Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70817

Hankkeen nimi: Materiaalit ja ympäristöturvallisuus - strateginen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Jakeluosoite: PL 181, Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: 01535561

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HILTUNEN YRJÖ

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja, Materiaalit ja ympäristöturvallisuus

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: yrjo.hiltunen(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-7071180

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Materiaalit- ja ympäristöturvallisuus – strateginen kehittäminen -hankkeessa vahvistetaan alueen soveltavaa tutkimus- ja kehitystoimintaa seuraavissa tutkimusteemoissa: 1. älykkäät materiaali- ja energiaratkaisut, 2. ympäristöturvallisuus ja 3. metsätalous ja puutuoteteollisuus. Nämä tutkimusteemat kehittyvät tällä hetkellä nopeasti erilaisten yhteiskunnan vaatimusten, kuten lainsäädännön muutosten vuoksi. Tutkimusteemoihin liittyvistä uusista innovaatioista haetaan kasvua ja osaamisen kehittymistä koko Etelä-Savon alueelle maakuntaohjelman mukaisesti. Hankkeessa palkataan kolme tutkimuspäällikköä, jotka vastaavat tutkimusteemojen strategisesta kehittämisestä ja näihin liittyvien tavoitteiden, toimenpiteiden sekä tulosten saavuttamisesta. Tutkimuspäälliköt tekevät monitieteellistä yhteistyötä yli tutkimusteemojensa ja osallistuvat oman alansa kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

1. Älykkäät materiaali ja energiaratkaisut -tutkimusteemassa hanke edistää materiaali- ja energiatehokkuutta sekä bioenergian ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä EU:n vaatimusten mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Mikkelin ammattikorkeakoulun materiaalitekniikan laboratorion asemaa hybridirakenteiden ja -materiaalien merkittävänä kansallisena osaajana. Tutkimuspäällikkö kehittää hybridirakenteiden ja -materiaalien soveltavaa tutkimusta. Tutkimuspäällikkö esimerkiksi kartoittaa hankkeessa hybridirakenteiden soveltamisen mahdollisuuksia energiateollisuudessa. Tutkimus keskittyy liimaliitosten teknisiin ominaisuuksiin materiaaleissa, joita käytetään uusiutuvissa energiaratkaisuissa kuten tuulivoimaloiden voimalinjoissa. Tutkimuspäällikkö vahvistaa materiaalitekniikan liimausalan osaamista ja esimerkiksi järjestää hankkeessa kansallisen tason liimaliitosseminaarin. Liimaustekniikoihin erikoistuminen lisää materiaalitekniikan laboratorion mahdollisuuksia palvella alan yrityksiä Etelä-Savossa. Energia- ja sähkötekniikan tutkimustoiminta on Mikkelin ammattikorkeakoulussa kansallisella tasolla ja talotekniikan koulutustoiminta on kansallisesti parhainta. Hankkeen toimenpiteet kehittävät alueiden ja kiinteistöjen energiatehokkuutta ja -optimointia huomioiden käyttäjänäkökulman. Lisäksi tutkimuspäällikkö esimerkiksi tutkii biopolttoaineiden laatua ja bioenergiantuotannon elinympäristövaikutuksia.

2. Ympäristöturvallisuus-tutkimusteemassa hanke edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, Etelä-Savon alueen teollisuus- ja maaseutuyritysten kestävää kehitystä ja turvaa alueen puhdasta elinympäristöä. Kiristyvä ympäristölainsäädäntö ja kansalaisten kasvava ympäristötietoisuus lisäävät tarvetta kehittää ympäristön tilan seurantamenetelmiä ja ympäristötiedon jäljitettävyyttä, sekä vähentää tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Näihin vaatimuksiin vastataan tällä hankkeella. Tutkimuspäällikkö tutkii alueelle tulevien uusien prosessien ympäristövaikutuksia ja ympäristöterveyteen liittyviä tekijöitä. Tutkimuspäällikkö kehittää uusia menetelmiä ja innovaatiota alueen ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ympäristöterveyden edistämiseen sekä julkaisee näistä uutta tutkimustietoa alueen käyttöön. Lisäksi tutkimuspäällikkö edistää ympäristöriskien tunnistamista esimerkiksi kehittämällä uusia menetelmiä riskeihin varautumisen tueksi ja onnettomuuksien vaikutusten minimoimiseksi. Hankkeessa kehitettävät uudet menetelmät voivat olla analysointimenetelmiä, mutta myös uudenlaisia monitorointimenetelmiä, joissa voidaan hyödyntää älykkäitä ICT-järjestelmiä. Tällaisia monitorointimenetelmiä voivat esimerkiksi olla onnettomuuskohteiden jälkivaikutusten ympäristömonitorointiin ja -seurantaan liittyvät menetelmät tai esimerkiksi energiantuotantolaitosten ympäristövaikutusten monitorointimenetelmät. Tutkimuspäällikkö kartoittaa hankkeessa myös ympäristötiedon sähköisen rekisteröinnin ja arkistoinnin uusia sovellusmahdollisuuksia kansallisella tasolla. Lisäksi tutkimuspäällikkö kehittää hankkeessa elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten arviointimenetelmää yritysten käyttöön ja julkaisee kansainvälisen tason tutkimustietoa sivuainevirtojen hyötykäytöstä.

