Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70818

Hankkeen nimi: Kontrahti - hanke

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2520006-8

Jakeluosoite: Puistokatu 1

Puhelinnumero: 0400-704624

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

WWW-osoite: http://WWW.SAVONLINNANYRITYSPALVELUT.FI

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JUHANI ROUVINEN

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: KEHITYSPÄÄLLIKKÖ/ YRITYSPALVELUT

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juhani.rouvinen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 704 624

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomen yrittäjistä 50% on yli 50-vuotiaita, jotka hallinnoivat yhteensä 73000 yritystä. Näistä 20% (14600) on sukupolven vaihdoksen edessä. Ikääntyvien yrityskannasta 27740 yritystä etsii jatkajaa, joista vain 10%:lla on jatkaja tiedossa (2774).

Barometrin (Seinäjoen AMK:n valtakunnallinen selvitys) mukaan 28% ikääntyvistä yrittäjistä = 20440 kpl, on ilmoittanut, että lopettavat yrityksensä, laittamatta yritystään myyntiin!

Suomen yrityksistä on 94,5% mikroyrityksiä ( 302943 kpl ja näiden liikevaihto 57,9 Mrd€. Tätä kautta laskettuna mikroyritysten keskimääräinen liikevaihto on n 190.000€. Etelä-Savon alueella varovasti laskien mikroyritysten keskimääräiseksi liikevaihdoksi lasketaan 57.000€.

Etelä-Savon alueella toimi 2011 vuoden lopussa 9440 yritystä jakautuen seutukunnittain seuraavasti:

Mikkelin seutu 4517 kpl
Savonlinnan Seutu 2999 kpl
Pieksämäen seutu 1924 kpl

Maakuntamme alueella saman barometrin mukaan ikääntyviä yli 50 vuotaita yrittäjiä on 4700 kpl. 28%:n lopettamisaste tarkoittaa, että Etelä-Savon alueella lopettaa 1316 yritystä laittamatta yritystään myyntiin. Nämä ovat pääosin kaikki mikroyrityksiä.

Mikäli nämä yritysten lopettamiset toteutuvat täysimääräisenä, keskimääräisellä 57.000€:n liikevaihdolla laskettuna, maakunnasta häviää 75 M€ liikevaihtoa. Valtio menettää 18 M€ arvonlisäverotuloja, kunnat yhteisöverotuloja sekä palkkaverotuloja samassa suhteessa.

Laskettaessa 50.000€ liikevaihtoa/työpaikka, tarkoittaisi tämä 1500 työpaikan menettämistä Etelä-Savon alueella. Työpaikkojen menetys olisi koko Etelä-Savon alueelle merkittävästi elinvoimaa vievää. (nettopalkasta käytetään 90% kulutukseen)

Ennakoimalla tämä tuleva tilanne, ja asiaan puuttumalla tässä vaiheessa, pystytään uhka kääntämään positiiviseksi mahdollisuudeksi. Tähän ongelman ratkaisemiseksi perustetaan Kontrahti-hanke. Kontrahti-hankkeen tyyppistä toimintaa ei ole aikaisemmin toteutettu koko maassa. Hankkeen pilotointi toteutetaan Savonlinnassa.


Kontrahti-hanke evaluoi Savonlinnan alueelta ne yritykset, jotka ovat lopettamassa yritystoimintansa myymisen sijaan.

Hanke valikoi näistä yrityksistä elinkelpoiset yritykset, joihin voidaan hakea jatkajia. Hanke luo yhteistyötoimintamallin rahoittajien, oppilaitosten ja oppisopimustoimistojen kanssa. Kehittää uuden palvelukonseptin, jolla Yritys-Suomi kumppanit valikoivat ja ohjaavat nuoria/aikuisopiskelijoita/yrityksen ostamisesta kiinnostuneita jatkajiksi niihin yrityksiin,jotka ovat lopettamassa toimintansa jatkajan puuttumisesta johtuen.

