimukseen ja sitä kautta tulevien asiakassukupolvien parempaan palvelemiseen. Lisäksi se rikastuttaa koko Etelä-Savon opetustointa välittämällä nykyaikaisia, luovia ja monipuolisesti opetusta edistäviä toimintamalleja.

Hankkeen keskeiset toimijat ovat 1) professori – taito- ja taideaineiden pedagogiikka, 2) professori – opetus ja oppimisympäristöt, 3) projektitutkija ja 4) erityistutkija. Professorien tärkein tehtävä on vastata hankkeen tutkimuksellisten ja ulkopuolisen rahoituksen hankintaan liittyvien tavoitteiden toteutumisesta. Ensin mainittu professori vastaa erityistutkijan kanssa myös yritysyhteistyöhön (Savonlinnan Oopperajuhlat) liittyvän harjoittelumallin kehittämisestä. Projektitutkijan tehtävänä on mm. avustaa professoreja ja koordinoida yhteistyöverkoston ja osallistuvan henkilökunnan toimintaa OpeArt-produktioiden valmistamisessa. Erityistutkijan päätehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yhdessä professoreiden kanssa tutkimusaineistojen kerääminen ja tehdä niiden kvantitatiivinen analyysi. Kaikki keskeiset toimijat osallistuvat hankkeen aikana saavutettavista tuloksista tiedottamiseen, tieteellisten että yleistajuisten raporttien ja artikkelien kirjoittamiseen sekä yhteistyöverkoston toimintaan.

Keskeiset toimenpiteet

1. Taito- ja taidepainotteisen ja teknologisesti tuettuihin oppimisympäristöihin perustuvan opettajankoulutuksen ja oppimisen toimintamallin ja sitä tukevan tutkimusstrategian laatiminen
2. Tutkimusstrategian mukaisen tutkimus- ja jatkokoulutustoiminnan kehittäminen
3. Kulttuurialan yritystoimintaan perehtymistä tukevan harjoittelumallin kehittäminen
4. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen verkottuminen
5. Kehittämistoiminnan tulosten ja sen aikana syntyneiden hyvien käytäntöjen levittäminen

Tulokset

1. Saadaan uutta tutkimuksellista tietoa tulevaisuuden työelämätaitojen edistämisestä taito- ja taideainepainotteisessa opetuksessa teknologisesti tuetuissa oppimisympäristöissä.
2. Savonlinnan kampuksen OpeArt-koulutuksesta kehittyy kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä opetusalan tutkimus- ja koulutusyksikkö ja sen edellytykset niin yliopiston sisäisen strategisen rahoituksen kuin ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnassa paranevat.
3. Oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvä asiantuntijuus lisääntyy hankkeeseen osallistuvissa koulutus- ja kulttuuriorganisaatioissa.
4. Valmistuu opettajia, joilla on autenttista kokemusta kulttuurialan organisaatioiden toiminnasta ja sitä kautta tavallista paremmat edellytykset rakentaa yhteistyöverkostoja koulun ja kulttuurialalla toimivien organisaatioiden välille. Heillä on valmiudet soveltaa ja kehittää tieto- ja viestintäteknologian uusia käyttötapoja sekä tutkia teknologian käytön vaikutusta erilaisissa oppimisympäristöissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yhteistyökumppaneiden (Savonlinnan Oopperajuhlat, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI, Savonlinnan taidelukio, Savonlinnan musiikkiopisto ja Otavan opisto) henkilökunta, Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella työskentelevä opettajankoulutuksen ja normaalikoulun henkilökunta, opettajankoulutuksen opiskelijat ja jatko-opiskelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osallistuvien oppilaitosten opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 385 973