3. Metsätalous ja puutuoteteollisuus -tutkimusteemassa hanke edistää alueen metsävarojen hyödyntämistä ja puun arvoketjuun liittyvää toimintaa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia innovaatiota, ratkaisuja ja tutkimustietoa metsätalouteen sekä puututkimukseen. Tutkimuspäällikkö tutkii mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisuutta metsäalalla. Tällaisia mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi valokuvaukseen liittyvien sovelluksien käyttäminen puumäärien arvioinnissa, tiedonsiirto mobiililaitteilla työmaiden ohjeistuksissa, omavalvonta mobiililaitteilla tai laserkeilauksen antamat mahdollisuudet puumäärien arvioinneissa. Lainsäädännössä on tapahtunut suuria muutoksia esimerkiksi metsien vesiensuojelussa ja metsänhoitoyhdistyksiin liittyvässä toiminnassa. Hankkeen tavoitteena on myös vastata näihin haasteisiin. Tutkimuspäällikkö esimerkiksi kartoittaa metsänhoitoyhdistyslainsäädännön aiheuttamia vaikutuksia metsäalan toimintakenttään, joka muuttuu seuraavan kahden vuoden aikana merkittävästi. Lainsäädännön muutos mahdollistaa esimerkiksi uudenlaisten metsäpalvelujen tuottamisen. Tutkimuspäällikkö tukee hankkeessa myös metsien vesiensuojelun tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä julkaisee tähän liittyvää uutta kansainvälisen tason tutkimustietoa. Lisäksi tutkimuspäällikkö edistää hankkeessa puutuotetutkimusta ja uusien puutuotteiden sekä sovellusten kehittämistä. Puutuotetutkimus painottuu vahvasti kansallisen tason yritysyhteistyöhön.

Hankkeen tuloksena saadaan uusia ratkaisuja ja menetelmiä Etelä-Savon alueen teknologiateollisuudelle, metsätaloudelle ja ympäristö-, energia- sekä puutuoteliiketoiminnalle. Hanke edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, ympäristöturvallisuutta, jätteiden kierrätystä ja metsäbiomassan sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä myös hankkeen päätyttyä. Tuloksina saadaan myös uusinta kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa alueen käyttöön. Hanke vahvistaa materiaalit ja ympäristöturvallisuuden tutkimustoimintaa sekä mahdollistaa uusien poikkitieteellisten tutkimusmenetelmien kehittämisen, mitkä jäävät tämän hankkeen päätyttyä käyttöön. Lisäksi hanke mahdollistaa jatkossa korkealaatuisen osaamisen maakunnan kehittämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat materiaali-, energia-, ympäristö-, metsäteollisuus puu- ja elintarvikealan teollisuus- ja maaseutuyritykset sekä Etelä-Savon kunnat ja alueen kuntayhtymät