Hankkeen aikana pilotoitu Kontrahti-palvelukonsepti, joka voidaan käsittää myös uudenlaisena yritysten siirtokiihdyttämönä. Konsepti voidaan hankkeen jälkeen/toisessa vaiheessa jalkauttaa koko Etelä-Savon maakuntaan ja onnistuessaan koko Suomeen. Kontrahti-asiamiehen case-havainnot tuodaan Yritys-Suomi pöytään, jossa kumppanit kehittävät yhdessä toimivaa ratkaisua alueen, maakunnan ja koko Suomea koskevaan merkittävään ongelmaan. Hankkeen tuloksena syntyy 25-40 onnistunutta yrityssiirtoa.

Hanke tuottaa Kontrahti-käsikirjan, joka sisältää valmiin rahoituspoolin, sopimuskäytännöt, sekä oleellisen(relevantin) ja hiljaisen tiedon siirtämiseen jatkajalle. Hanke tuottaa sammalla uuden yhteistyötoimintamallin yritysten, oppisopimustoimistojen ja oppilaitosten välillä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Ikääntyvät/luopuvat mikro- ja pk-yrittäjät
- oppilaitoksissa opiskelevat yrittäjäpotentiaalia omaavat henkilöt
- yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt
- yrityksen ostamista suunnittelevat henkilöt

4.2 Välilliset kohderyhmät

- yritystoimintaansa laajentavat pk-yritykset. Mahdollisia luopuvan yrittäjän liiketoiminnan
ostajia.
- valmistuvat opiskelijat
- yritysostoa suunnittelevat henkilöt
- työttömät työnhakijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 195 227

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 162 127

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 325 379

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 270 213

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Enonkoski, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puistokatu 1

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 70, joihin työllistyvät naiset 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 95, joihin työllistyvät naiset 54

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 45, joista naisten perustamia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on luopuvissa yrityksissä ja jatkajissa neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoite on sukupuolineutraali. Ikääntyvistä yrityksistä on isompi osa miesyrittäjävetoisia, mutta motivoituneita jatkajia löytynee kummastakin sukupuolesta tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on menestyvien jatkajayritysten syntyminen sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 7
Olemassa olevan yritystoiminnan jatkaminen hankkeen päätavoitteena tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä, sekä estää alueen elinvoimaisuuden kuihtummista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 7
Hanke tuottaa uuden aineettoman ja maksuttoman palvelutuotteen mikro- ja pk-yrityksille
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Onnistuneiden yrityssiirtojen kautta saadaan säilytettyä/ kasvatettua alueen liikevaihtotasoa ja sitä kautta alueen työpaikkojen säilyvyyttä/lisääntymistä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli evaluoida talousalueen kaikki ne yritykset, joissa omistaja on yli 50 vuotias. Haetaan näistä ne yritykset, jotka ovat luopumassa yritystoiminnastaan jossakin vaiheessa laittamatta niitä myyntiin. Samalla evaluonnilla saadaan listaus myös alueen kaikista sukupolvenvaihdosta lähitulevaisuudessa suunnittelevista yrityksistä.
Evaluoiduista yrityksistä valikoidaan elinkelpoiset yritykset, joihin haetaan sopiva jatkaja.
Hanke hakee elinkelpoisille yrityksille sopivan jatkajan, oppilaitoksista valmistuvista, valtakunnallisen Uusyrityskeskusverkoston kautta olevista jatkajaehdokkaista.
Hanke muodostaa rahoituspoolin, johon kuuluvat, paikalliset sijoittajat, Finnvera, pankit, ELY-Keskus ja tuottaa siirtymä/jatkajarahoitusmallin yhteistyössä toimijoiden kanssa.
Tuottaa valmiin mallin yrittäjäsiirtoihin, kontrahti Käsikirjan joka edesauttaa alueen kaikkia toimijoita.
Luo kustannustehokkaan etenemismallin jatkajalle ja toimintamallin koko verkostolle ikääntyvien yrittäjien yrityssiirroissa. Alueella on 1419 eläkeikää lähestyvää yrittäjää. Hankkeen aikana Kontrahti-prosessiin ilmoittautui 110 luopuvaa yrittäjää, joilla ei ole jatkajaa tiedossa. Hankkeen aikana toteutuneita yrityssiirtoja/-kauppoja 39 kpl. Näiden kautta saatiin alueelle säilytettyä 95 työpaikkaa, joista naistyöpaikkoja oli 54 kpl.