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 376 761

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 563 287

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 553 174

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan

Kunnat: Mikkeli, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Peruskoulun opettajista valtaosa on naisia, samoin Savonlinnan kampuksen nykyisistä opettajankouluttajista. Tämä tilanne on pitkään jatkuneen kehityksen seurausta, vaikka poikien ja miesten määrän lisäämiseksi kasvatusalalla on eri aikoina tehty erilaisia toimenpiteitä. Hankkeen toimintaympäristö, yliopisto ja eri oppilaitokset sekä kulttuuriorganisaatiot, on arviomme mukaan nykyisin kuitenkin siinä määrin sukupuolineutraali, ettei hankkeen toteuttamiseen liity niin suuria rakenteellisia esteitä sukupuolien tasa-arvon toteutumiselle, että olisi tarvetta tehdä laaja-alaisempi toimintaympäristön analyysi erityisesti sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on silti otettu huomioon hankkeen toimintasuunnitelmassa siten, että hankkeen päätavoitteena oleva opettajankoulutuksen toimintamalli pyritään kehittämään yhtä houkuttelevaksi kaikille sukupuolille. Nyt valtaosa opettajankoulutukseen pyrkivistä nuorista on naisia, joten onnistuessaan hanke lisää poikien kiinnostusta hakeutua opettajankoulutukseen Savonlinnaan vähentämättä kuitenkaan tyttöjen kiinnostusta sitä kohtaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Akateeminen tutkimus on korostetun sukupuolineutraalia toimintaa, sillä sen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan vain tutkimuksen sisällöstä käsin. Kun hankkeen päätavoitteena on akateemisen opettajankoulutuksen toimintamallin luominen, sekin on lähtökohtaisesti sukupuolineutraalia toimintaa. Malli voi kuitenkin lisätä myös poikien kiinnostusta opettajankoulutusta kohtaan, joten sukupuolten tasa-arvon lisääntyminen on mahdollinen seuraus päätavoitteen saavuttamisesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
OpeArt-produktioiden toteutuksessa harjoitellaan myös materiaalien kierrätystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke ei tuota merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä mutta ei myöskään pysty suoranaisesti vaikuttamaan niiden vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 5
Hankkeessa toteutetaan myös ihmisten ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa arvokasvatusta. Yhteistyö metsä-hankkeen kanssa lisää tietoisuutta näistä aiheista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole käytännössä mitään yhteyttä näihin teemoihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Hankkeella ei ole käytännössä mitään yhteyttä näihin teemoihin. Yhteistyö metsä-hankkeen kanssa lisää tietoisuutta Etelä-Savon Natura 2000 -ohjelmasta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
OpeArt-produktioiden toteutuksessa harjoitellaan myös materiaalien kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeeseen ei liity merkittävää energiankulutusta, joten sillä ei ole merkittävää yhteyttä tähän teemaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Kulttuurilaitosten toiminnan kehittäminen on monessa mielessä kestävää kehitystä. Hanke pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan mm. Savonlinnan Oopperajuhlien toimintaa esim. tulevien oopperayleisösukupolvien kasvattamisessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Kehitettävä toimintamalli on aineeton tuote ja opettajankoulutuksen kautta palvelee koko yhteiskuntaa ja sen kehittämistä. Hankkeella on myös välillisiä vaikutuksia metsä-hankkeen kanssa tehtävän yhteistyön kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hanke ei edellytä suurta ihmisten tai materiaalien liikuttamista, mutta kehitettävät oppimisteknologiaan liittyvät käytännöt lisäävät mm. etäopiskelua tukevia mahdollisuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Taito- ja taideaineiden pedagogiikan kehittäminen lisää välittömästi osallistuvien henkilöiden hyvinvointia ja välillisesti valmistuvien opettajien oppilaiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke ei ole erityisesti tasa-arvohanke, mutta onnistuessaan se lisää poikien kiinnostusta opettajankoulutusta kohtaan ja siten tasa-arvoistaa kasvatusalaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Taito- ja taideaineet lisäävät suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä moninaisuudesta, joten sitä kautta ne edistävät yhteiskunnan jäsenten yhdenvertaisuutta. Myös opettajien ja heidän oppilaidensa TVT:n käyttötaitojen lisääminen vahvistaa yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 8
Hanke vahvistaa kulttuurikasvatusta opettajankoulutuksessa ja rikastuttaa sitä kautta osallistuvien opettajaopiskelijoiden tulevien oppilaiden suhdetta omaan kulttuuriympäristöönsä.
Ympäristöosaaminen 1 3
Hanke ei erityisesti liity tähän teemaan muuten kuin kierrätysnäkökulman ja kestävän kehityksen arvojen esillä pitämisen kautta, mutta yhteistyö metsä-hankkeen kautta lisää tietoa myös metsäympäristöosaamisesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää taito- ja taideaineisiin sekä monipuoliseen tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäyttöön perustuva, valtakunnallisesti ainutlaatuinen opettajankoulutuksen, oppimisen ja tutkimuksen toimintamalli yhteistyössä Savonlinnan Oopperajuhlien ja muiden Etelä-Savossa koulutus- ja kulttuurialalla toimivien organisaatioiden kanssa. Tällainen malli onnistuttiin kehittämään ja se perustuu eri tieteen aloja ja oppiaineita yhdistävään yhteisopettajuuteen ja TVT:n monipuoliseen käyttöön. Käytännössä sitä testattiin erityisesti OpeArt-produktioiden yhteydessä ja opinnäytetöihin liittyvissä kokeiluissa mutta myös monilla yksittäisillä opintojaksoilla.