Materiaalitekniikan osalta varsinaisina kohderyhminä ovat teknologiateollisuuden yritykset ja toimijat. Tutkimustoiminnan tulosten ensisijaisia hyödyntäjiä ja tärkeimmän kohderyhmän muodostavat alueella toimivat yritykset kuten: Ahlstrom Glassfibre Oy, Exel Composites Oyj, Descal Engineering oy, Rejlers Oy, Siimet Oy, sekä Andritz Oy. Kansainvälisen tutkimustoiminnan kansallisen tason kohderyhmänä ovat yritykset kuten: Valmet Oyj, Kone Oyj, Wärtsilä Oyj sekä Joptek Oy. Näiden yritysten kansainvälinen toiminta asettaa vaatimustason materiaaliteknologian tutkimukselle. Kansainvälisten toimijoiden kanssa toteutettavien tutkimusprojektien avulla tuotettua tietoa tuodaan alueen yritysten käytettäväksi ja näin edesautetaan alueen yritysten kilpailukykyisyyttä.
Bioenergian tuotantoon ja uusiutuvien energiaratkaisujen sekä ympäristöturvallisuuden toimintaan liittyvät kohderyhmät ovat Etelä-Savon alueen yritykset, kuntaosapuolet ja viranomaiset. Tältä osin hankkeen strategisesti tärkeiksi yritystyökumppaneiksi on tunnistettu Metsäsairila Oy, Mikkelin vesilaitos, Etelä-Savon Energia ja Juvan Bioson Oy. Hankkeen kansainväliset strategiset kumppanit ovat St. Petersburg State Agrarian University ja St. Petersburg State Polytechnical University. Muita varsinaisia kohderyhmiä ovat mm. Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, MTT Mikkeli ja Miktech Oy.

Metsätalouden osalta varsinaisia kohderyhmiä ovat mm. Etelä-Savon metsäkeskus, Metsägroup Oy, Stora-Enso Oyj, Koskitukki Oy, Harvestia, Metsäteho Oy, Esedu, Järvi- Suomen metsänomistajaliitto, Pykk, Pro Agria, Ruralia, Mikkelin kaupunki, Riistanhoitoyhdistys, metsänhoitoyhdistykset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio sekä paikallisia metsäkoneurakoitsijoita ja metsäpalveluyrittäjiä, Pietarin metsäteknillinen yliopisto ja Viipurin metsäkoulu. Puutuoteteollisuuden kohderyhmiä ovat Stora-Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Metsä-Wood, OR Group, Versowood Oy, Koskisen Oy, Lämpöpuuyhdistys, Metsäntutkimuslaitos (Metla), Borenova Oy, Tehomet Oy, Karelia-Ikkuna Oy, Kurikka Timber Oy, Lieksan Saha Oy, ,Momentive Specialty Chemicals Oy, Teknos Oy ja Tikkurila Oyj.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmä on erittäin laaja joukko alueen yrityksiä, kuntia, kuntayhtymiä, viranomaisia ja muut alan tutkimus- ja koulutuslaitokset. Näistä merkittävimmät ovat SYKE, Evira, Valvira, STUK, TTY, LUT, VTT, MTT Mikkeli, Esedu, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Miktech, Kyamk, Metla, Muoviteollisyys ry, Metsäteollisuus ry, Metsäntutkimuslaitos, Kesla Oyj, Ponsse Oy, John Deere Oy, Ekoneum, Stora-Enso Oyj, Suur-Savon Sähkö Oy, Torrec Oy, Jeven, Inray Oy, Mipro Oy, BioGTS Oy, Suomen Ekolannoite Oy, Biohauki Oy, Observis, Tassu ESP, Environics Oy, Ramboll Finland Oy ja Geologian tutkimuskeskus (GTK), Finnish Wood Research (FWR) Oy ja Savonia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 344 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 338 393

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 574 300

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 563 989

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Puumala, Kangasniemi, Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkeli, Pertunmaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 181, Patteristonkatu 3 D,

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympärsitön analyysi sukupuolinäkökulmasta on tehty. Tekniikan ala on yhä miesvaltainen,mutta esim. ympräistötekniikassa ja kemiantekniikassa saattaa olla naisaopiskelijoita ennemmän kuin miesopiskelijoita tänä päivänä. Täten tukmimsalueeun painopisteiden vuoksi tämä hanke kohdistuu tasa-arvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintoja hankkeessa suunnitellaan sekä naisille että miehille soveltuviksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
Hankkeessa tutkitaan ja edistetään energia-ja materiaalitehokkuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä samalla siis edistetään luonnovarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 10
Hanke edistää metsäbiomassojen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä energia- ja materiaalitehokkuutta, ja täten vähentää kasvihuonkaasujen muodostumista. Tutkimusta tehdään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa. Täten vaikutukset ovat myös välittömiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 6
Hanke edistää metsien kestävää käyttöä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 10
Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kokonaisvaltaisesti yhdyskunnan ja teollisuuden päästöjen (maa, vesi,ilma) sekä ympäristön tilan ja ympäristöterveyteen liittyvän mittaus-, mallinnus- ja monitorointitoimintoja. Huomioidaan uudet puhtaan teknologian tuomat mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä (erityisesti puhdas vesi). Työtä tehdään yhdesä alueen elinkeinoelämn kanssa, ja täten vaikutukset ovat myös välittömiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 10
Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään materiaalikierrätystä, sivuainevirtojen hyötykäyttöä, tuotekehitystä ja jalostusasteen nostoa. Lisäksi materiaalitekniikan tutkimus edistää valmistavan teollisuuden materiaalitehokkuutta. Työtä tehdään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän kanssa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään bioenergiatuotannon ja uusiutuviin energiaratkaisuihin pohjautuvia prosesseja ja teknologioita. Kehitetään alueiden ja kiinteistöjen energiatehokkuutta ja -simulointia. Suunnataan kiinteistöjen ja prosessien energiaoptimointia käyttäjäystävällisemmäksi.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 10
Tutkimus ja kehitys on soveltavaa tutkimusta, jota tehdään yhdessä alueen yritysten kanssa. Tavoitteena on yritysten resurssitehokkuuden ja samalla kilpailukyvyn lisääminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 7
Hankkeessa kehitetään erilaisia aineettomia simulointi- ja mallinnusmenetelmiä mm. kiinoteistojen ja alueiden energiaoptimointiin sekä teollisuuden materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Hajautettujen energiaratkaisujen tuomiin haasteisiin vastataan älykkäiden sähköverkkojen kehittämistyöllä. Lisäksi kehitetään ympräistövaikutusten monitorointia mallintamisella ja älykkäillä ICT-järjestelmillä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 7
Hanke edistää alueen kestävää kehitystä ja ympäristöturvallisuutta. Hankkeessa tutkitaan alueen myös ympäristö- ja asumsiterveyteen liittyviä tekijöitä. Hankkeessa kehitetään myös uusia teknologioita ympäristöterveyden edistämiseksi ja ympäristöpäästöjen vähentämiseksi. Hankkeessa kartoitetaan metsän ja hyvinvointialan mahdollista yhteistyötä.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Toimintoja hankkeessa suunnitellaan sekä naisille että miehille soveltuviksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeessa vahvistetaan Mamkin ympäristöosaamista verkostoitumalla kansallisesti ja kansainvälisesti sekä aiheeseen liittyvällä tutkimus- ja kehitystyöllä. Saatua tietoa hyödynnetään koulutuksess. Hankkeessa tuotetaan tietoa uusimmasta ympäristöosaamisestaja jaetaan sitä julkaisuilla, seminaareissa ja sidosryhmätapaamisissa

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on toteutettu Mikkelin ammattikorkeakoulussa Metsä, ympäristö ja energia –painoalalla. Materiaalit- ja ympäristöturvallisuus – strateginen kehittäminen -hankkeessa on vahvistettu alueen soveltavaa tutkimus-ja kehitystoimintaa seuraavissa tutkimusteemoissa: 1. älykkäät materiaali- ja energiaratkaisut, 2. ympäristöturvallisuus ja 3. metsätalous ja puutuoteteollisuus.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Mikkelin ammattikorkeakoulun materiaalit ja ympäristöturvallisuus alojen tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta Etelä-Savon maakuntaohjelmassa määritellyillä kärkialueilla vuosina 2015-2016. Soveltava tutkimus keskittyy seuraaviin aloihin: 1. älykkäät materiaalit ja energiaratkaisut, 2. ympäristöturvallisuus, 3. metsätalous ja kuituteknologia.

1. Älykkäät materiaalit ja energiaratkaisut

Älykkäiden materiaalien ja energiaratkaisujen tutkimus- ja kehittämistyö keskittyi valmistavan teollisuuden tuotteisiin ja prosesseihin, niiden materiaali- ja energiatehokkuuteen, bioenergian tuotantoon ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Tavoitteena oli edistää alueen elinkeinoelämän resurssitehokkuutta ja kilpailukykyä sekä vahvistaa bioenergian ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä.