Hankkeen avulla pyrittiin lisäämään myös Etelä-Savon koulutuksellista vetovoimaa ja edistämään Etelä-Savon sosiaalista ja taloudellista kehitystä vahvistamalla opettajankoulutuksen ja kasvatusalan akateemista tutkimusta Savonlinnassa sekä rikastuttamaan koko Etelä-Savon opetustointa välittämällä nykyaikaisia, luovia ja monipuolisesti opetusta edistäviä toimintamalleja. Tässä emme valitettavasti onnistuneet kuin väliaikaiseksi, koska Itä-Suomen yliopiston hallitus päätti huhtikuussa 2016 siirtää opettajankoulutuksen Savonlinnasta Joensuun kampukselle. Hankkeen aikana tehty tutkimus ja sen tulokset ovat toki käytettävissä itäsuomalaisen opettajankoulutuksen ja Etelä-Savon opetustoimen kehittämiseksi kampusratkaisusta huolimatta.

Hankkeessa toteutettiin seuraavia toimenpiteitä:

1. Taito- ja taidepainotteisen ja teknologisesti tuettuihin oppimisympäristöihin perustuvan opettajankoulutuksen ja oppimisen toimintamallin ja sitä tukevan tutkimusstrategian laatiminen
2. Tutkimusstrategian mukaisen tutkimus- ja jatkokoulutustoiminnan kehittäminen
3. Kulttuurialan yritystoimintaan perehtymistä tukevan harjoittelumallin kehittäminen
4. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkiminen ja kansainvälinen verkottuminen
5. Kehittämistoiminnan tulosten ja sen aikana syntyneiden hyvien käytäntöjen levittäminen

Hankkeessa saavutettiin seuraavia tuloksia:

1. Saatiin uutta tutkimuksellista tietoa tulevaisuuden työelämätaitojen edistämisestä taito- ja taideainepainotteisessa opetuksessa teknologisesti tuetuissa oppimisympäristöissä.
2. Savonlinnan kampuksen tutkimustoiminta monipuolistui ja parani laadullisesti, mikä paransi edellytyksiä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimiseen.
3. Oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvä asiantuntijuus lisääntyi hankkeeseen osallistuvissa koulutus- ja kulttuuriorganisaatioissa.
4. Valmistui peruskoulun opettajia, joilla on autenttista kokemusta kulttuurialan organisaatioiden toiminnasta ja sitä kautta tavallista paremmat edellytykset rakentaa yhteistyöverkostoja koulun ja kulttuurialalla toimivien organisaatioiden välille. Heillä on valmiudet soveltaa ja kehittää tieto- ja viestintäteknologian uusia käyttötapoja sekä tutkia teknologian käytön vaikutusta erilaisissa oppimisympäristöissä.