Toiminnalla on edistetty materiaali- ja energiatehokkuutta uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseksi EU:n vaatimusten mukaisesti esimerkiksi taloteknisissä ratkaisuissa. Komposiittimateriaalien kierrätyksen ja uusiokäytön edistäminen kehittää komposiittialan materiaalitehokkuutta. Hankkeessa on tutkittu materiaaliteknisiä ratkaisuja sekä vahvistettu materiaalitekniikan laboratorion asemaa hybridirakenteiden ja –materiaalien tutkimuksen toimijana erityisesti liimausteknisissä ratkaisuissa. Resurssitehokkuuden edistämiseksi työtä jatketaan hankkeen tuloksena syntyneessä tutkimuksessa, jossa paneudutaan yksityiskohtaisesti alueen yritysten materiaalitehokkuuteen. Lisäksi tutkittiin muun muassa biopolttoaineita ja bioenergiantuotannon vaikutuksia.

2. Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuus tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena oli edistää alueen luonnonvarojen kestävää käyttöä ja Etelä-Savon maakunnan alueen teollisuus- ja maaseutuyritysten kestävää kehitystä sekä turvata alueen puhdasta elinympäristöä. Ympäristöturvallisuudessa kehitettiin alueen palveluja ja prosesseja huomioiden elinkaaren aikaiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, mahdolliset ympäristöriskit sekä uuden ympäristöteknologian tuomat mahdollisuudet vähähiilisyyden edistämiseksi.

Hankkeessa tutkittiin muun muassa Etelä-Savon alueelle tulevien uusien prosessien ympäristövaikutuksia ja ympäristöterveyteen liittyviä tekijöitä. Lisäksi kehitettiin uusia menetelmiä ja innovaatiota alueen ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ympäristöterveyden edistämiseen sekä julkaistiin näistä uutta tutkimustietoa alueen käyttöön. Hankkeessa edistettiin ympäristöriskien tunnistamista ja uusien monitorointimenetelmien käyttöönottoa ja ympäristötiedon sähköisen rekisteröinnin ja arkistoinnin uusia sovellusmahdollisuuksia. Lisäksi kehitettiin alueen vähähiilisyyttä ja julkaistiin kansainvälisen tason tutkimustietoa sivuainevirtojen hyötykäytöstä.

3. Metsätalous ja kuituteknologia

Metsätalous ja puutuoteteollisuus -tutkimusteemassa hankkeen tavoitteena on ollut edistää alueen metsävarojen hyödyntämistä ja puun arvoketjuun liittyvää toimintaa. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uusia innovaatiota, ratkaisuja ja tutkimustietoa metsätalouteen sekä puututkimukseen.

Hankkeessa edistettiin metsätalouden tutkimus- ja kehittämistyötä muun muassa puunkorjuun, logistiikan sekä puunhankinnan operatiivisten toimintojen sekä yksityismetsätalouden tarpeisiin. Hankkeessa tutkittiin muun muassa mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisuutta metsäalalla. Hankkeessa kartoitettiin metsänhoitoyhdistyslainsäädännön aiheuttamia vaikutuksia metsäalan toimintakenttään ja edistettiin metsien vesiensuojelun tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä julkaistiin tähän liittyvää uutta kansainvälisen tason tutkimustietoa. Lisäksi hankkeessa kehitettiin puutuotetutkimusta ja edistettiin uusien puutuotteiden sekä sovellusten kehittämistä.

Hankkeen tulokset

Materiaalit ja ympäristöturvallisuus - strateginen kehittäminen -hankkeella on vahvistettu Mamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hanke on kehittänyt alueen metsävarojen hyödyntämistä ja maaseutuelinkeinoja, alueen puutuoteteollisuutta ja teknologiateollisuutta sekä ympäristö- ja biomassaliiketoimintaa. Hanke on tuonut välillisesti lisäarvoa kehittämällä alueen luonnonvarojen kestävää käyttöä, parantamalla energia- ja materiaalitehokkuutta, edistämällä materiaalikierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä, lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä sekä turvaamalla puhdasta elinympäristöä. Hanke on mahdollistanut vuorovaikutteisuuden lisäämisen eri sidosryhmien kanssa. Hankkeella on syvennetty kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja sekä hyödynnetty niitä rahoituslähteiden hankinnassa (muun muassa Interreg- ja CBC-ohjelmat sekä EU Horizon 2020 -rahoitukset).

Tuomalla uutta kansainvälistä tutkimustietoa ja teknologiaa kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista Etelä-Savon maakuntaan on kehitetty myös alueen elinkeinoelämää.

Hanketta rahoitti Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.